Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006

Kazalo

5649. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Škocjan (rebalans 2) za leto 2006, stran 15007.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 2/04 in 10/04) ter 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/05-UPB), je Občinski svet Občine Škocjan na 2. redni seji dne 12. 12. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Škocjan (rebalans 2)
za leto 2006
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Škocjan za leto 2006 (Uradni list RS, št. 119/05) se v celoti spremeni 2. člen, kakor sledi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v SIT
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           |      v SIT|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov             |  Proračun leta|
|    |                          |      2006|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)          | 654.675.302,00|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)              | 217.199.343,00|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI                  | 189.857.030,00|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček          | 147.216.030,00|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|    |703 Davki na premoženje              |  24.413.000,00|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve       |  18.228.000,00|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|    |706 Drugi davki                  |      0,00|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI                 |  27.342.313,00|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  |  13.337.313,00|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|    |711 Takse in pristojbine              |   440.000,00|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|    |712 Denarne kazni                 |   910.000,00|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev     |   170.000,00|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki            |  12.485.000,00|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI                |  4.854.000,00|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev     |  3.773.000,00|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|    |7221 Prih.od prodaje zemljišč in neopredmetenih  |  1.081.000,00|
|    |dolgoročnih sredstev.               |        |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|73   |PREJETE DONACIJE                  |      0,00|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov       |      0,00|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI                | 432.621.959,00|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih  | 407.492.900,00|
|    |institucij                     |        |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|    |7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna    | 401.197.000,00|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|    |7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov   |  5.645.900,00|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|    |7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov      |   650.000,00|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz sredstev EU  |  25.129.059,00|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|    |7410 Prejeta sredstva iz drž.pror. iz       |  10.917.000,00|
|    |predpristopnih pomoči EU              |        |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|    |7416 Prejeta sredstva iz drž. pror. iz sredstev  |  14.212.059,00|
|    |proračuna EU                    |        |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)            | 755.343.800,00|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI                   | 154.552.800,00|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim       |  37.583.000,00|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost   |  5.712.000,00|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve          | 109.540.800,00|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|    |409 Rezerve                    |  1.717.000,00|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI                  | 156.127.000,00|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|    |410 Subvencije                   |  11.000.000,00|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|    |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom    |  98.865.000,00|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam in     |  5.328.000,00|
|    |ustanovam                     |        |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi         |  40.934.000,00|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI               | 394.431.000,00|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       | 394.431.000,00|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI              |  50.233.000,00|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|    |431 Invest. transferi prav. in fiz.osebam, ki niso |  50.233.000,00|
|    |pror. uporabniki                  |        |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)            |        |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)             | 100.668.498,00|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|    |                          |        |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB         |      v SIT|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA      |   700.000,00|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)         |        |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA      |   700.000,00|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV                |        |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil         |   700.000,00|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV   |    30.000,00|
|    |(440+441+442)                   |        |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKI DELEŽEV   |    30.000,00|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb    |    30.000,00|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE      |   670.000,00|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)            |        |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|    |                          |        |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA                 |      v SIT|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500+ 501)              | 100.000.000,00|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE                    | 100.000.000,00|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA                  |        |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA                  |      0,00|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I. +IV.+   |    1.502,00|
|    |VII.- II. – V. – VIII.)              |        |
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)           | 100.000.000,00|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX= -III)        | 100.668.498,00|
+-------+---------------------------------------------------+----------------+
Proračunski primanjkljaj se bo pokrival iz sredstev zadolževanja z najemom kredita pri poslovni banki.
Splošni del občinskega proračuna sestavljen po ekonomski klasifikaciji in posebni del, sestavljen po programski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov ter načrt nabav in gradenj za leto 2006 ter razvojnih programov v obdobju 2006–2009, so priloga k temu odloku.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po sprejemu na seji občinskega sveta. Objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0015/2006
Škocjan, dne 4. decembra 2006
Župan
Občine Škocjan,
Anton Zupet l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti