Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006

Kazalo

5608. Sklep o začasnem financiranju Občine Dolenjske Toplice v obdobju januar–marec 2007, stran 14959.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 31. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je župan Občine Dolenjske Toplice dne 13. decembra 2006 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Dolenjske Toplice v obdobju januar–marec 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Dolenjske Toplice (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2007 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2006. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2006 (Uradni list RS, št. 38/2006 in 95/2006; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           |   Januar–marec|
|   |                          |   2007 (v EUR)|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov             |         |
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)          |     451.431|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)              |     284.069|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI                  |     258.013|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček          |     224.886|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|   |703 Davki na premoženje              |      9.914|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve       |      23.213|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI                 |      26.056|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  |      9.726|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|   |711 Takse in pristojbine              |       565|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|   |712 Denarne kazni                 |       385|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev     |      1.457|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki            |      13.923|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI                |      9.818|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|   |721 prihodki od prodaje zalog           |        0|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih |         |
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|   | dolgoročnih sredstev               |      9.818|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|73  |PREJETE DONACIJE                  |       104|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|   | 730 Prejete donacije iz domačih virov       |       104|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI                |     157.438|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih  |     157.438|
|   |institucij                     |         |
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)            |     451.431|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI                   |     155.964|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim       |      40.820|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|   |401 Prisp. delodajalca za soc. varnost       |      40.820|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve          |      6.402|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|   |409 Rezerve                    |     108.742|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI                  |     173.939|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|   |410 Subvencije                   |       689|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|   |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom    |     131.494|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|   |412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam    |      3.156|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi         |      38.600|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI               |     113.866|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       |     113.866|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI              |      7.662|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim  |      7.662|
|   |osebam, ki niso proračunski uporabniki       |         |
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|   |432 Investicijski transferji proračunskim     |        0|
|   |uporabnikom                    |         |
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)        |        0|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|   |                          |         |
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB         |         |
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA      |        0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)         |         |
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           |        0|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil         |        0|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV   |        0|
|   |(440+441+442)                   |         |
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV   |        0|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb    |        0|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE      |        0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)            |         |
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA                 |         |
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)                 |        0|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                    |        0|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|   |500 Domače zadolževanje              |        0|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- |        0|
|   |II.-V.-VIII.)                   |         |
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)           |        0|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII. – VIII. – XI.)    |        0|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH             |      45.902|
+------+---------------------------------------------------+-----------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na oglasni deski občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme zadolžiti.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.
Št. 410-2791/2006-01/03
Dolenjske Toplice, dne 13. decembra 2006
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti