Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006

Kazalo

5643. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2006, stran 15000.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in vse sledeče spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in vse sledeče spremembe) in 45. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 2. redni seji dne 11. 12. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2006
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2006 (Uradni list RS, št. 24/06) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
  »Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2006 določa v
naslednjih zneskih:
 
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|Konto |   |Opis                      |  Rebalans |
|   |   |                        |    2006 |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|   |A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          |       |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|   |I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)       |5.397.887.000|
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|   |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)             |3.324.380.000|
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|70  |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)        |2.559.623.000|
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|700  |   |Davki na dohodek in dobiček           |1.716.913.000|
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|703  |   |Davki na premoženje               | 407.685.000 |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|704  |   |Domači davki na blago in storitve        | 435.025.000 |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|71  |   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)     | 764.757.000 |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|710  |   |Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja  | 136.924.000 |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|711  |   |Takse in pristojbine              | 11.613.000 |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|712  |   |Denarne kazni                  |  7.505.000 |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|713  |   |Prihodki od prodaje blaga in storitev      | 16.089.000 |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|714  |   |Drugi nedavčni prihodki             | 592.626.000 |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|72  |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)        | 602.000.000 |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|720  |   |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      |  6.000.000 |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|722  |   |Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih | 596.000.000 |
|   |   |dolgoročnih sredstev              |       |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|73  |   |PREJETE DONACIJE (730)             |   40.000 |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|730  |   |Prejete donacije iz domačih virov        |   40.000 |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|74  |   |TRANSFERNI PRIHODKI (740)            |1.471.467.000|
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|740  |   |Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih  |1.471.467.000|
|   |   |institucij                   |       |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|78  |   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE       |      0 |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|786  |   |Ostala prejeta sredstva iz proračuna evropske  |       |
|   |   |unije                      |       |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|   |II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)          |5.377.690.000|
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|40  |   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)      |1.263.718.000|
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|400  |   |Plače in drugi izdatki zaposlenim        | 245.389.000 |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|401  |   |Prispevki delodajalcev za socialno varnost   | 37.601.000 |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|402  |   |Izdatki za blago in storitve          | 853.560.000 |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|403  |   |Plačila domačih obresti             | 40.200.000 |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|409  |   |Rezerve                     | 86.968.000 |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|41  |   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)       |1.727.497.000|
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|410  |   |Subvencije                   | 25.700.000 |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|411  |   |Transferi posameznikom in gospodinjstvom    | 939.407.000 |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|412  |   |Transferi neprofitnim organizacijam in     | 173.445.000 |
|   |   |ustanovam                    |       |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|413  |   |Drugi tekoči domači transferi          | 588.945.000 |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|42  |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)           |2.033.877.000|
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|420  |   |Nakup in gradnja osnovnih sredstev       |2.033.877.000|
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|   |   |                        |       |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|43  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)          | 352.598.000 |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|431  |   |Investicijski transferi pravnim in fizičnim   | 123.312.000 |
|   |   |osebam, ki niso proračunski uporabniki     |       |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|432  |   |Investicijski transferi proračunskim      | 229.286.000 |
|   |   |uporabnikom                   |       |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|   |III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) = (I. –   | 20.197.000 |
|   |   |II.)                      |       |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|   |   |                        |       |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|   |B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB       |       |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|75  |IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA    |      0 |
|   |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750)            |       |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|750  |   |Prejeta vračila danih posojil          |       |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|44  |V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |      0 |
|   |   |(440+441)                    |       |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|440  |   |Dana posojila                  |      0 |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|441  |   |Povečanje kapitalskih deležev in naložb     |      0 |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|   |VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. |      0 |
|   |   |DELEŽEV (IV. – V.)               |       |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|   |C)  |RAČUN FINANCIRANJA               |       |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|50  |VII. |ZADOLŽEVANJE (500)               |      0 |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|500  |   |Domače zadolževanje               |       |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|55  |VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)              | 45.300.000 |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|550  |   |Odplačila domačega dolga            | 45.300.000 |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|   |IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH   | -25.103.000 |
|   |   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)           |       |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|   |X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         | -45.300.000 |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|   |   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)     | -20.197.000 |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|   |   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC PRETEKLEGA   | 32.470.000 |
|   |   |LETA                      |       |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
|   |   |OSTANEK SREDSTEV                |  7.367.000 |
+------+------+------------------------------------------------+-------------+
Rebalans splošnega dela proračuna, posebnega dela proračuna, načrta razvojnih programov z obrazložitvami ter obrazložitve, ki zajemajo obrazložitve splošnega dela rebalansa, posebnega dela rebalansa proračuna, kadrovski načrt z obrazložitvami ter rebalans načrta nabav in gradenj z obrazložitvami, so priloge k temu odloku.
Splošni del rebalansa proračuna je ekonomska klasifikacija, ki zajema Bilanco prihodkov in odhodkov, Račun finančnih terjatev in naložb ter Račun financiranja.
Rebalans posebnega dela proračuna je sestavljen iz rebalansa finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov (občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava in krajevne skupnosti). Posebni del je znotraj posameznih proračunskih uporabnikov planiran po področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih in proračunskih postavkah, ki so razdeljene na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Rebalans načrta razvojnih programov z obrazložitvami odraža razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči za naslednja štiri leta (od 2006 do 2009).
Obrazložitve zajemajo obrazložitve splošnega in posebnega dela rebalansa proračuna, kot sestavni del obrazložitev pa je priložen predlog rebalansa kadrovskega načrta z obrazložitvami ter rebalans načrta nabav in gradenj z obrazložitvami.
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2006 je objavljen v Uradnem listu RS na nivoju podskupine kontov, priloge k odloku pa so objavljene na uradni spletni strani Občine Slovenska Bistrica.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-31/2006-2/4
Slovenska Bistrica, dne 11. decembra 2006
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti