Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006

Kazalo

5601. Program priprave za »OLN Občinski lokacijski načrt za območje urejanja CR-34S« Loško v Cerknici, stran 14952.

Na podlagi 12. in 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03 – popr.) in 18. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je župan Občine Cerknica dne 18. 12. 2006 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za »OLN Občinski lokacijski načrt za območje urejanja CR-34S« Loško v Cerknici
I. UVOD
1. S tem programom se podrobneje opredelijo vsebina in obseg izdelave občinskega lokacijskega načrta (v nadaljevanju OLN), oceni stanje, razlogi in ugotovi pravna podlaga. Nadalje postopek, predmet in programska izhodišča ter okvirno območje izvedbenega prostorskega akta. Določi se nosilce urejanja prostora, ter druge udeležence, ki bodo sodelovali pri pripravi OLN, seznam potrebnih strokovnih podlag, navedbo in način pridobitve geodetskih podlag, roke za pripravo ter obveznosti v zvezi s financiranjem.
2. OLN mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
II. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA
ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA
1. V strateškem prostorskem planu Občine Cerknica je na SZ delu naselja Cerknica opredeljeno več območij za stanovanjsko gradnjo, za katere je predvidena izdelava Lokacijskih načrtov. Zemljišče se nahaja na robu poselitvenega območja naselja Cerknica in poteka vzdolž novozgrajenega naselja, ki se je realiziralo v zadnjih letih na podlagi Odloka o zazidalnem načrtu za del območja urejanja C13-11S Loško v Cerknici (Uradni list RS, št. 7/03). Zemljišče je v zasebni lasti.
2. Razlog za pripravo občinskega lokacijskega načrta je pobuda št. 3505-2/2006-14 z dne 19. 7. 2006, ki jo je Občini Cerknica podal lastnik zemljišča in investitor podjetje ARCOM d.o.o., Tržaška cesta 19a, p. 1370 Logatec. Po izboru investitorja je načrtovalec OLN podjetja Božič inženiring d.o.o., Prešernova 2, 5280 Idrija.
3. Pravna podlaga za pripravo OLN je v veljavni zakonodaji v Zakonu o urejanju prostora – ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 08/03 – popr.), Odloku o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 100/04), Zakonu o varstvu okolja ZVO-1 (Uradni list RS, št. 41/04).
Skladno z določilom 40. člena ZVO je občina z vlogo št. 3505-2/2006-14 z dne 10. 10. 2006 obvestila Ministrstvo za okolje in prostor o nameri priprave Lokacijskega načrta. Ministrstvo je v odločbi št. 35409-287/2006, z dne 16. 11. 2006 odločilo, da v postopku izdelave OLN za predmetno območje ni treba izvesti Celovite presoje vplivov na okolje.
III. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA OLN
1. Predmet OLN je izdelava prostorskega izvedbenega akta v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih lokacijskih načrtov in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
2. Z OLN se definira oblikovanje meril, pogojev in ukrepov za realizacijo posegov v prostor ter priprava prostorskih rešitev na podlagi katerih bo možna konkretna umestitev načrtovanih gradenj na obravnavanem območje.
Določi se tipologija zazidave, velikosti in zmogljivosti objektov, oblikovanje zunanje podobe objektov, lege objektov, ureditev okolice, stopnjo izkoriščenosti zemljišča, velikost in obliko gradbene parcele ter druga merila in pogoje.
3. Področje je po planskih aktih namenjeno stanovanjski gradnji. Zazidava obsega območje eno in dvostanovanjskih stavb z vso pripadajočo infrastrukturo.
4. Obvezna priloga OLN je tudi program opremljanja zemljišč za gradnjo, ki ga po naročilu Občine Cerknica zagotovi pobudnik in investitor gradnje.
OLN lahko določi tudi obveznost sklenitve urbanistične pogodbe med investitorjem in občino.
IV. OBMOČJE OLN
1. Območje OLN je zemljišče s parc. št 2692 k.o. Cerknica, v velikosti cca. 1.268 ha. Meja območje urejanja je razvidna iz grafičnega dela Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 100/04).
2. Lokacija se nahaja na skrajnem SZ delu Cerknice. Na severnem delu meji na stanovanjsko sosesko enodružinskih stanovanjskih hiš, na jugu pa območje meji na kmetijska zemljišča.
V. NOSILCI NALOG IN NJIHOVE OBVEZNOSTI PRI FINANCIRANJU PRIPRAVE OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA
3. Postopek priprave občinskega lokacijskega načrta vodi Občina Cerknica, cesta 4. maja 53, Cerknica (v nadaljnjem besedilu: pripravljavec), ki zagotovi sredstva za revizijo občinskega lokacijskega načrta in drugih dokumentov, če se le-ta izkaže za potrebno.
4. Naročnik strokovnih podlag iz VII. točke tega programa priprave in občinskega lokacijskega načrta je podjetje ARCOM d.o.o., Tržaška cesta 19a, p. 1370 Logatec (v nadaljnjem besedilu: naročnik), ki zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag, geodetskega načrta ter občinskega lokacijskega načrta.
5. Izdelovalec občinskega lokacijskega načrta, ki izpolnjuje pogoje, določene v ZUreP-1, je podjetje Božič inženiring d.o.o., Prešernova 2, 5280 Idrija (v nadaljnjem besedilu: načrtovalec).
VI. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO SMERNICE IN MNENJA TER DRUGI UDELEŽENCI,
KI SODELUJEJO PRI PRIPRAVI OLN
Državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil, ki v skladu z ZUreP-1 predstavljajo nosilce urejanja prostora, in ki v konkretnem postopku priprave občinskega lokacijskega načrta odločajo o zadevah urejanja prostora, so:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Postojna, Kolodvorska 5, 6230 Postojna
2. RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (za varstvo okolja)
3. RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (vodnogospodarske smernice)
4. Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota LJ, Tržaška 4, p. 1000 Ljubljana
5. Zavod RS za varstvo narave, Kersnikova 3, p. 1000 Ljubljana
6. Občina Cerknica, cesta 4. maja 53, p. 1380 Cerknica, za področje občinskih cest
7. Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana
8. Telekom Slovenije d.d., TK omrežje zahod, Stegne 19, 1547 Ljubljana
9. JP Komunala Cerknica, Notranjska cesta 44, 1380 Cerknica
10. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana
V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku tega člena, se njihove smernice pridobijo v postopku.
Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30 dneh po prejemu podati smernice za pripravo OLN. V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati.
Na dopolnjen predlog OLN pa morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje dano.
VII. VSEBINA IN OBSEG STROKOVNIH PODLAG
IN DRUGIH STROKOVNIH GRADIV
1. Pri izdelavi strokovnih podlag in občinskega lokacijskega načrta je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in vsa druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.
2. V postopku izdelave občinskega lokacijskega načrta se izdelajo naslednje strokovne podlage:
analize:
– analiza stanja glede fizičnih lastnosti in pravnega stanja prostora; analiza možnosti glede na načrtovanja prostorske ureditve; analiza pričakovanih vplivov prostorske ureditve na posamezne sestavine prostora;
– zasnove projektnih rešitev (objektov in naprav; prometne ureditve z navezavo na javno cesto; energetske, komunalne, vodne in druge gospodarske infrastrukture, kot nova ali prenovljena infrastruktura);
– zasnova prostorske ureditve, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve;
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
3. Pripravljavec lahko med postopkom priprave lokacijskega načrta določi izdelavo dodatnih strokovnih podlag, če to izhaja iz pogojev in usmeritev nosilcev urejanja prostora.
4. Če se izkaže za potrebno, je investitor v postopku izdelave predloga občinskega lokacijskega načrta dolžan zagotoviti izdelavo dodatnih strokovnih podlag, ki niso naštete v tem programu priprave.
5. Pri izdelavi strokovnih podlag in lokacijskega načrta se uporabijo:
– podatki o gospodarski javni infrastrukturi iz zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture,
– podatki o pravnih režimih iz zbirke pravnih režimov in drugih uradnih evidenc,
– topografski in katastrski ter drugi geodetski podatki iz uradnih evidenc,
– drugi podatki nosilcev urejanja prostora.
6. Podlaga za izdelavo predloga občinskega lokacijskega načrta je geodetski načrt, izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04). Predlog občinskega lokacijskega načrta mora vsebovati tudi podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic na zemljiščih in nepremičninah.
VIII. ROKI ZA PRIPRAVO
Postopek priprave in sprejema OLN poteka po tem terminskem planu:
+--+---------------------------------+--------------------------+------------+
| |Faza               |Nosilec          |Termin   |
+--+---------------------------------+--------------------------+------------+
|– |1. prostorska konferenca     |Pripravljavec       |5. 12. 2006 |
+--+---------------------------------+--------------------------+------------+
|– |sprejem in objava programa    |Župan           |december  |
| |priprave             |             |2006    |
+--+---------------------------------+--------------------------+------------+
|– |izdelava gradiva za pridobitev  |Načrtovalec        |jan.-feb.  |
| |smernic             |             |2007    |
+--+---------------------------------+--------------------------+------------+
|– |pridobitev smernic        |Pripravljavec,      |marec 2007 |
| |                 |Načrtovalec        |      |
+--+---------------------------------+--------------------------+------------+
|– |Analiza smernic, izdelava    |Načrtovalec        |maj 2007  |
| |strokovnih podlag in osnutka akta|             |      |
+--+---------------------------------+--------------------------+------------+
|– |izdelava predloga OLN za javno  |Načrtovalec        |      |
| |razgrnitev            |             |      |
+--+---------------------------------+--------------------------+------------+
|– |Druga prostorska konferenca   |Pripravljavec,      |junij 2007 |
| |                 |Načrtovalec        |      |
+--+---------------------------------+--------------------------+------------+
|– |dopolnitev osnutka v skladu s  |Načrtovalec        |junij 2007 |
| |stališči druge prostorske    |             |      |
| |konference            |             |      |
+--+---------------------------------+--------------------------+------------+
|– |Sklep o razgrnitvi in javni   |Župan           |junij 2007 |
| |obravnavi            |             |      |
+--+---------------------------------+--------------------------+------------+
|– |Javna razgrnitev in javna    |Pripravljavec,      |julij 2007 |
| |obravnava            |Načrtovalec        |      |
+--+---------------------------------+--------------------------+------------+
|– |Stališče do pripomb       |Pripravljavec,Načrtovalec,|avgust 2007 |
| |                 |Župan           |      |
+--+---------------------------------+--------------------------+------------+
|– |Prva obravnava na občinskem svetu|Župan, Občinski svet   |september  |
| |                 |             |2007    |
+--+---------------------------------+--------------------------+------------+
|– |Oblikovanje dopolnjenega predloga|Načrtovalec        |oktober   |
| |z upoštevanjem pripomb      |             |2007    |
+--+---------------------------------+--------------------------+------------+
|– |Pridobitev mnenj od nosilcev   |Pripravljavec,      |okt.- nov. |
| |urejanja prostora        |Načrtovalec        |2007    |
+--+---------------------------------+--------------------------+------------+
|– |Druga obravnava in sprejem odloka|Župan, Občinski svet   |december  |
| |                 |             |2007    |
+--+---------------------------------+--------------------------+------------+
|– |Predaja Občini Cerknica tri   |Načrtovalec        |december  |
| |izvode mapiranih končnih     |             |2007    |
| |elaboratov ter v digitalni obliki|             |      |
+--+---------------------------------+--------------------------+------------+
|– |Objava odloka v uradnem glasilu |Upravni organ       |december  |
| |                 |             |2007    |
+--+---------------------------------+--------------------------+------------+
IX. POSTOPEK
1. Pridobitev pogojev in usmeritev za načrtovanje
– Pripravljavec organizira 1. prostorsko konferenco;
– Načrtovalec zagotovi gradivo za pridobitev pogojev in usmeritev (situativni prikaz prostorske ureditve s tehničnim poročilom);
– Pripravljavec pridobi pogoje in usmeritve za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora iz VI. točke tega programa priprave, ki dajejo pogoje in usmeritve;
– Nosilci urejanja prostora podajo pogoje in usmeritve v 30 dneh po prejemu poziva;
– Nosilci urejanja prostora v tem roku posredujejo tudi strokovne podlage, s katerimi razpolagajo in se nanašajo na območje urejanja ali so predmet načrtovanja;
– Načrtovalec pregleda pogoje in usmeritve in jih analizira. Ob upoštevanju te analize in drugih izdelanih analiz izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve;
– Pripravljavec in naročnik potrdita usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve.
2. Izdelava predloga občinskega lokacijskega načrta
– Naročnik na podlagi usmeritev zagotovi izdelavo strokovnih podlag iz VII. točke tega programa priprave;
– Načrtovalec po prevzemu vseh strokovnih podlag ter v skladu z usmeritvami za načrtovanje prostorske ureditve izdela predlog OLN;
– Pripravljavec po potrebi zagotovi recenzijo predloga OLN;
– Načrtovalec po posredovanju pripomb recenzenta s strani pripravljavca, dopolni predlog OLN;
– Pripravljavec organizira in izvede 2. prostorsko konferenco.
3. Javna razgrnitev in javna obravnava
– Župan s sklepom odredi javno razgrnitev predloga OLN. Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni;
– Pripravljavec obvesti lastnike nepremičnin na območju OLN o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave pisno ali pa z javnim naznanilom;
– Pripravljavec obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave z objavo sklepa na krajevno običajen način, najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve;
– Pripravljavec v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo;
– Pripravljavec v času javne razgrnitve evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov;
– Pripravljavec v sodelovanju z načrtovalcem in naročnikom prouči pripombe in predloge;
– Pripravljavec in načrtovalec pripravita predlog stališč glede njihovega upoštevanja;
– Pripravljavec s pripombami in predlogi ter predlogom stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale ter pridobi njihovo predhodno mnenje;
– Pripravljavec pisno seznani lastnike nepremičnin na območju OLN s stališči do njihovih pripomb in predlogov;
– Pripravljavec odloči o upoštevanju pripomb in predlogov.
4. Izdelava dopolnjenega predloga občinskega lokacijskega načrta
– Naročnik zagotovi izdelavo potrebnih dopolnjenih strokovnih podlag po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov;
– Načrtovalec izdela dopolnjen predlog OLN po prevzemu vseh morebitnih dopolnjenih strokovnih podlag in ga posreduje pripravljavcu za pridobitev mnenj;
– Načrtovalec po potrebi dopolni in zaključi analizo smernic, ter jo priloži k dopolnjenemu predlogu OLN in h gradivu za pridobitev mnenj;
– Naročnik zagotovi gradivo za pridobitev mnenj;
– Pripravljavec pridobi mnenja nosilcev urejanja prostora iz VI. točke tega programa priprave k dopolnjenemu predlogu občinskega lokacijskega načrta;
– Nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po prejemu poziva;
– Pripravljavec v času pridobivanja mnenj po potrebi zagotovi recenzijo dopolnjenega predloga OLN;
– Pripravljavec posreduje naročniku mnenja nosilcev urejanja prostora in recenzijo z namenom, da načrtovalec izdela usklajen dopolnjen predlog OLN.
5. Sprejem občinskega lokacijskega načrta
– Pripravljavec pripravi gradivo za sprejem OLN, katerega sestavni del so stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve. Stališča do pripomb in predlogov lastnikov nepremičnin na območju OLN morajo biti Občinskemu svetu posebej utemeljena in obrazložena;
– Občinski svet sprejme OLN z odlokom;
– Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
X. DOLOČITEV OBJAVE
Ta program priprave začne veljati takoj po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti