Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2012 z dne 14. 9. 2012

Kazalo

2709. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ruralno območje planske celote 12 v Občini Piran (Uradne objave, št. 8/90, 13/90, 31/01, 24/02, 28/08) v nadaljevanju: Sprememb in dopolnitev PUP 12, stran 7056.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09 in 57/12), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB/2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave, št. 46/2007-UPB) župan Občine Piran sprejme
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ruralno območje planske celote 12 v Občini Piran (Uradne objave, št. 8/90, 13/90, 31/01, 24/02, 28/08) v nadaljevanju: Sprememb in dopolnitev PUP 12
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO PROSTORSKEGA NAČRTA
Občina Piran, Urad za okolje in prostor ocenjuje, da je zaradi sprememb zakonodaje o urejanju prostora, zakonodaje o graditvi objektov in zakonodaje o kmetijskih zemljiščih postalo izvajanje PUP 12 močno oteženo ter da ne zmore več slediti ciljem, zastavljenim v prostorskih planskih aktih Občine Piran. Potreben je sprejem sprememb in dopolnitev prostorskega izvedbenega akta, ki pokriva večji del ruralnega območja Občine Piran. Priprava Sprememb in dopolnitev PUP 12 bo omogočila trajnosten, racionalen razvoj, ki bo usmerjal gradnjo na obstoječa stavbna zemljišča in ki bo varoval naravne in ustvarjene resurse.
2. PREDMET IN IZHODIŠČA
Predmet Sprememb in dopolnitev PUP 12 bo priprava celovitih sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta, s poudarkom na opredelitvi vrst dovoljenih posegov in opredelitvi pogojev za gradnjo na različnih namembnostih zemljišč. Izhodišče je poenostavitev prostorskih ureditvenih pogojev ter smiselna uskladitev s spremenjeno zakonodajo.
Pri Spremembah in dopolnitvah PUP 12 se bo smiselno upoštevalo obstoječe karte spremembe plana, in sicer:
– namenska raba površin,
– območja prostorskih celot,
– kartografska dokumentacija k planu.
3. UREDITVENO OBMOČJE
Ureditveno območje zajema območje Prostorske celote 12 - Padna - Sv. Peter - Nova vas.
Prostorska celota 12 - Padna - Sv. Peter - Nova vas zajema naslednje morfološke enote:
Z1/12 –  kmetijske površine, čistilna naprava v Orešju,
      posamezni obcestni objekti in ravnica zahodno od
      Šmarske ceste
S12/2 –  stanovanja – območje naselja Padna
ST12/3 –  stanovanja, turizem – območje zaselka Orešje s
      stanovanjskimi objekti, kmečki turizem
Z12/4 –  kmetijstvo, gozdarstvo, akumulacije in razpršeni
      stanovanjski objekti – območje v zaledju
      Padne in Nove vasi, vzhodno od Šmarske ceste
S12/5 –  stanovanja, območje zaselka Ivankovec
S12/6 –  stanovanja – območje zaselka Kortine
SC12/7 –  stanovanja, centralne dejavnosti – območje naselja
      Nova vas
Z12/8 –  kmetijske površine, gozdovi in razpršeni
      stanovanjski objekti – območje v zaledju Ivankovca
      in Sv. Petra
S12/9 –  stanovanja, centralne dejavnosti – območje naselja
      Sv. Peter
Ureditveno območje se lahko tudi spremeni glede na rezultate strokovnih podlag, smernic nosilcev urejanja prostora in usklajevanj mej med posameznimi prostorskimi dokumenti.
4. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV, GEODETSKIH IN DRUGIH PODLAG IN OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM
Strokovne rešitve bo izdelal načrtovalec, izbran s strani pobudnika, ki bo na podlagi teh rešitev izdelal Spremembe in dopolnitve PUP 12 v skladu z zakonom in podzakonskimi akti.
Celotne stroške v zvezi z izdelavo in stroške v zvezi s postopkom sprejemanja Sprememb in dopolnitev PUP 12 krije Občina Piran.
5. TERMINSKI PLAN ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV PUP 12 OZIROMA POSAMEZNIH FAZ
Sprememb in dopolnitev PUP 12 je načrtovana za leto 2012 in 2013. Podrobna faznost izdelave in postopka sprejetja Sprememb in dopolnitev PUP 12 je prikazana s terminskim planom.
Terminski plan je narejen glede na minimalne zakonske roke posameznih faz, ki jih je potrebno upoštevati, vendar je potrebno upoštevati tudi termine sklicev občinskega sveta in morebitno potrebno usklajevanje s posameznimi nosilci urejanja prostora, kar lahko privede do zamika posameznih faz oziroma končnega termina sprejema prostorskega akta.
+---------------------------------+--------------+--------------+
|FAZA               |NOSILEC    |ROK      |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Sklep o začetku priprave     |UOP, župan  |september   |
|Sprememb in dopolnitev PUP 12  |       |2012     |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Objava sklepa v uradnem glasilu |župan, UOP  |september   |
|in svetovnem spletu in obvestilo |       |2012     |
|ministrstva           |       |       |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Priprava osnutka Sprememb in   |UOP      |september   |
|dopolnitev PUP 12        |       |2012     |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Poziv nosilcem urejanja prostora |UOP      |30 dni    |
|za pridobitev smernic in     |       |oktober 2012 |
|pridobitev obvestila MOP za   |       |       |
|varstvo okolja o izvedbi     |       |       |
|celovite presoje vplivov na   |       |       |
|okolje              |       |       |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Analiza smernic in dopolnitev  |UOP,     |november 2012 |
|osnutka Sprememb in dopolnitev  |načrtovalec  |       |
|PUP 12              |       |       |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Javno naznanilo o javni     |župan, UOP  |7 dni pred  |
|razgrnitvi in javni obravnavi  |       |pričetkom   |
|dopolnjenega osnutka Sprememb in |       |javne     |
|dopolnitev PUP 12; objava v   |       |razgrnitve  |
|svetovnem spletu in na krajevno |       |december 2012 |
|običajen način          |       |       |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Javna razgrnitev in obravnava  |UOP,     |januar 2013  |
|dopolnjenega osnutka Sprememb in |načrtovalec  |(30 dni)   |
|dopolnitev PUP 12 z       |       |       |
|evidentiranjem vseh pisnih    |       |       |
|pripomb             |       |       |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Priprava stališča do pripomb in |načrtovalec  |februar 2013 |
|predlogov iz javne razgrnitve in |UOP, župan  |       |
|javne obravnave         |       |       |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Objava stališč do pripomb na   |UOP      |februar 2013 |
|krajevno običajen način     |       |       |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Prva obravnava na OS       |občinski svet |marec 2013  |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Oblikovanje predloga Sprememb in |UOP,     |marec 2013  |
|dopolnitev PUP 12 na podlagi   |načrtovalec  |       |
|stališč do pripomb ter predlogov |       |       |
|javnosti             |       |       |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Pridobitev mnenj od nosilcev   |UOP,     |april 2013  |
|urejanja prostora na dopolnjen  |načrtovalec  |       |
|predlog Sprememb in dopolnitev  |       |       |
|PUP 12 in opredelitev pristojnih |       |       |
|ministrstev o sprejemljivosti  |       |       |
|Sprememb in dopolnitev PUP 12,  |       |       |
|kolikor je potrebna celovita   |       |       |
|presoja vplivov na okolje    |       |       |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Priprava usklajenega predloga  |UOP,     |maj 2013   |
|Sprememb in dopolnitev PUP 12  |načrtovalec  |       |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Druga obravnava in sprejem    |župan,    |junij 2013  |
|odloka na občinskem svetu    |občinski svet |       |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Objava odloka v Uradnem listu  |UOP      |julij 2013  |
+---------------------------------+--------------+--------------+
Kolikor se na podlagi obvestila ministrstva, pristojnega za okolje, ugotovi, da je potrebno izdelati okoljsko poročilo, se na podlagi veljavne zakonodaje celotni postopek ustrezno podaljša.
Pri realizaciji terminskega plana lahko pride do časovnega zamika tudi zaradi drugih objektivnih okoliščin, ki lahko vplivajo na potek sprejemanja prostorskega akta.
6. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO SMERNICE IN MNENJA
Pripravljavec: Občina Piran oziroma Urad za okolje in prostor
Pobudnik: Občina Piran oziroma Urad za okolje in prostor
Izdelovalec: Epik d.o.o., Koper.
Pristojni nosilci urejanja prostora:
1 Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
2 Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje cest, območje Koper, Ankaranska cesta 7 b, Koper
3 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, Koper
4 Rižanski vodovod Koper d.o.o., Ulica 15. maja 13, Koper
5 Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. Arze 1/b, Piran
6 Elektro Primorska, d.d. Nova Gorica, Distribucija Koper, Ulica 15. maja 15, Koper
7 Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper
8 Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
9 Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Piran, Trg bratstva 1, 6330 Piran
10 Zavod za varstvo narave, OE Piran, Trg Etbina Kristana 1, Izola
11 Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, Ljubljana
12 Petrol d.d., OEV Koper, Ferrarska 14, 6000 Koper.
V postopek se lahko po potrebi vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso izrecno navedeni v točki 6. tega sklepa.
7. OBJAVA SKLEPA PRIPRAVE
Sklep priprave se objavi v svetovnem spletu in v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati takoj.
Št. 3505-21/2011
Piran, dne 28. avgusta 2012
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l’art. 57 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 33/07, 108/09 e 57/12), l'art 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – testo unico 2, 76/08, 79/09 e 51/10) e l'art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale, n. 46/2007 – testo unico), il Sindaco del Comune di Pirano adotta la seguente
D E L I B E R A Z I O N E
d’avvio stesura delle modifiche ed integrazioni al Decreto sulle condizioni di assetto territoriale per l’area rurale, unità di pianificazione n. 12 nel Comune di Pirano (Boll. Uff., n. 8/90, 13/90, 31/01, 24/02, 28/08), nel prosieguo: Modifiche ed integrazioni alle CAT N. 12
1. VALUTAZIONE DELLO STATO DI FATTO E MOTIVAZIONI PER LA STESURA DEL PIANO TERRITORIALE
Il Comune di Pirano – Ufficio per l'Ambiente e il Territorio reputa che, stanti le intervenute modifiche alla legislazione in materia di pianificazione territoriale, edilizia e terreni agricoli, l’attuazione del piano territoriale CAT n. 12 si dimostra difficoltosa e parimenti il perseguimento degli obiettivi fissati dal Comune nei rispettivi atti di pianificazione territoriale. Conseguentemente si rende necessaria l'adozione di Modifiche ed integrazioni all’atto territoriale esecutivo, il quale insiste sulla maggior parte dell’area rurale del comune di Pirano. La predisposizione di emendamenti alle CAT n. 12 e la loro successiva adozione consentirà uno sviluppo sostenibile e razionale, che indirizzerà l’edificazione verso le aree fabbricabili esistenti, proteggendo le risorse naturali e quelle edificate.
2. FINALITÀ E PREMESSE
Le proposte Modifiche ed integrazioni alle CAT n. 12 costituiranno una variazione completa dell’atto territoriale esecutivo, con particolare attenzione alla definizione delle categorie di intervento consentite e la definizione delle condizioni per la costruzione sui terreni con diversa destinazione d’uso. Punto di partenza è la semplificazione dei requisiti spaziali (le CAT), adeguandosi alle leggi modificate.
Nelle previste Modifiche ed integrazioni alle CAT n. 12 saranno ragionevolmente prese in considerazione le vigenti varianti apportate al piano, concernenti:
– la destinazione d’uso delle aree,
– le zone (unità) di pianificazione territoriale,
– la documentazione cartografica del piano.
3. AREA D'INTERVENTO
L'area d'intervento insiste sulle zone dell'Unità di pianificazione n. 12 - Padna - Sv. Peter - Nova vas.
L'Unità di pianificazione n. 12 - Padna - Sv. Peter - Nova vas include le seguenti aree, ovvero unità morfologiche:
Z1/12 –   aree agricole, impianto depuratore presso Orešje,
       singole strutture stradali e la zona pianeggiante
       ad ovest della strada per Šmarje
S12/2 –   abitazioni – l'area del villaggio di Padna
ST12/3 –   abitazioni, strutture per il turismo – la zona
       dell'abitato di Orešje con gli edifici
       residenziali e agriturismo
Z12/4 –   agricoltura, foreste, accumulazioni ed edifici
       residenziali dispersi – la zona dell'entroterra
       di Padna e Nova vas, ad est della strada di
       Šmarje
S12/5 –   alloggi, la zona del borgo di Ivankovec
S12/6 –   alloggi, la zona del borgo di Kortine
SC12/7 –   alloggi, attivita principali (preponderanti) –
       l'area del villaggio di Nova vas
Z12/8 –   terreni agricoli, foreste e gli edifici
       residenziali dispersi – la zona dell'entroterra
       di Ivankovec e di Sv. Peter
S12/9 –   alloggi, attivita principali (preponderanti) –
       l'area del villaggio di Sv. Peter.
