Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012

Kazalo

Št. 7113-0002/2012 Ob-4095/12 , Stran 2084
Št. 7113-0002/2012 Ob-4095/12
Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, Sevnica na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 30. do 34. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12), 111. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11) ter sklepa Občinskega sveta Občine Sevnica z dne 11. 4. 2012, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v k.o. Sevnica in k.o. Žurkov Dol
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe: Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica, tel. 07/81-61-200; faks 07/81-61-210. 2. Opis predmeta prodaje Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V naravi nepremičnine predstavljajo kmetijsko in gozdno zemljišče – manjšo kmetijo na koncu Florjanske ulice – Gline Jame v Sevnici. Kmetijsko zemljišče leži v okviru kompleksa zemljišč ob kozolcu – dolenjski toplar, ki stoji na parc. št. *241, k.o. Sevnica. Parcele so po namenski rabi opredeljene v območju kmetijskih zemljišč in lesno proizvodnega gozda. 3. Izklicna cena: izklicna cena za posamezne parcele je navedena pod točko 2. Cena ne vključuje zakonsko določenega davka na promet nepremičnin (2%). 4. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 50,00 EUR. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnino kupec poravna na transakcijski račun Občine Sevnica, št. 01310-0100008286, odprt pri Banki Slovenije, na podlagi izdanega računa. Ne glede na prejšnji odstavek se kupnina lahko plača v več obrokih. V tem primeru mora kupec neplačani del kupnine ustrezno zavarovati, in sicer pravna oseba z nepreklicno bančno garancijo, izplačljivo na prvi poziv brez ugovora, oziroma fizična oseba z ustanovitvijo hipoteke na nepremičnini. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo upravljavec nepremičnine izroči po prejemu celotne kupnine. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v celoti se bo kupcu nepremičnina izročila v posest ter bo vložen predlog za vknjižbo lastninske pravice v zemljiški knjigi. 6. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna pogodba. Po zaključku javne dražbe se objavi ponudba na oglasni deski Upravne enote Sevnica v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih. Po preteku roka za sprejem ponudb na upravni enoti se sklene prodajna pogodba s kupcem, ki je uspel na javni dražbi in je sprejel ponudbo, in sicer v roku petnajstih dni. Prodajno pogodbo pripravi Občina Sevnica. 7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v ponedeljek, 1. 10. 2012, v sejni sobi Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, z začetkom ob 11. uri. 8. Varščina: dražitelji morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino v znesku 10% vrednosti izklicne cene za posamezne parcele, za katere so zainteresirani. Varščina se nakaže na transakcijski račun Občine Sevnica, št. 01310-0100008286, odprt pri Banki Slovenije, s pripisom »Javna dražba – k.o. Sevnica in Žurkov Dol«. 9. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje varščine: dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se varščina vrne brezobrestno najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator dražbe obdrži varščino. 10. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi in rok za prijavo Na javni dražbi lahko sodeluje fizična ali pravna oseba, ki je do začetka javne dražbe vplačala varščino in je pred začetkom javne dražbe predložila potrdilo o plačilu varščine s priloženo številko računa za primer vračila varščine. Če se bo v imenu ponudnika javne dražbe udeležil pooblaščenec, mora ta imeti neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe, pri čemer mora biti podpis overjen pri upravnem organu ali pri notarju. 11. Pravila javne dražbe Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. Izklicna vrednost oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev javne dražbe cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan. Zadnjega dražitelja se kot uspešnega pozove, da na zapisniku podpiše potrditev cene, ki jo je ponudil. Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna. Javno dražbo bo vodila komisija za izvedbo postopka javne dražbe oziroma pooblaščena oseba. Župan lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo plačana varščina in izkazani stroški za prevzem razpisne dokumentacije. 12. Informacije o podrobnejših pogojih: dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na sedežu Občine Sevnica, vsak delovni dan, med uradnimi urami pri Romanu Strlekarju, tel. 07/81-61-269, e-pošta: roman.strlekar@obcina-sevnica.si.
Občina Sevnica

AAA Zlata odličnost