Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012

Kazalo

2714. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Trebnje, stran 7065.

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 11/09 in 14/11) in v skladu z Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji delovnih mest in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04, 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 101/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10 in 17/11) je Občinski svet Občine Trebnje na 11. redni seji dne 23. 5. 2012 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Trebnje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
(1) S tem odlokom se določi organizacija in delovno področje ter urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave Občine Trebnje (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava).
(2) Občinska uprava neposredno izvaja upravne in druge naloge Občine Trebnje (v nadaljnjem besedilu: občina).
2. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
3. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
– upravne naloge: upravne naloge so vse naloge, ki jih v skladu z zakonom za občino izvaja občinska uprava kot izvirne ali s strani države prenesene naloge za zadovoljevanje potreb prebivalcev občine;
– občinska uprava: vsi organi občinske uprave, ustanovljeni za opravljanje upravnih nalog na posameznih področjih iz pristojnosti občinske uprave;
– akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest: akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest je splošni akt, ki ga sprejme župan občine,
– notranja organizacijska enota: je organizacijska enota, ki se ustanovi z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
4. člen
(javnost dela)
(1) Delo občinske uprave je javno.
(2) Javnost dela občinske uprave se zagotavlja:
– z objavljanjem splošnih aktov občine;
– z uradnimi sporočili za javnost;
– s posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni splet v skladu z zakonom, ki ureja to področje oziroma;
– na drug način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
(3) O delu občinske uprave obvešča javnost župan. Podžupan, direktor občinske uprave ali drugi javni uslužbenci lahko obveščajo javnost o delu s svojega delovnega področja po predhodnem pooblastilu župana občine.
(4) Pri poslovanju s strankami mora občinska uprava zagotoviti spoštovanje njihove osebnosti in osebnega dostojanstva ter zagotoviti, da čim hitreje in čim lažje uresničujejo svoje pravice in pravne koristi.
(5) Občinska uprava je dolžna omogočiti strankam posredovanje pripomb in kritik glede svojega dela ter te pripombe in kritike obravnavati ter nanje odgovarjati v razumnem roku.
II. DELOVNO PODROČJE IN ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE
5. člen
(organizacija občinske uprave)
Organizacija občinske uprave mora biti prilagojena poslanstvu in nalogam lokalne skupnosti ter poslovnim procesom, ki potekajo v občinski upravi z namenom, da se zagotovi:
– zakonito, strokovno, racionalno, učinkovito in usklajeno opravljanje nalog občinske uprave ter organov občine,
– smotrna organizacija in vodenje dela v občinski upravi,
– usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev,
– zakonito, pravočasno, učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti udeležencev v postopku ter drugih strank,
– koordinirano izvajanje nalog in učinkovito izvajanje projektnih nalog,
– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem upravnih in drugih nalog,
– učinkovito in usklajeno sodelovanje občinske uprave z ožjimi deli občine,
– učinkovito sodelovanje z občinskimi upravami drugih občin, organi državne uprave ter drugimi organi, organizacijami in institucijami pri reševanju skupnih zadev.
6. člen
(delovno področje občinske uprave)
(1) Z namenom kvalitetnega opravljanja nalog občinske uprave se ustanovi notranje organizacijske enote, in sicer oddelke, znotraj njih pa lahko tudi ožje notranje organizacijske enote, pododdelke, ki bodo opravljali naloge na naslednjih področjih:
– splošnih zadev,
– normativno pravnih zadev,
– upravnih zadev,
– javnih financ,
– gospodarskih dejavnosti, kmetijstva, gozdarstva in turizma,
– družbenih dejavnosti,
– varstva okolja in urejanje prostora,
– gospodarskih javnih služb in infrastrukture,
– inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in ostalim premoženjem občine,
– dejavnosti krajevnih skupnosti.
(2) Delovno področje občinske uprave se določi z Načrtom delovnega področja občinske uprave, ki je sestavni del akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Načrt delovnega področja občinske uprave, njegove spremembe in dopolnitve sprejme župan občine na predlog direktorja občinske uprave.
7. člen
(kabinet župana)
(1) Za izvajanje nalog vezanih na župana občine se ustanovi Kabinet župana, ki opravlja naloge, ki se nanašajo zlasti na:
– svetovalne, strokovne in organizacijske zadeve za potrebe župana,
– načrtovanje, organizacijo in izvedbo protokola ter prireditev, ki so občinskega značaja,
– medobčinsko in mednarodno sodelovanje,
– odnose z javnostmi ter
– tehnično administrativne naloge ter druge zadeve z delovnega področja župana.
(2) V Kabinetu župana se lahko določijo tudi delovna mesta za določen čas vezana na mandat župana.
8. člen
(opravljanje nalog in sodelovanje občinske uprave)
(1) Občinska uprava v okviru pravic in dolžnosti Občine Trebnje opravlja upravne, strokovne, pospeševalne, razvojne naloge in druge naloge na področjih, določenih s tem odlokom. Svoje naloge opravlja občinska uprava v skladu z zakoni, Statutom Občine Trebnje ter tem odlokom.
(2) Za opravljanje posameznih nalog za več občin se lahko ustanovi eden ali več organov skupne občinske uprave.
(3) Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje s krajevnimi skupnostmi, občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, javnimi zavodi in javnimi podjetji, gospodarskimi družbami ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil.
9. člen
(opravljanje dejavnosti)
(1) Za opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb, ki jih neposredno izvaja uprava, se lahko ustanovi režijski obrat.
(2) Režijski obrat se ustanovi, kadar tako določa zakon ali kadar zaradi majhnega obsega ali značilnosti gospodarske javne službe iz tehničnih ali ekonomskih razlogov ni smotrno ustanoviti javnega podjetja ali podeliti koncesijo. Režijski obrat se ustanovi kot ožja notranja organizacijska enota tiste temeljne organizacijske enote občinske uprave, v čigar pristojnost spada izvajanje nalog obrata.
(3) Za delovanje režijskega obrata se upoštevajo predpisi na področju gospodarskih javnih služb.
10. člen
(usmerjanje, nadziranje in vodenje dela občinske uprave)
(1) Občinsko upravo usmerja in nadzira župan. Župan je predstojnik občinske uprave.
(2) Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave.
11. člen
(izvrševanje predpisov)
(1) Občinska uprava izvršuje predpise, ki jih sprejemata občinski svet in župan. Občinska uprava izvršuje zakone in druge predpise, kadar v skladu z zakonom odloča o upravnih zadevah iz svoje in državne pristojnosti.
(2) Občinska uprava odgovarja županu za stanje na delovnem področju, za katerega je bila ustanovljena, spremlja stanje in razvoj na matičnih področjih, pravočasno opozarja na pojave, ki jih ugotovi pri izvajanju zakonov in drugih predpisov, daje pobude in predloge za reševanje vprašanj na svojih področjih in opravlja druge strokovne naloge.
12. člen
(odločanje o upravnih zadevah)
(1) O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno.
(2) O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča pristojni državni organ, ki ga določa zakon.
(3) O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov občinske uprave v upravnem sporu odloča pristojno sodišče.
13. člen
(izločitev)
(1) O izločitvi zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči, če je zaposleni pooblaščen za odločanje v upravnih zadevah.
(2) O izločitvi župana ali direktorja občinske uprave odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o zadevi tudi odloči.
14. člen
(zunanji izvajalci)
Za izvedbo nalog, ki zahtevajo posebno obravnavo ali posebno strokovnost in jih javni uslužbenci občinske uprave ne morejo opraviti sami, ali pa glede na naravo naloge to ni smotrno, lahko župan z ustreznimi zunanjimi izvajalci sklene posebno pogodbo za čas trajanja naloge.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI DELAVCEV
15. člen
(javni uslužbenci)
(1) Skladno s sistemizacijo delovnih mest občinske uprave, ki jo določi župan, opravljajo naloge občinske uprave javni uslužbenci na uradniških in strokovno-tehničnih delovnih mestih.
(2) Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili, ki morajo izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor.
(3) Vodenje postopkov in odločanje o prekrških opravljajo delavci, ki morajo izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja prekrške.
(4) Pred zaposlitvijo se javnega uslužbenca seznani s kodeksom, ki ureja ravnanje javnih uslužbencev. Ob podpisu pogodbe o zaposlitvi javni uslužbenec podpiše tudi izjavo, da je seznanjen s kodeksom etike javnih uslužbencev.
16. člen
(položajna delovna mesta)
(1) Položaj, na katerih se opravljajo naloge vodenja in organizacije delovnih področij, so direktor občinske uprave in vodje temeljnih notranjih organizacijskih enot.
(2) V aktu o sistemizaciji se lahko tudi delovna mesta vodij ožjih notranjih organizacijskih enot določijo kot položajna delovna mesta.
(3) Naloge zaščite in reševanja lahko opravlja javni uslužbenec na položaju.
17. člen
(odločanje o zaposlitvi)
(1) O zaposlitvi v občinski upravi in o imenovanju javnih uslužbencev v naziv odloča župan.
(2) Direktorja občinske uprave imenuje na položaj župan občine.
18. člen
(odgovornost za zakonitost poslovanja)
Direktor občinske uprave je odgovoren za zakonitost poslovanja in dosledno izvajanje predpisov, ki se nanašajo na izvajanje nalog občinske uprave občine.
19. člen
(naloge direktorja občinske uprave)
(1) Direktor občinske uprave je za svoje delo in delo občinske uprave odgovoren županu.
(2) Direktor občinske uprave:
– vodi in usklajuje delo občinske uprave,
– skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji ali za to pooblasti vodjo notranje organizacijske enote,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi,
– na podlagi pooblastila župana izvršuje proračun in skrbi za izvajanje notranje kontrole,
– predlaga županu sprejem določenih odločitev,
– koordinira pripravo dokončnega osnutka in predloga proračuna, rebalansa in sprememb proračuna,
– koordinira pripravo dokončnega načrta razvojnega programa,
– opravlja druge naloge, določene z zakoni in s predpisi občine ter po odredbah župana.
(3) Mandat direktorja občinske uprave traja 5 let. Izpolnjevati mora pogoje za imenovanje v naziv v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
20. člen
(naloge javnih uslužbencev)
(1) Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, v skladu s pristojnostmi, navodili in pooblastili, ki jih ima.
(2) Javni uslužbenci morajo svoje naloge opravljati v skladu z načelom zakonitosti in strokovnosti ter morajo delovati politično nevtralno in nepristransko z upoštevanjem kodeksa, ki ureja ravnanje javnih uslužbencev.
(3) Javni uslužbenci morajo pri opravljanju svojega dela vedno skrbeti, da ohranjajo in krepijo zaupanje strank v postopkih in javnosti v poštenosti, nepristranskosti, kvaliteti, hitrosti in učinkovitosti opravljanja nalog iz pristojnosti občine. Ustrezno morajo varovati tajne podatke, ki so jih izvedeli pri opravljanju svojega dela. Pri svojem delu morajo ravnati po pravilih stroke in se v ta namen stalno usposabljati ter izpopolnjevati, pri čemer pogoje za stalno izpopolnjevanje in usposabljanje zagotavlja delodajalec.
(4) Javni uslužbenec pri opravljanju javnih nalog ne sme ravnati samovoljno ali v škodo katerekoli osebe, skupine, osebe javnega prava ali zasebnega prava, primerno mora upoštevati pravice in dolžnosti in ustrezne interese le-teh. Svoje pravice do odločanja po prosti presoji mora uresničevati nepristransko in ob upoštevanju meril, določenih v predpisih.
(5) Javni uslužbenec mora gospodarno in učinkovito uporabljati javna sredstva s ciljem doseganja najboljših rezultatov ob enakih stroških oziroma enakih rezultatih ob najnižjih stroških.
(6) S primernim upoštevanjem pravic do dostopa do uradnih informacij je javni uslužbenec dolžan, da ustrezno in z vso potrebno zaupnostjo obravnava vse informacije in dokumente, ki jih je pridobil med zaposlitvijo.
(7) Za presojanje nezdružljivosti del in konfliktov interesov se za vse javne uslužbence uporabljajo določila veljavnega zakona, ki ureja položaj javnih uslužbencev.
(8) Za svoje delo so javni uslužbenci odgovorni direktorju občinske uprave, disciplinsko in odškodninsko pa županu.
(9) Vsi zaposleni v občinski upravi so zavezani pri svojem delu spoštovati predpise, načela profesionalnosti, strokovnosti, neodvisnosti ter humanosti, varovati poslovno tajnost, varovati ugled občine in njene občinske uprave in prispevati k dobrim medsebojnim odnosom.
(10) O vseh zadevah iz svoje pristojnosti javni uslužbenci občinske uprave sodelujejo med seboj. Pri medsebojnem sodelovanju si javni uslužbenci izmenjujejo izkušnje, sestavljajo skupne strokovne komisije in druga delovna telesa, organizirajo posvetovanja ter sodelujejo med seboj tudi v drugih oblikah.
21. člen
(kolegij župana)
V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo kolegija glede na obravnavano problematiko. Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa direktor občinske uprave, podžupan oziroma tisti uslužbenec občinske uprave, ki ga župan za to pooblasti. Kolegij se sklicuje po potrebi.
22. člen
(delovne skupine)
Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več javnih uslužbencev oziroma sodelovanje javnih uslužbencev različnih strok in stopenj znanja, lahko župan ustanovi delovne skupine ali druge oblike sodelovanja. Z aktom o ustanovitvi župan določi sestavo delovne skupine, vodjo delovne skupine ter rok za izvedbo naloge.
23. člen
(odgovornost javnih uslužbencev)
O disciplinski in odškodninski odgovornosti javnih uslužbencev v občinski upravi se vodi postopek v skladu z veljavno zakonodajo.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
(rok za izdajo izvršilnih predpisov)
Župan mora v skladu s tem odlokom sprejeti ustrezen akt o podrobnejši notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest najkasneje v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.
25. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 24/99 in 120/05).
26. člen
(začetek veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2012-3
Trebnje, dne 23. maja 2012
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.