Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006

Kazalo

5611. Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2007, stran 14963.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) in 30. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je župan Občine Gornji Petrovci dne 11. 12. 2006 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2007
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Gornji Petrovci (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2007 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2006. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2006 (Uradni list RS, št. 47/06; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            |      v EUR|
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto      | Proračun januar|
|   |                          |   marec 2007|
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)          |   323.837,92|
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)               |    84.049,45|
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI                   |    77.283,15|
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček           |    66.416,35|
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|   |703 Davki na premoženje               |    5.306,33|
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve        |    5.560,47|
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|   |706 Drugi davki                   |        |
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI                  |    6.766,30|
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  |    1.406,73|
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|   |711 Takse in pristojbine              |     416,63|
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|   |712 Denarne kazni                  |     786,86|
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev      |      0,00|
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki             |    4.156,08|
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI                 |      0,00|
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      |      0,00|
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog            |      0,00|
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih |      0,00|
|   |dolgoročnih sredstev                |        |
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|73  |PREJETE DONACIJE                  |      0,00|
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov        |      0,00|
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine           |      0,00|
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI                 |   239.788,47|
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih  |   239.788,47|
|   |institucij                     |        |
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)            |   324.790,07|
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI                   |    85.738,52|
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim        |    22.668,78|
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost   |    4.536,65|
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve          |    43.886,12|
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|   |403 Plačila domačih obresti             |    14.646,97|
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|   |409 Rezerve                     |      0,00|
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI                  |   100.176,40|
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|   |410 Subvencije                   |    2.440,56|
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|   |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom    |    41.190,07|
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in     |    13.488,57|
|   |ustanovam                      |        |
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi          |    43.057,20|
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino            |        |
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI                |   123.276,64|
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       |   123.276,64|
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI               |    15.598,51|
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|   |430 Investicijski transferi             |    15.598,51|
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)            |    – 952,15|
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)             |        |
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|   |                          |        |
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB         |        |
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA      |        |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)          |        |
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            |        |
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil          |        |
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev           |        |
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije        |        |
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV   |        |
|   |(440+441+442+443)                  |        |
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV   |        |
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|   |440 Dana posojila                  |        |
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb     |        |
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije |        |
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v javnih    |        |
|   |skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo  |        |
|   |premoženje v svoji lasti              |        |
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE      |        |
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)            |        |
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|   |                          |        |
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA                 |        |
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)                 |        |
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                    |        |
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|   |500 Domače zadolževanje               |        |
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)                |        |
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA                   |        |
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga            |        |
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH     |     –952,15|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)             |        |
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)           |      0,00|
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)       |     952,15|
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA  |    22.453,16|
|   |LETA                        |        |
+------+----------------------------------------------------+----------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo             |    22.453,16|
+------+----------------------------------------------------+----------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na oglasni deski občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
V obdobju začasnega financiranja se občina ne bo zadolžila.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2007 dalje.
Št. 422-0003/2006-8
Gornji Petrovci, dne 11. decembra 2006
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti