Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006

Kazalo

5638. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta P10 – servisno proizvodna cona ob Reški cesti v Postojni, stran 14991.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadalj. ZUreP-1) Občinski svet Občine Postojna sprejema dne 4. 12. 2006
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta P10 – servisno proizvodna cona
ob Reški cesti v Postojni
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta P10 – servisno proizvodna cona ob Reški cesti v Postojni, ki jih je izdelala Barbara JOVAN, udia, Ljubljana.
(2) Sestavni del sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta P10 – servisno proizvodna cona ob Reški cesti v Postojni (v nadalj.: SDUN) so priloge, ki so določene s tem odlokom.
2. člen
V poglavju V. POGOJI ZA VAROVANJE NARAVNE DEDIŠČINE IN OKOLJA se doda nov 9.a člen, ki se glasi:
»Na zemljiščih s parc. št. 1230/3, 1235/2, 1235/5, 1235/19, 1235/37 in 1235/38, vse k. o. Zalog, na podlagi 105. člena Zakona o ohranjanju narave pred začetkom izdelave PGD za objekt na tem območju pridobitev naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja ni potrebna.
Poleg ukrepov, navedih v 9. členu, je potrebno upoštevati še:
1. Prostorske, gradbene in tehnične ukrepe v skladu z 22. členom Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 22/01, 87/01 in 110/02 – ZGO-1), s katerimi se zagotovijo:
– Pogoji za varen umik ljudi, živali in premoženja;
– Potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna požarna ločitev objektov, s čimer se zagotovijo pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru (Smernica SZPV 204);
– Prometne in delovne površine za intervencijska vozila (SIST DIN 14090);
– Viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje (Pravilnik o tehnilčnih normativih za hidrantno omrežje gašenja požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91).
2. Požarna tveganja, ki so povezana z morebitno povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov, vplivi obstoječih in novih industrijskih objektov in tehnoloških procesov, možnostjo širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji.«
3. člen
V poglavju VI. POGOJI ZA KOMUNALNO IN PROMETNO UREJANJE, Vodovod, Kanalizacija, se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»Na zemljiščih s parc. št. 1230/3, 1235/2, 1235/5, 1235/19, 1235/37 in 1235/38, vse k. o. Zalog, je potrebno pri bodoči graditvi (projektiranju in gradnji) upoštevati še te pogoje in usmeritve:
1. Predvideni posegi glede izgradnje javnega telekomunikacijskega omrežja ne smejo poslabšati odtočnih razmer padavinske vode.
2. Trasa predvidene telekomunikacijske infrastrukture ne sme posegati oziroma naj se v največji možni meri izogne odprtemu padavinskemu kanalu ob Reški cesti.
3. Pri načrtovanju se upošteva:
– Previdenje vseh potrebnih ukrepov za zavarovanje zalog in zdravstveno ustrezbost podtalnice (Zakon o vodah, Uradni list RS, št. 67/02, 9. člen Zakona o nalezljivih boleznih, Uradni list RS, št. 69/95);
– Določitev načina oskrbe prebivalstva z zdravstveno ustrezno pitno vodo in varno vodooskrbo, urediti ravnanje z odpadki, tudi s komunalnimi odpadnimi vodami na način, ki ne ogroža zdravja (9. člen zakona o nalezljivih boleznih, Uradni list RS, št. 69/95);
– Načrtovanje in gradnja javnih sistemov za oskrbo s pitno vodo vključno s pripravo pitne vode v skladu z določili Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04 in 25/04).
4. Vodovodni priključek z razvodnim omrežjem za potrebe vodooskrbe bližnjih poslovnih objektov (njegov varstveni pas) – v nadalj.: območje obstoječega vodovoda, ki poteka preko območja urejanja, se varuje kot nezazidljiv z objekti, mejnimi zidovi, ograjami, drogovi ter drugimi gradnjami, ki bi upravljavcu vodovoda onemogočale dostop do vodovodnega priključka vodomerne garniture v vodomernem jašku, zato:
– Se zemeljska dela v območju obstoječega vodovoda obvezno izvaja z ročnim izkopom. V varstvenem pasu obstoječega vodovoda niso dovoljeni posegi z gradbenimi stroji ali miniranje;
– Upravljavec predpiše zaščitne ukrepe glede varovanja vodovoda v primeru ogrožene varnosti v območju obstoječega vodovoda s predvideno gradnjo;
– Investitor oziroma izvajalec del v območju obstoječega vodovoda najmanj osem dni pred začetkom del, pogojenih z izgradnjo objekta oziroma telekomunikacijskega sistema, obvesti upravljavca vodovoda ter naroči zakoličbo trase vodovoda in omogoči nadzor nad izvajanjem gradbenih del. Lokacijo internih vodovodnih in kanalizacijskih napeljav posameznih uporabnikov se pred pričetkom urejanja prostora preveri z njihovimi lastniki oziroma upravljavci;
– Je trajna sprememba nivoja zemljišča v območju obstoječega vodovoda, ki bi se izvajala s poglobitvijo ali nasutjem terena, dovoljena samo v okviru tehničnih normativov ter v skladu s predhodnim soglasjem upravljavca vodovoda;
– Vsi zunanji deli vodovodnih armatur na cevovodu (pokrovi jaškov, cestne kape …) morajo ostati po dokončani ureditvi terena vidni in dostopni.
5. Pri izdelavi projektne dokumentacije za predvideni objekt in komunalne objekte ter naprave se upošteva določila, ki jih navaja Tehnični pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema (Kovod Postojna, d.o.o./ 2002) in Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Postojna (Uradni list RS, št. 107/00).
6. Križanja vodovodnega priključka z drugimi komunalnimi napravami (projektno obdelana) oziroma vzporedni poteki se izvede po zahtevah tehničnih predpisov in normativov. Poleg tega se izvedejo tudi potrebni ukrepi, s katerimi se zagotovi: stabilnost obstoječih vodovodnih objektov in naprav v času gradnje, nemoteno vzdrževanje vodovodnih objektov in naprav, varnost vodovodnih objektov in naprav, higiensko neoporečnost vode.
7. Minimalni horizontalni odmiki pri paralelnem vodenju vodovoda z ostalimi komunalnimi napeljavami je 0,5 m, medtem ko je vertikalni odmik pri križanju vodovoda z drugimi podzemnimi vodi minimalno 0,3 m. Izjema je pri kanalizaciji, in sicer v primeru, ko je horizontalna razdalja med vodovodom in kanalizacijo enaka ali manjša od 2,0 m, se vodovod ščiti znotraj območja, ki ga omejuje pravokotni trikotnik s horizontalno kateto dolžine 2,0 m, merjeno od roba kanalizacijske cevi in vertikalno kateto, dolžine 30 cm nad temenom cevi. Zaščita vodovoda pri križanju vodovoda pod kanalizacijo se izvede v širini minimalno 2,0 m od roba cevi.
8. Vsi stroški nadzora, zaščite, zakoličbe ter predstavitev voda ali popravil na vodovodu, nastalih kot posledica gradnje objekta ter drugih posegov, so breme investitorja oziroma izvajalca del.«
4. člen
V poglavju VI. POGOJI ZA KOMUNALNO IN PROMETNO UREJANJE, Elektroenergetsko omrežje, se doda nov 12.a člen, ki se glasi:
»Na zemljiščih s parc. št. 1230/3, 1235/2, 1235/5, 1235/19, 1235/37 in 1235/38, vse k. o. Zalog, je potrebno pri bodoči graditvi (projektiranju in gradnji) upoštevati še te pogoje in usmeritve:
1. V primeru, da bi priključna moč presegla napajalne sposobnosti priključnega NN kablovoda iz obstoječih TP se predvideva izgradnja nove TP v samem ureditvenem območju in sicer se predvideva vzankanje v kablovod 20kV mestne mreže Postojne. Vse kabelske trase se predvideva v cevni kabelski kanalizaciji.
2. Odmiki od obstoječih koridorjev tras, ostalih infrastrukturnih vodov in naprav ter objektov morajo biti projektirani v skladu z veljavnimi predpisi »O tehničnih normativih za graditev nadzemnih elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo od 1kV do 400kV (Uradni list SFRJ, št. 65/89, 51/73).«
5. člen
V poglavju VI. POGOJI ZA KOMUNALNO IN PROMETNO UREJANJE, Telekomunikacijski sistem, se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»Na zemljiščih s parc. št. 1230/3, 1235/2, 1235/5, 1235/19, 1235/37 in 1235/38, vse k. o. Zalog, je poleg gradenj, navedenih v 13. členu, možna in dopustna tudi gradnja in širitev drugih omrežij javne telekomunikacijske infrastrukture (sistema zvez in kabelsko razdelilnega sistema), ki jih določa Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/2003) kot gradbeno inženirske objekte – distribucijska komunikacijska omrežja z vsemi objekti in napravami distibucijskih komunikacijskih omrežij ob upoštevanju določil in zahtev Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96).
Pri bodoči graditvi (projektiranju in gradnji) je potrebno upoštevati še te pogoje in usmeritve:
1. Del omrežja javne telekomunikacijske infrastrukture je tudi kabelsko komunikacijski sistem (v nadalj.: KKS), za katerega je potrebno pri je potrebno pri bodoči graditvi (projektiranju in gradnji) upoštevati še te pogoje in usmeritve:
– KKS se v primeru istočasnega izvajanja dodatne telefonske kabelske kanalizacije projektira v isti kanal.
– KKS se uredi z polaganjem 2-4 alkaten cevi premera 50mm in sicer 2 cevi od kabelskih jaškov do naročnikov in 4 cevi med kabelskimi jaški do vstopne točke, ki je kjerkoli na primarni trasi ob Reški cesti (Prikaz: Priloga Smernic Studia Proteus z dne 10. 2. 2006).
– Globina trase se uskladi s potrebami TELEKOMa med 60 in 80 cm, pri čemer so instalacije na enaki globini, vendar v posebnih kabelskih jaških. Ti so globine 1m, premera 80cm, litoželezni pokrov 60 x 60cm. Na objektih se predvidijo kabelske omarice.«
6. člen
V poglavju VI. POGOJI ZA KOMUNALNO IN PROMETNO UREJANJE, Promet, se doda nov 14.a. člen, ki se glasi:
»Na zemljiščih s parc. št. 1230/3, 1235/2, 1235/5, 1235/19, 1235/37 in 1235/38, vse k. o. Zalog, je potrebno pri bodoči graditvi (projektiranju in gradnji) upoštevati še te pogoje in usmeritve:
1. Novo predvideni objekti javnega telekomunikacijskega omrežja s svojimi gabariti in zunanjimi ureditvami ne smejo ogrožati prometne ureditve in prometne varnosti na državni cesti in ne smejo omejevati preglednosti na obstoječih cestnih priključkih in obstoječem križišču. Objekti javnega telekomunikacijskega omrežja naj bodo od zunanjega roba cestnega sveta odmaknjeni najmanj 2,0m. Območje ureditve naj bo v celoti fizično ločeno od državne ceste.
2. Zaradi morebitnih rušenj, novogradenj in preureditev v ureditvenem območju ne smejo biti ogroženi varnost prometa na državni cesti, stabilnost ceste in njeni interesi ali moteno redno vzdrževanje državne ceste.
3. V primeru križanja ceste oziroma posega v varovalni pas, cestni svet, cestno telo ali zračni prostor državne ceste s traso vodov gospodarske javne infrastrukture je potrebno oodrobno navesti in prikazati vsa priključevanja na komunalne naprave. Vodenje komunalnih vodov se predvidi zunaj vozišča in cestnega sveta povsod, kjer terenske razmere to omogočajo. Vsa nova prečkanja državne ceste se primarno predvidi s prebitjem oziroma prevrtanjem vozišča. Najmanjša globina vrha komunalnih vodov in položenih cevi je 1,20 m glede na nivo vozišča državne ceste, najmanjša višina zračno vodenih komunalnih vodov pa 7,00 m ob največjem možnem povesu. Vsi pokrovi jaškov in naprave komunalnih naprav naj bodo locirani zunaj vozišča državne ceste.
4. Meteorna in druga odpadna voda z območja ureditve ne sme pritekati na državno cesto oziroma na njej celo zastajati in ne sme biti speljana v naprave za odvodnjavanje državne ceste in cestnega telesa, zato se na celotnem območju ureditvenega načrta uredi odvodnjavanje po predpisih. Preureditve in izvedbe odvodnjavanja ne smejo poslabšati oziroma ogroziti obstoječega odvodnjavanja državne ceste.
5. Prometna ureditev območja P10 je že izvedena z urejenim križiščem in cestnim priključkom z zavijalnimi pasovi, zato se izvedbe novih cestnih priključkov ali sprememb prometne ureditve ne načrtujejo.
6. Parkirne površine pri objektih se dimenzionirajo in izvedejo glede na dejavnost, upošteva pa se tudi njihovo število in se jih izvede v skladu s Tehničnimi normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin (PTI, FAGG, 1991).
7. Pri novogradnjah ali prenovah objektov v varovalnem pasu državne ceste, Direkcija RS za ceste ne prevzema nobene finančne ali druge odgovornosti zaradi hrupa, tresenja, izpušnih plinov, svetlobnih učinkov ter drugih dejavnikov prometa kot tudi ne glede izvajanja del rednega in investicijskega vzdrževanja, rekonstrukcij, modernizacij ali drugih del v zvezi z izboljšanjem stanja državne ceste in podobnega.
8. Investitorji, ki bodo izvajali dela v varovalnem pasu, cestnem svetu, cestnemu telesu in zračnemu prostoru državne ceste v ureditvenem območju, si morajo v nadaljevanju postopka za vse posege pridobiti podrobne projektne in izvedbene pogoje ter pogoje glede obveznosti investitorja, izvajalca del in upravljavca komunalnih vodov, soglasja in dovoljenja ter pogodbe o stvarni služnosti in pogodbe o pravici graditi na podlagi Zakona o javnih cestah (ZJC, Uradni list RS, št. 27/97, 18/02, 50/02, 92/05) in Zakona o graditvi objektov (ZGO-1UPB1, Uradni list RS, št. 102/04).«
7. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35003-11/2005
Postojna, dne 4. decembra 2006
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost