Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5586. Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2

Sklepi

5587. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Seulu
5588. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Seulu

MINISTRSTVA

5589. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava s področja dela Ministrstva za gospodarstvo
5590. Pravilnik o vodenju in vzdrževanju evidence trga nepremičnin ter načinu in rokih pošiljanja podatkov
5591. Sklep o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
5592. Seznam zdravil, za katera je od 19. 5. 2006 do 30. 11. 2006 prenehalo veljati dovoljenje za promet
5593. Seznam zdravil, za katera je bilo od 19. 5. 2006 do 30. 11. 2006 izdano dovoljenje za promet

USTAVNO SODIŠČE

5594. Odločba o ugotovitvi, da je prvi odstavek 41. člena Zakona o azilu v neskladju z Ustavo

BANKA SLOVENIJE

5595. Sklep o splošnih pogojih za pridobitev posojila čez dan pri Banki Slovenije

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

5596. Sklepi o imenovanju volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5597. Sklep o pogojih in kriterijih, pod katerimi lahko družba za upravljanje za račun posameznih investicijskih skladov, ki jih upravlja, posoja vrednostne papirje iz premoženja investicijskega sklada nasprotni pogodbeni stranki
5598. Sprememba Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5599. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Brežice za leto 2007
5620. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ljubljana Šiška za leto 2007

OBČINE

Brežice

5600. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2006

Cerknica

5601. Program priprave za »OLN Občinski lokacijski načrt za območje urejanja CR-34S« Loško v Cerknici

Črenšovci

5602. Sklep o imenovanju podžupana Občine Črenšovci

Divača

5603. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2007
5604. Poročilo o ugotovitvi kandidata, ki postane član Občinskega sveta Občine Divača

Dobrna

5605. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dobrna
5606. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobrna
5607. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2006

Dolenjske Toplice

5608. Sklep o začasnem financiranju Občine Dolenjske Toplice v obdobju januar–marec 2007

Dornava

5609. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Dornava za leto 2006
5610. Sklep o začasnem financiranju Občine Dornava v obdobju januar–marec 2007

Gornji Petrovci

5611. Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2007

Hrpelje-Kozina

5612. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Hrpelje - Kozina v letu 2007

Jesenice

5613. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2007
5614. Odlok o programu opremljanja za območje urejanja Hrenovca

Kobarid

5615. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid za leto 2007
5616. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kobarid za leto 2006
5617. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljšča

Koper

5618. Sklep o dopolnitvi Sklepa o uvrstitvi delovnih mest direktorjev oseb javnega prava z območja Mestne občine Koper v plačne razrede

Krško

5619. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Krško v letu 2007

Ljubno

5621. Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2007

Maribor

5622. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje urbanistične zasnove mesta Maribor

Metlika

5623. Sklep o začasnem financiranju Občine Metlika za leto 2007

Mislinja

5624. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mislinja za leto 2006

Mozirje

5625. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o programu opremljanja zemljišč za gradnjo območja ZKZ

Nova Gorica

5626. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi višine parkirnine ter stroškov odvoza nepravilno parkiranih vozil in ležarine

Osilnica

5627. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Osilnica za leto 2006
5628. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Osilnica v letu 2006
5629. Pravilnik za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Osilnica
5630. Pravilnik o denarnem prispevku za novorojence, predšolske otroke, učence, dijake, študente in občane v Občini Osilnica
5631. Sklep o začasnem financiranju Občine Osilnica v obdobju januar–marec 2007
5632. Sklep o imenovanju podžupana
5633. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2007
5634. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Osilnica

Pivka

5635. Sklep o začasnem financiranju Občine Pivka v obdobju januar–marec 2007
5636. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2007

Polzela

5637. Sklep o začasnem financiranju Občine Polzela v letu 2007

Postojna

5638. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta P10 – servisno proizvodna cona ob Reški cesti v Postojni

Ribnica

5639. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Ribnica v letu 2007

Rogaška Slatina

5640. Sprememba in dopolnitev programa priprave občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja P3 z okolico v Rogaški Slatini

Semič

5641. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Semič v letu 2007

Sevnica

5642. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Sevnica

Slovenska Bistrica

5643. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2006
5644. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu stanovanjske zazidave Žmitek v Črešnjevcu
5645. Odlok o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica«
5646. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
5647. Sprememba odredbe o območjih kratkotrajnega parkiranja – modre cone v mestu Slovenska Bistrica

Slovenske Konjice

5648. Sklep o začasnem financiranju Občine Slovenske Konjice

Škocjan

5649. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škocjan (rebalans 2) za leto 2006

Škofja Loka

5650. Sklep o javni razgrnitvi okoljskega poročila za OLN za del območja Grenc in podaljšanju javne razgrnitve OLN
5651. Sklep o začasnem financiranju Občine Škofja Loka v letu 2007

Šmarje pri Jelšah

5652. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarje pri Jelšah v obdobju januar–marec 2007

POPRAVKI

5653. Popravek Poročila o izidu volitev župana Občine Bled
5654. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obračunu bruto nadomestil plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in o načinu vlaganja zahtevkov delodajalcev za povračilo izplačanih nadomestil

Razglasni del

Sodni register

Vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti