Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012

Kazalo

Št. 330-0019/2012 Ob-4109/12 , Stran 2076
Št. 330-0019/2012 Ob-4109/12
Na podlagi sprejetega Odloka o rebalansu A proračuna Občine Sevnica za leto 2012 (Uradni list RS, št. 8/12), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 57/07), Občina Sevnica objavlja
javni razpis
o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za leto 2012 – štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij
I. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. II. Predmet javnega razpisa: Občina Sevnica (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2012, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006. III. Okvirna višina razpisanih sredstev Okvirna višina razpisanih sredstev je 16.930 EUR (proračunska postavka 11412). Vrsta ukrepa (ukrep po pravilniku): druge vrste pomoči. Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij (19. člen) 16.930 EUR. IV. Splošna določila – pogoji za upravičence: 1. Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru ukrepa. 2. Pomoč se ne sme dodeliti podjetju v težavah v smislu smernic skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah. 3. Upravičenec, ki pridobi pomoč iz tega pravilnika, mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev in jo mora hraniti še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev. 4. Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sredstvih za isti namen oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih sredstev (državnih ali EU). 5. Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so navedeni v besedilu razpisa. V. Ukrep, višina sredstev, predmet podpore, upravičenci, upravičeni stroški Druge vrste pomoči – Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij Okvirna višina razpisanih sredstev je 16.930 EUR (proračunska postavka 11412). Predmet podpore: Namen ukrepa je spodbujanje uvajanja novih znanj in novih tehnologij kmetijske proizvodnje in podporo mladim prevzemnikom kmetij. Finančna pomoč pri izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijskih in gozdarskih strok iz Občine Sevnica, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki. Splošni pogoji upravičenosti: – upravičenec ima stalno prebivališče v Občini Sevnica in živi na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev v Občini Sevnica, – upravičenec je lahko le eden iz posameznega kmetijskega gospodarstva, – štipendija se dodeli izključno za prvi vpis v letnik (v primeru ponavljanja letnika, prijavitelj ni upravičen do dodelitve sredstev). Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: – izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije, – potrdilo o rednem vpisu v redni izobraževalni program, – kopijo zadnjega šolskega spričevala oziroma potrdilo o opravljenem letniku, – potrdilo Centra za socialno delo, da vlagatelj ne prejema sredstev iz republiške štipendije (potrdilo pridobi Občina Sevnica), – potrdilo o katastrskem dohodku lastnika kmetije za predhodno leto, – kopija zadnjega računalniškega izpisa subvencijskih obrazcev. Bruto intenzivnost pomoči: V šolskem letu 2012/2013 bo znašala štipendija na upravičenca do 170 EUR mesečno, in sicer se bo izplačevala 12 mesecev. Upravičenci do sredstev so: – udeleženci rednega izobraževanja IV., V., VI., VII. stopnje kmetijske in gozdarske smeri, ki so predvideni za naslednike kmetij s sedežem na območju občine Sevnica. Dodatna merila za ocenjevanje: – ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, – prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi dohodki na družinskega člana. VI. Rok za predložitev prijav in način predložitve Razpis je odprt do 19. 10. 2012. Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do vključno 19. 10. 2012 na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane s priporočeno pošto najpozneje do 19. 10. 2012 (datum poštnega žiga na dan 19. 10. 2012). Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti, opremljeni z naslovom pošiljatelja in označeni z oznako: »Ne odpiraj javni razpis – štipendije«. Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno ali ne bodo oddane v skladu s temi navodili, bodo s sklepom zavržene. VII. Obravnavanje vlog Vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Občine Sevnica. Odpiranje vlog ne bo javno. Komisija bo opravila pregled vlog ter jih ocenila na podlagi pogojev in meril, ki so bili navedeni v javnem razpisu. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v roku 8 dni ne dopolni, in vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom zavržene oziroma zavrnjene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev. Občina Sevnica izda sklep o višini odobrenih sredstev, zoper katerega se lahko upravičenci pritožijo pri županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. Po pravnomočnosti sklepov se upravičence pozove k podpisu pogodbe, s katero se podrobneje opredelijo medsebojne obveznosti pogodbenih strank. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav. Dodeljena sredstva bodo izplačana praviloma v letu 2012 in 2013, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. VIII. Nadzor in sankcije Upravičenec mora po izplačilu zadnje štipendije dostaviti potrdilo o uspešno opravljenem letniku. V primeru ponavljanja letnika, se upravičenec ne more prijaviti na naslednji javni razpis oziroma se njegova vloga ne obravnava. V primeru pridobitve sredstev na podlagi navedb neresničnih podatkov v vlogi ali na podlagi neverodostojne dokumentacije, mora prejemnik prejeta sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti. IX. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji dvignejo razpisno dokumentacijo: brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica (www.obcina-sevnica.si) ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, pri Vlasti Kuzmički, tel. 07/81-61-233, e-pošta: vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si in Maji Šušterič, tel. 07/81-61-205, e-pošta: maja.susteric@obcina-sevnica.si, vsak delovni dan v času od 8. do 12. ure.
Občina Sevnica