Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012

Kazalo

Št. 9/2012 Ob-4101/12 , Stran 2087
Št. 9/2012 Ob-4101/12
Svet Javnega zavoda Mladinski center Medvode na podlagi sklepa z dne 29. 5. 2012, v skladu z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 in 36/00), Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski center Medvode (Uradni list RS, št. 103/08) in statutom Javnega zavoda Mladinski center Medvode, objavlja prosto delovno mesto direktorja Javnega zavoda (m/ž) – Mladinski center Medvode. Kandidat mora poleg splošnih pogojev, ki jih določa zakon, izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba s področja družbenih ali humanističnih ved, – pet let delovnih izkušenj na podobnih delih, – strokovno poznavanje področja dela zavoda, – sposobnost za vodenje in organiziranje dela v javnem zavodu, – izpolnjevanje pogojev o nekaznovanosti. Kandidati za direktorja morajo predložiti: – program dela in razvoja zavoda za obdobje petih let, – izjavo o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe (stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena), – kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, – izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – izjavo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – izjavo, da kandidat za namen preverjanja izpolnjevanja pogojev dovoljuje Svetu zavoda Mladinski center Medvode vpogled v podatke iz uradnih evidenc. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo petih let. Po poteku mandatne dobe je lahko ista oseba ponovno imenovana za direktorja. Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 14 dneh od objave v Uradnem listu RS, do vključno 30. 9. 2012 na naslov: Mladinski center Medvode, Cesta ob Sori 13, 1215 Medvode, z oznako: ``Prijava na razpis – direktor Mladinskega centra Medvode – Ne odpiraj!`` Rok za prijavo začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh po opravljeni izbiri.
Svet zavoda Mladinski center Medvode