La zona di assetto potrà essere modificata a seconda dei risultati delle analisi scientifiche (tecnico professionali), delle linee guida emesse dai responsabili della pianificazione del territorio, e adeguandosi alle delimitazioni stabilite dai singoli atti territoriali.
4. MODALITÀ D’OTTENIMENTO DELLE ANALISI SCIENTIFICHE, DEGLI STUDI GEODETICI O DI ALTRA NATURA ED OBBLIGHI RIGUARDANTI IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
Le analisi scientifiche verranno svolte dal progettista selezionato dal promotore, il quale sulla base di tali analisi produrrà le Modifiche ed integrazioni alle CAT n. 12 in linea con le leggi e con i decreti ad esse soggetti.
I costi complessivi per la preparazione ed i costi riguardanti l’approvazione delle Modifiche ed integrazioni alle CAT n. 12 sono a carico del Comune di Pirano.
5. CRONOPROGRAMMA PER L’INSERIMENTO DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE CAT N. 12 E PER OGNI FASE
La predisposizione delle Modifiche ed integrazioni alle CAT n. 12 è prevista per gli anni 2012 e 2013. La suddivisione specifica in fasi di stesura e di approvazione delle Modifiche ed integrazioni alle CAT n. 12 è indicata all’interno del cronoprogramma.
Il cronoprogramma per ogni fase è stabilito in base ai termini di legge di minima, che devono essere rispettati. È tuttavia necessario tener conto anche dei tempi di convocazione del Consiglio Comunale e le eventuali necessità di coordinamento con i singoli responsabili della pianificazione territoriale. Tutto ciò potrebbe comportare lo slittamento di determinate fasi o della data di approvazione finale del piano territoriale.
+-----------------------------+----------------+----------------+
|       FASE      | RESPONSABILI |  SCADENZA   |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Delibera d’avvio stesura   |U.A.T. (Ufficio |settembre 2012 |
|delle Modifiche ed      |ambiente e   |        |
|integrazioni alle CAT n. 12 |territorio),  |        |
|               |Sindaco     |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Pubblicazione della delibera |Sindaco, U.A.T. |settembre 2012 |
|attraverso i mezzi      |        |        |
|d'informazione ufficiali ed |        |        |
|internet e comunicato al   |        |        |
|ministero          |        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Redazione della bozza delle |U.A.T.     |settembre 2012 |
|Modifiche ed integrazioni  |        |        |
|alle CAT n. 12        |        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Invito ai responsabili della |U.A.T.     |30 giorni    |
|pianificazione territoriale |        |ottobre 2012  |
|in relazione all’acquisizione|        |        |
|delle direttive, e      |        |        |
|ottenimento delle direttive e|        |        |
|delle informazioni da parte |        |        |
|del Ministero Ambiente e   |        |        |
|Territorio, relative alla  |        |        |
|tutela ambientale e     |        |        |
|concernenti la necessita di |        |        |
|esecuzione della revisione  |        |        |
|completa di tutti gli effetti|        |        |
|sull'ambiente        |        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Analisi delle direttive e  |U.A.T.,     |novembre 2012  |
|integrazione della bozza   |progettista   |        |
|delle Modifiche ed      |        |        |
|integrazioni alle CAT n. 12 |        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Avviso pubblico       |Sindaco, U.A.T. |7 giorni prima |
|sull'esposizione in libera  |        |dell’inizio   |
|visione e sul dibattito   |        |dell’esposizione|
|pubblico della bozza     |        |pubblica    |
|integrata delle Modifiche ed |        |dicembre 2012  |
|integrazioni alle CAT n. 12, |        |        |
|pubblicazione su internet e |        |        |
|secondo prassi locale    |        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Esposizione pubblica e    |U.A.T.,     |gennaio 2013  |
|dibattimento della bozza   |progettista   |(30 giorni)   |
|integrata delle Modifiche ed |        |        |
|integrazioni alle CAT n. 12. |        |        |
|con la rilevazione di tutte |        |        |
|le osservazioni scritte   |        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Presa di posizione in    |progettista,  |febbraio 2013  |
|relazione alle proposte ed  |U.A.T., Sindaco |        |
|osservazioni presentate   |        |        |
|all'esposizione pubblica e al|        |        |
|dibattito pubblico      |        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Pubblicazione, secondo prassi|U.A.T.     |febbraio 2013  |
|locale, delle posizioni in  |        |        |
|merito alle osservazioni   |        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Prima lettura del Consiglio |Consiglio    |marzo 2013   |
|Comunale           |Comunale    |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Redazione della proposta   |U.A.T.,     |marzo 2013   |
|delle Modifiche ed      |progettista   |        |
|integrazioni alle CAT n. 12.,|        |        |
|in osservanza delle posizioni|        |        |
|relative alle proposte ed  |        |        |
|osservazioni espresse dal  |        |        |
|pubblico           |        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Acquisizione dei pareri da  |U.A.T.,     |aprile 2013   |
|parte dei responsabili per la|progettista   |        |
|pianificazione territoriale |        |        |
|in merito alla proposta   |        |        |
|integrata delle Modifiche ed |        |        |
|integrazioni alle CAT n. 12 e|        |        |
|dei pareri dei ministeri   |        |        |
|competenti in merito alla  |        |        |
|compatibilita delle Modifiche|        |        |
|ed integrazioni alle CAT n. |        |        |
|12, ove sia necessaria una  |        |        |
|revisione completa degli   |        |        |
|effetti sull'ambiente    |        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Stesura della proposta    |U.A.T.,     |maggio 2013   |
|armonizzata delle Modifiche |progettista   |        |
|ed integrazioni alle CAT n. |        |        |
|12              |        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Seconda lettura e adozione  |Sindaco,    |giugno 2013   |
|dell’atto da parte del    |Consiglio    |        |
|Consiglio Comunale      |Comunale    |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
|Pubblicazione dell’atto nella|U.A.T.     |luglio 2013   |
|Gazzetta ufficiale      |        |        |
+-----------------------------+----------------+----------------+
Se in base alla comunicazione del Ministero per l’ambiente e il territorio si constata che è necessario elaborare una relazione sull’impatto ambientale, l’intero procedimento si protrarrà in ordine al relativo disposto di legge.
Durante la realizzazione delle fasi dettate dal cronoprogramma può aver luogo la procrastinazione di talune scadenze, eventualmente correlate a circostanze oggettive che vadano ad influenzare l’approvazione dell’atto in questione.
6. RESPONSABILI PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE CHE FORNISCONO DIRETTIVE E PARERI
Responsabile della predisposizione del piano territoriale è: il Comune di Pirano rispett. l’Ufficio per l’ambiente ed il territorio.
Promotore del piano territoriale è: il Comune di Pirano, rispett. l’Ufficio per l’ambiente ed il territorio.
Elaboratore del piano territoriale è: Epik d.o.o. di Capodistria.
I responsabili per quanto concerne la pianificazione territoriale:
1 Ministero della Difesa, Amministrazione della Repubblica di Slovenia per la protezione ed il salvataggio, Via Vojko 61, 1000 Lubiana
2 Ministero Infrastrutture e Territorio, Direzione della RS per le strade, Settore gestione strade, Comprensorio di Capodistria, Strada di Ancarano 7 B, 6104 Capodistria
3 Ministero per l’Agricoltura e l’Ambiente, Agenzia RS per l’ambiente – Ufficio per la gestione delle acque, Settore Bacino Mare Adriatico, Dipartimento Mare e Fiumi dell’Adriatico, Via del Porto 12, Capodistria
4 Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 Maggio 13, Capodistria
5 Azienda pubblica OKOLJE Piran, s.r.l., Arze 1b, Pirano
6 Elektro Primorska, d.d. Nova Gorica, Distribuzione Capodistria, Via 15 Maggio 15, Capodistria
7 Telekom Slovenije, UO Capodistria, Via della Stazione 9, Capodistria
8 Ministero per l’Istruzione, le Scienze, la Cultura e lo Sport, Maistrova 10, 1000 Lubiana
9 Ente per la protezione del patrimonio culturale, UO Pirano, Piazza Fratellanza 1, 6330 Pirano
10 Ente per la protezione della natura, UO Pirano, Piazza Etbin Kristan 1, Isola
11 Ministero della Difesa, Direttorato di logistica, Settore gestione immobili, Via Vojko 61, Lubiana
12 Petrol d.d., OEV Koper, Via Ferrara 14, Capodistria.
Nella procedura potranno essere inoltre coinvolti, qualora necessario, anche altri responsabili per la pianificazione territoriale che non sono stati indicati esplicitamente al punto 6 della presente delibera.
7. PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERA DI STESURA
La deliberazione di stesura è pubblicata via internet e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed è immediatamente eseguibile.
N. 3505-21/2011
Pirano, 28 agosto 2012
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.