Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006

Kazalo

5597. Sklep o pogojih in kriterijih, pod katerimi lahko družba za upravljanje za račun posameznih investicijskih skladov, ki jih upravlja, posoja vrednostne papirje iz premoženja investicijskega sklada nasprotni pogodbeni stranki, stran 14948.

Na podlagi tretjega odstavka 81. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 110/02, 73/03 – sklep US in 32/04 – avtentična razlaga in 42/04) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P
o pogojih in kriterijih, pod katerimi lahko družba za upravljanje za račun posameznih investicijskih skladov, ki jih upravlja, posoja vrednostne papirje iz premoženja investicijskega sklada nasprotni pogodbeni stranki
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta sklep določa pogoje in kriterije, pod katerimi lahko družba za upravljanje za račun investicijskega sklada, ki ga upravlja, posoja vrednostne papirje iz premoženja investicijskega sklada nasprotni pogodbeni stranki.
II. SPLOŠNI POGOJI IN ČASOVNE OMEJITVE POSOJE VREDNOSTNIH PAPIRJEV
2. člen
(1) Družba za upravljanje oziroma skrbnik premoženja investicijskega sklada po pooblastilu družbe za upravljanje lahko z namenom ustvarjanja dodatnih prihodkov za investicijski sklad za račun investicijskega sklada sklepata posle posoje vrednostnih papirjev iz premoženja investicijskega sklada pod pogojem, da tako določajo pravila upravljanja investicijskega sklada ter da so ti posli sklenjeni preko prvovrstnih finančnih institucij in/ali v okviru standardiziranega programa posoje oziroma izposoje vrednostnih papirjev, ki ga organizira splošno priznana klirinška institucija.
(2) Nasprotne pogodbene stranke pri poslih posoje vrednostnih papirjev iz premoženja investicijskega sklada so lahko samo osebe, ki imajo dovoljenje pristojnih nadzornih institucij za opravljanje finančnih storitev.
3. člen
(1) Družba za upravljanje oziroma skrbnik premoženja investicijskega sklada po pooblastilu družbe za upravljanje lahko za račun investicijskega sklada iz premoženja investicijskega sklada posodita vrednostne papirje v skupni vrednosti največ 30 odstotkov celotne vrednosti sredstev investicijskega sklada.
(2) Družba za upravljanje oziroma skrbnik premoženja investicijskega sklada po pooblastilu družbe za upravljanje lahko za račun investicijskega sklada posamezni nasprotni pogodbeni stranki in z njo povezanim osebam iz premoženja investicijskega sklada posodita vrednostne papirje v skupni vrednosti največ 10 odstotkov celotne vrednosti sredstev investicijskega sklada.
4. člen
(1) Dogovor o posoji vrednostnih papirjev iz premoženja investicijskega sklada (v nadaljevanju dogovor o posoji) mora biti sestavljen v obliki pogodbe oziroma mora biti ustrezno pisno dokumentiran.
(2) Dogovor o posoji mora vsebovati določbo, da je nasprotna stranka dolžna investicijskemu skladu zagotoviti vrnitev posojenih vrednostnih apirjev ali vrednostnih papirjev, ki so posojenim vrednostnim papirjem identični po vrsti, izdajatelju, emisiji ali razredu, nominalni vrednosti, inkorporiranih pravicah in količini.
(3) Dogovor o posoji mora določati vrsto, obseg, merjenje in druge pogoje finančnega zavarovanja v dobro investicijskega sklada, ki ga investicijski sklad prejme kot jamstvo za primer neizpolnitve obveznosti vračila posojenih vrednostnih papirjev s strani nasprotne pogodbene stranke.
(4) V primeru, da dogovor o posoji določa, da se vrednostni papirji posojajo za nedoločen čas, morata imeti družba za upravljanje oziroma skrbnik investicijskega sklada pravico dogovor o posoji kadarkoli odpovedati in zahtevati vračilo dela ali vseh posojenih vrednostnih papirjev. Skrajni rok vrnitve posojenih vrednostnih papirjev v primeru iz prejšnjega stavka ne sme biti daljši od petih delovnih dni.
(5) V primeru, da dogovor o posoji iz premoženja investicijskega sklada določa posojo vrednostnih papirjev za določen čas, rok posoje ne sme biti daljši od 30 dni.
(6) Dogovor o posoji mora določati tudi višino nadomestila (provizije) za posojene vrednostne papireje.
III. FINANČNO ZAVAROVANJE
5. člen
Družba za upravljanje in skrbnik premoženja investicijskega sklada morata zagotoviti, da bo finančno zavarovanje za posojene vrednostne papirje izpolnjevalo naslednje pogoje:
– denar in vrednostni papirji, ki predstavljajo finančno zavarovanje, morajo biti preneseni k skrbniku premoženja investicijskega sklada najkasneje na dan, ko je skrbnik investicijskega sklada izvedel prenos vrednostnih papirjev investicijskega sklada v posojo;
– vrednost finančnega zavarovanja mora biti tako v času prenosa k skrbniku premoženja investicijskega sklada kot tudi v celotnem obdobju trajanja posoje vrednostnih papirjev enaka ali večja od vrednosti posojenih vrednostnih papirjev;
– finančnega zavarovanja ne smejo predstavljati vrednosti papirji, katerih izdajatelj je nasprotna pogodbena stranka ali z njo povezana pravna oseba ali pravna oseba iz skupine izdajateljev iz drugega odstavka 68. člena ZISDU-1;
– denar in vrednostni papirji, ki predstavljajo finančno zavarovanje morajo biti skladni z naložbenimi cilji in naložbeno politiko investicijskega sklada;
– denar in vrednostni papirji, ki predstavljajo finančno zavarovanje morajo biti upoštevani v izračunu izpostavljenosti investicijskega sklada do posamezne osebe;
– finančno zavarovanje mora biti zaradi tveganja nevračila posojenih vrednostnih papirjev s strani nasprotne pogodbene stranke investicijskemu skladu vedno nemudoma (oziroma najkasneje v petih delovnih dneh) in brezpogojno na razpolago;
– finančno zavarovanje je mogoče dnevno vrednotiti (marked to market);
– finančno zavarovanje mora biti dano v obliki, določeni v 6. členu tega sklepa.
6. člen
(1) Finančno zavarovanje za posojene vrednostne papirje mora biti dano v eni ali več izmed naslednjih oblik:
– denarju in/ali
– vrednostnih papirjih, izdanih ali jamčenih s strani države članice Evropskega gospodarskega prostora ali države članice OECD ali njenih lokalnih oziroma regionalnih oblasti, s strani nadnacionalnih institucij in organizacij lokalnega, regionalnega ali globalnega značaja, in/ali
– potrdilih o depozitu, izdanih s strani kreditne institucije s sedežem v državi članici Evropskega gospodarskega prostora in/ali s strani kreditne institucije s sedežem v eni od naslednji držav: ZDA, Kanada, Japonska, Švica, Avstralija in Nova Zelandija, in/ali
– obveznicah in/ali menicah (commercial paper), izdanih s strani kreditne institucije s sedežem v državi članici Evropskega gospodarskega prostora in/ali s strani kreditne institucije s sedežem v eni od naslednji držav: ZDA, Kanada, Japonska, Švica, Avstralija in Nova Zelandija, in/ali
– delnicah uvrščenih v priznani indeks, ki odraža gibanje tržnih cen delnic na eni od priznanih borz držav članic Evropskega gospodarskega prostora ali eni od priznanih borz naslednjih držav: ZDA, Kanade, Japonske, Švice, Avstralije in Nove Zelandije.
(2) Finančno zavarovanje v obliki iz prejšnjega odstavka ni potrebno, če investicijski sklad vrednostne papirje posoja v okviru standardiziranega programa posoje oziroma izposoje vrednostnih papirjev, ki ga organizira splošno priznana klirinška institucija, ki posojilodajalcem sama zagotavlja ustrezno jamstvo.
7. člen
Denar, ki predstavlja finančno zavarovanje iz prvega odstavka 6. člena tega sklepa, je lahko naložen samo v naslednje oblike naložb:
– denarne depozite, ki izpolnjujejo pogoje iz 6. točke prvega odstavka 64. člena ZISDU-1 in imajo pravico do dviga najkasneje v petih delovnih dneh, in/ali
– vrednostne papirje, izdane ali jamčene s strani države članice Evropskega gospodarskega prostora ali države članice OECD ali njenih lokalnih oziroma regionalnih oblasti, s strani nadnacionalnih institucij in organizacij lokalnega, regionalnega ali globalnega značaja, in/ali
– potrdila o depozitu, izdana s strani kreditne institucije s sedežem v državi članici Evropskega gospodarskega prostora in/ali s strani kreditne institucije s sedežem v eni od naslednji držav: ZDA, Kanada, Japonska, Švica, Avstralija in Nova Zelandija in/ali
– enote oziroma delnice investicijskih skladov denarnega trga s katerimi se dnevno trguje in imajo bonitetno oceno najmanj Aaa ali ekvivalentno.
IV. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 229-2/6-15/2006
Ljubljana, dne 13. decembra 2006
EVA 2006-1611-0195
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l.r.

AAA Zlata odličnost