Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012

Kazalo

Št. 83/2012 Ob-4137/12 , Stran 2072
Št. 83/2012 Ob-4137/12
Na podlagi 6. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09), v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2012, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 12. 6. 2012, in Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09), Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljnjem besedilu: sklad) objavlja
razpis štipendij
za državljane Zahodnega Balkana za dveletni program mednarodne mature za leto 2012 (144. JR)
1. Predmet razpisa Predmet razpisa je štipendiranje dijakov, ki so državljani držav Zahodnega Balkana za izobraževanje po programu mednarodne mature v Republiki Sloveniji za šolski leti 2012/2013 in 2013/2014 do mature. Med države Zahodnega Balkana se po tem razpisu prištevajo države, ki jih Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) definira kot prejemnice uradne razvojne pomoči, in sicer Republika Albanija, Bosna in Hercegovina, Republika Črna gora, Republika Kosovo, Republika Makedonija in Republika Srbija. Štipendija je namenjena pokritju celotnih stroškov bivanja v dijaškem domu, razlika med višino štipendije in stroški bivanja v dijaškem domu pa za šolnino, če dijak ni oproščen plačila šolnine na podlagi meddržavnega sporazuma. Preostanek sredstev štipendije je namenjen drugim stroškom bivanja in izobraževanja dijaka. 2. Vrednost razpisa in višina štipendije Vrednost razpisa znaša skupno 170.000,00 EUR. Za posamezno šolsko leto je lahko skupna višina odobrenih sredstev največ 85.000,00 EUR. Štipendija za posamezno šolsko leto se dodeli: 1. za bivanje in prehrano v dijaškem domu za 10 mesecev v višini dejanske vrednosti teh stroškov; 2. za šolnino, če jo je štipendist dolžan plačevati, do največ polne letne šolnine; 3. za dodatne stroške izobraževanja za 10 mesecev največ do 100 EUR mesečno za dijaka. Postavke iz prejšnjega odstavka se dodelijo po vrstnem redu od prve do zadnje, glede na razpoložljivost sredstev tako, da se štipendijo po naslednji točki dodeli le, če so glede na že dodeljene zneske za posamezno šolsko leto še na voljo sredstva. Če sredstev ni dovolj za dodelitev polnih zneskov po posamezni točki, se ti dodelijo v enakih deležih med upravičene dijake do višine razpoložljivih sredstev za posamezno šolsko leto. 3. Pogoji razpisa Na razpis se lahko prijavijo izobraževalne ustanove s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izvajajo program mednarodne mature (v nadaljevanju: prijavitelj), za pridobitev štipendij za dijake držav Zahodnega Balkana, ki se bodo v Sloveniji v šolskem letu 2012/2013 vključili v prvi, v naslednjem šolskem letu pa v drugi letnik programa mednarodne mature. Dijak, ki ga prijavi prijavitelj, mora izpolnjevati naslednje pogoje: – je državljan ene izmed držav Zahodnega Balkana, kot jih določa drugi odstavek 1. točke tega razpisa, in ima v tej državi stalno prebivališče, – ni državljan Republike Slovenije, – je drugi letnik gimnazijskega ali drugega primerljivega programa, ki ga je obiskoval v tujini, zaključil z odličnim oziroma drugim primerljivim šolskim uspehom glede na način ocenjevanja v državi, kjer je ta letnik zaključil, – bo v šolskem letu 2012/2013 redno vpisan v prvi letnik programa priprav na mednarodno maturo in s tem v tretji letnik gimnazijskega programa z namenom zaključka programa priprav na mednarodno maturo v dveh šolskih letih z opravljeno mednarodno maturo, – bo v času trajanja programa iz prejšnje alineje bival v dijaškem domu v Republiki Sloveniji, – v Republiko Slovenijo ne prihaja na študijsko izmenjavo in hkrati ne bo vpisan na izobraževalni program v tujini, – njegovi starši oziroma zakoniti zastopniki nimajo ne začasnega ne stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma niso diplomatski ali konzularni predstavniki tujih držav v Republiki Sloveniji, – v času izobraževanja, ki je predmet prijave, ne bo prejemal katere od štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje oziroma v Republiki Sloveniji ne bo prejemal štipendije ali drugih prejemkov za izobraževanje po drugih predpisih, – v času izobraževanja, ki je predmet štipendiranja, bo imel veljavno dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji iz namena izobraževanja, – v času izobraževanja, ki je predmet štipendiranja, ne bo zaposlen ali samozaposlen v Republiki Sloveniji oziroma ne bo prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb. Pogoje iz prejšnjega odstavka mora dijak izpolnjevati celoten čas izobraževanja, ki je predmet sofinanciranja. 4. Dokumentacija Prijavitelj mora oddati v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico. Izpolnjeni in podpisani prijavnici mora predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za vsakega, za štipendiranje prijavljenega, dijaka: – fotokopijo veljavnega potnega lista ali uradnega potrdila o državljanstvu dijaka in stalnem prebivališču, izdanega s strani pristojne ustanove; – spričevalo 2. letnika srednješolskega izobraževanja; – potrdilo, ki ga izda dijaški dom v Republiki Sloveniji, o višini stroškov bivanja v dijaškem domu v šolskem letu 2012/2013; – potrdilo, ki ga izda ministrstvo, pristojno za izobraževanje, o višini šolnine za posameznega dijaka v programu mednarodne mature za šolsko leto 2012/2013; – potrdilo o vpisu v 1. letnik programa priprave na mednarodno maturo oziroma 3. letnik gimnazije v šolskem letu 2012/2013; – lastnoročno podpisano izjavo staršev ali zakonitega zastopnika dijaka, da nimajo ne začasnega ne stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma niso diplomatski ali konzularni predstavniki tujih držav v Sloveniji; – izjavo dijaka, s katero ta soglaša, da ga prijavitelj prijavi na razpis za pridobitev sredstev za sofinanciranje njegovega izobraževanja; če je dijak mladoletna oseba, mora izjavo podpisati tudi zakoniti zastopnik dijaka; – izjavo o pridobljenem dovoljenju za začasno prebivanje iz namena študija, veljavno za šolsko leto 2012/2013 s številko in datumom izdaje dovoljenja, oziroma kopijo tega dovoljenja. Vsi dokumenti razen dokazil iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka ter dokazila iz zadnje alineje prejšnjega odstavka, kolikor bo prijavitelj namesto izjave predložil kopijo dovoljenja za prebivanje, morajo biti originali oziroma overjeni prepisi. Originalov in overjenih prepisov sklad ne vrača. 5. Izbirni postopek Postopek razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, posebna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor sklada. Med prijavitelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje razpisa, bodo za štipendiranje izbrani največ 3 prijavitelji, za skupno največ 10 dijakov. Vloge prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevale pogojev razpisa, bodo z odločbo zavrnjene. Če bo skupno število prijavljenih dijakov, ki bodo izpolnjevali pogoje razpisa, presegalo z razpisom predpisano število dijakov, bo prijaviteljem štipendiranje dodeljeno za tistih 10 dijakov, ki so: – v 2. letniku srednješolskega izobraževanja v matični državi dosegli višjo povprečno oceno, pri čemer se vse zaključene ocene posameznih predmetov tega letnika pred izračunom pretvorijo v slovenski srednješolski ocenjevalni sistem; – v zadnjih dveh šolskih letih pred začetkom izobraževanja dosegli več izjemnih dosežkov. Drugo razmejitveno merilo iz prejšnjega odstavka se upošteva le, če po predhodnem merilu ni bilo možno dodeliti sredstev za 10 dijakov, pri čemer bo sklad v primeru, da bo to merilo upošteval, prijavitelje naknadno pozval k predložitvi dokazil. Za izkazovanje in točkovanje izjemnih dosežkov se smiselno upoštevajo določbe 6. poglavja Pravilnika o Zoisovih štipendijah (Uradni list RS, št. 51/08, 40/09 – ZŠtip- A, 45/09). 6. Obravnavanje vlog in štipendiranje: direktor sklada vsem prijaviteljem izda odločbe o izidu razpisa. Po dokončnosti odločbe sklad z izbranimi prijavitelji sklene pogodbo o štipendiranju. 7. Pogodbene obveznosti in nakazilo sredstev Pogodba o štipendiranju se izvršuje za posamezno šolsko leto. Nakazilo sredstev za šolsko leto 2012/2013 se izvrši predvidoma v osmih dneh od sklenitve pogodbe o štipendiranju. Za šolsko leto 2013/2014 se bo višina štipendije za posameznega dijaka določila skladno z 2. točko tega razpisa na podlagi vloge prijavitelja za nadaljevanje štipendiranja v šolskem letu 2013/2014, ki ji mora predložiti naslednja dokazila: – potrdilo, ki ga izda dijaški dom v Republiki Sloveniji, o višini stroškov bivanja v dijaškem domu v šolskem letu 2013/2014; – potrdilo, ki ga izda ministrstvo, pristojno za izobraževanje, o višini šolnine za posameznega dijaka v programu mednarodne mature za šolsko leto 2013/2014; – potrdilo o vpisu v 2. letnik programa priprave na mednarodno maturo oziroma 4. letnik gimnazije v šolskem letu 2013/2014 za posameznega dijaka; – izjavo o podaljšanju dovoljenja za začasno prebivanje iz namena izobraževanja, veljavno za šolsko leto 2013/20147 s številko in datumom izdaje dovoljenja, oziroma kopijo tega dovoljenja. Nakazilo sredstev za šolsko leto 2013/2014 se izvrši v 8 dneh po predložitvi dokazil in prejema podatkov iz uradnih evidenc za vse dijake vseh prijaviteljev. Prijavitelj je dolžan zagotoviti izvedbo programa mednarodne mature ter skladu predložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogodbenih določil v zvezi z napredovanjem dijakov v višji letnik v naslednjem šolskem letu ter zaključkom izobraževanja. Prav tako mora prijavitelj predložiti končno poročilo o uspehu dijakov pri izobraževanju in mednarodni maturi. S pogodbo o štipendiranju se podrobneje uredijo tudi druga določila pogodbenega razmerja. 8. Dostopnost dokumentacije in način prijave: besedilo razpisa, prijavnico in izjavo prijavitelji dobijo na spletni strani www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana, v poslovnem času in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med 9. in 14. uro. 9. Rok in način oddaje prijav Prijavitelji morajo v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico skupaj z dokazili, predložiti Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 144. javni razpis). Rok za zbiranje prijav prične teči na dan objave tega razpisa v Uradnem listu RS in traja do izteka zadnjega dne roka za oddajo prijav, ki je petek, 28. september 2012. Prijava je vložena pravočasno, če jo sklad prejme najkasneje zadnji dan roka. Če prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bodo zavržene. Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane priloge. Prijavitelji, ki ne bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani k dopolnitvi vloge. Vloge, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom k dopolnitvi, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev razpisa, bodo zavrnjene. O odstopu od vloge mora prijavitelj pisno obvestiti sklad. 10. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada, www.sklad-kadri.si, osebno ali telefonsko pa v času uradnih ur, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri Katji Cankar, e-pošta katja.cankar@sklad-kadri.si, tel. 01/434-58-93.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije