Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006

Kazalo

5629. Pravilnik za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Osilnica, stran 14983.

Na podlagi četrte alineje 3. točke 48. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-UPB3, Uradni list RS, št. 72/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZVL-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05) in 22. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95, 35/95, 8/99 in 4/05) je Občinski svet Občine Osilnica na 2. redni seji dne 8. 12. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna
Občine Osilnica
1. člen
Na podlagi določil Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju mora Občina Osilnica za državljane Republike Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Osilnica in ki niso zavarovani iz drugega naslova, plačevati obvezno zdravstveno zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela, v obliki prispevka, za zdravstvene storitve in povračila potnih stroškov (v nadaljevanju: obvezno zdravstveno zavarovanje). Prispevek se plača v pavšalnem znesku, ki ga določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
2. člen
S tem pravilnikom se določajo kriteriji in postopek za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Osilnica.
3. člen
Pravico do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Osilnica lahko pridobi občan, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je državljan Republike Slovenije
2. ima stalno prebivališče na območju Občine Osilnica,
3. ni zavarovan iz drugega naslova.
Šteje se, da občan ni zavarovan iz drugega naslova, kadar izpolnjuje naslednje pogoje:
– nima sklenjenega delovnega razmerja,
– na Zavodu RS za zaposlovanje ne prejema nadomestila oziroma denarne pomoči,
– nima prihodkov, s katerimi bi si sam poravnal obvezno zdravstveno zavarovanje,
– ne prejema sredstev od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
– nima dohodkov od nepremičnin.
4. člen
Postopke za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Osilnica vodi in o njih odloča Občinska uprava Občine Osilnica.
5. člen
Občani vlagajo vloge za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Osilnica na obrazcu »Vloga za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Osilnica«. Obrazec je na voljo na sedežu Občine Osilnica, Osilnica 11, 1337 Osilnica.
6. člen
Občinska uprava Občine Osilnica ima v postopku obravnave vloge pravico preverjati podane podatke in zahtevati od vlagatelja potrebne dodatne podatke ali dokazila, ki bodo dokazala upravičenost občana do pridobitve pravice plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Osilnica.
Občinska uprava Občine Osilnica vlogo obravnava in o njej odloči z odločbo v skladu z določili Zakona o upravnem postopku.
7. člen
Občan, ki pridobi pravico do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Osilnica, mora Občini Osilnica prijaviti vsako spremembo pogojev, na osnovi katerih je pridobil predmetno pravico, v roku 8 dni od njenega nastanka.
Na osnovi prijavljene spremembe Občinska uprava občine Osilnica izda sklep o prenehanju zavarovanja.
V primeru, da občan spremembe iz prvega odstavka tega člena ne prijavi v roku 8 dni od nastanka spremembe, je dolžan vrniti stroške zavarovanja za obdobje od nastale spremembe.
8. člen
Če do spremembe pogojev ne pride, mora občan vsake tri mesece od dneva vročitve odločbe pri občinski upravi, ki je izdala odločbo, dokazati, da je še vedno upravičen do pravice plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Osilnica.
Določilo iz prejšnjega odstavka občan izpolni tako, da se vsaka tri meseca od izdane odločbe zglasi na Občinski upravi občine Osilnica in dostavi dokumentacijo, s katero dokazuje status osebe, ki ni zavarovana iz drugega naslova.
V primeru, da občan ne izpolni določil prvega in drugega odstavka tega člena, se šteje, da več ne izpolnjuje pogojev za pravico do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Osilnica, zato Občinska uprava občine Osilnica izda sklep o prenehanju zavarovanja.
9. člen
Zoper odločbo ali sklep je možna pritožba, ki jo občan vloži v roku petnajstih dni po vročitvi odločbe ali sklepa na župana Občine Osilnica.
10. člen
Na podlagi izdanih odločb in sklepov Občina Osilnica prijavlja in odjavlja občane iz obveznega zdravstvenega zavarovanja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in poravnava vse stroške obveznega zdravstvenega zavarovanja po tem pravilniku.
Sredstva za pokrivanje stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja Občina Osilnica zagotavlja na proračunski postavki v proračunu Občine Osilnica za posamezno leto.
11. člen
Občani, ki jim je Občina Osilnica zagotavljala plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja pred uveljavitvijo tega pravilnika, so dolžni vložiti vlogo po tem pravilniku v roku 8 dni od njegove uveljavitve. V nasprotnem primeru jih Občina Osilnica odjavi iz obveznega zdravstvenega zavarovanja pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Št. 033-3/2006
Osilnica, dne 8. decembra 2006
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti