Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012

Kazalo

Št. 01410-28/2012-4 Ob-4146/12 , Stran 2097
Št. 01410-28/2012-4 Ob-4146/12
Na podlagi tretjega odstavka 12.b člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11 in 57/12), petega odstavka 11. člena in prvega odstavka 28. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (Uradni list RS, št. 64/12) Vlada Republike Slovenije objavlja
javni poziv
zainteresiranim kandidatom za člana sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence
(1) Vlada Republike Slovenije objavlja javni poziv zainteresiranim posameznikom, da kandidirajo za člana sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence. Izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. (2) Za člana sveta je lahko imenovana oseba, ki: 1. je državljan Republike Slovenije, 2. ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki skladno z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, 3. je ustrezno strokovno usposobljena za opravljanje nalog člana sveta, 4. ima najmanj pet let delovnih izkušenj, 5. ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in 6. ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na zaporno kazen več kot šest mesecev, pa izvršitev kazni ni bila pogojno odložena. (3) Za člana sveta je lahko imenovan tudi javni uslužbenec, zaposlen v agenciji. V prvi svet so lahko imenovani člani tudi izmed javnih uslužbencev, zaposlenih v Uradu Republike Slovenije za varstvo konkurence. (4) Prijava kandidata mora vsebovati: 1. v celoti izpolnjen obrazec življenjepisa Europass, ki je dostopen na spletni strani: europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass +Documents/Europass+CV.csp?loc=sl_SI, 2. izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije, 3. izjavo kandidata, da izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za imenovanje za člana sveta, 4. izjavo kandidata, da izpolnjuje ali da ne izpolnjuje pogojev za vodenje in odločanje v upravnem postopku, ki jih določa zakon, ki ureja upravni postopek, 5. izjavo kandidata, da izpolnjuje ali da ne izpolnjuje pogojev za odločanje v postopku o prekršku, ki jih določa zakon, ki ureja prekrške, 6. izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na zaporno kazen več kot šest mesecev, pa izvršitev kazni ni bila pogojno odložena, 7. izjavo kandidata, da za namen tega postopka dovoljuje pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. Če kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. 8. izjavo kandidata, da ne obstajajo pogoji, zaradi katerih bi nastopili razlogi nezdružljivosti po 12.e členu Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11 in 57/12). (5) Vloge z življenjepisom in prilogami morajo biti vložene na naslovu oziroma prispeti na naslov: vložišče Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, najpozneje v petnajstih dneh od datuma objave javnega poziva na spletnih straneh Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter v Razglasnem delu Uradnega lista Republike Slovenije. Vloga po pošti mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – javni poziv za člane sveta Javne agencije za varstvo konkurence« na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Vlogo je mogoče poslati tudi v elektronski obliki na elektronski naslov: gp.mgrt@gov.si s podpisanimi zahtevanimi prilogami najpozneje v petnajstih dneh od datuma objave javnega poziva. (6) Imena izbranih kandidatov bo Vlada Republike Slovenije v skladu s tretjim odstavkom 12.b člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11 in 57/12) predložila Državnemu zboru Republike Slovenije. Kandidati, ki jih bo ta imenoval, bodo opravljali funkcijo člana sveta pet let. (7) Kandidati so kazensko in materialno odgovorni za resničnost navedb v vlogi.
Republika Slovenija Vlada Republike Slovenije