Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006

Kazalo

5652. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarje pri Jelšah v obdobju januar–marec 2007, stran 15009.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 107. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99, 91/01) je župan Občine Šmarje pri Jelšah dne 14. 12. 2006 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Šmarje pri Jelšah v obdobju januar–marec 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Šmarje pri jelšah (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2007 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2006. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2006 (Uradni list RS, št. 12/06 in 101/06; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|   |Skupina/podskupina kontov             | Obdobje začasnega|
|   |                         |   financiranja|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|   |                         | januar-marec 2007|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           |       v EUR|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)         |     1.266.516|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)              |      561.780|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI                  |      487.544|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček          |      434.961|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|   |703 Davki na premoženje              |      20.915|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve       |      31.668|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|   |706 Drugi davki                  |         0|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI                 |      74.236|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja |      45.063|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|   |711 Takse in pristojbine             |       4.686|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|   |712 Denarne kazni                 |        134|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev     |        175|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki            |      24.178|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI                |         0|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev     |         0|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog           |         0|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in        |         0|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev        |         |
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|73  |PREJETE DONACIJE                 |         0|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov       |         0|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine          |         0|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI                |      704.736|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih |      704.736|
|   |institucij                    |         |
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)           |     1.007.273|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI                  |      405.245|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zapo          |      112.218|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost  |      21.186|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve         |      267.593|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|   |403 Plačila domačih obresti            |       4.248|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|   |409 Rezerve                    |         0|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI                 |      517.101|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|   |410 Subvencije                  |         0|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|   |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom   |      377.434|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in    |      19.195|
|   |ustanovam                     |         |
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi         |      120.472|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino           |         0|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI               |      38.833|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev      |      38.833|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI              |      46.094|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|   |430 Investicijski transferi            |      46.094|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)           |         |
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|   |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ             |      259.243|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|   |                         |         |
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB        |         |
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA     |         0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)         |         |
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL           |         0|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil         |         0|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev          |         0|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije       |         0|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  |         0|
|   |(440+441+442+443)                 |         |
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  |         0|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|   |440 Dana posojila                 |         0|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb    |         0|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb    |         0|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova       |         0|
|   |privatizacije                   |         |
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v javnih   |         0|
|   |skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo |         |
|   |premoženje v svoji lasti             |         |
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE     |         0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV(IV.-V.)            |         |
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA                |         |
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)                |         0|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                   |         0|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|   |500 Domače zadolževanje              |         0|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)               |      11.843|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA                  |      11.843|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga           |      11.843|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH    |     +247.400|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)            |         |
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE(VII.-VIII.)           |      –11.843|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE(VI.+VII.-VIII.-IX.)       |     –259.243|
+------+--------------------------------------------------+------------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
6. člen
V obdobju začasnega financiranja se občina ne zadolžuje.
5. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep št. 410-0028/2006, objavljen v Uradnem listu RS, št. 130/06.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.
Št. 410-0029/2006
Šmarje pri Jelšah, dne 14. decembra 2006
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti