Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006

Kazalo

5645. Odlok o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica«, stran 15005.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1 Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99 in 65/02) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 2. redni seji dne 11. 12. 2006 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica«
1. člen
S tem odlokom se dopolnjuje Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko obrtno zazidavo »Bistrica« (Uradni list RS, št. 112/03).
2. člen
7. člen odloka se dopolni tako, da se glasi:
»Obravnavano območje zajema tri funkcionalne celote, ki jih deli mestna cesta – južna obvoznica in interni ulici. Zahodni del območja – prva funkcionalno območje, je v celoti namenjen za izgradnjo individualnih stanovanjskih hiš, z možnostjo ureditve mirne obrtne, storitvene ali poslovno uslužnostne dejavnosti, ter izgradnjo dvojčkov in vrstnih hiš s spremljajočo infrastrukturo.
Predvidena je izgradnja 50 hiš. Ob hišah se lahko postavijo enostavni objekti za lastne potrebe (garaža, lopa, uta, drvarnica, nadstrešek, steklenjak, rezervoar za energent, bazen), v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo tovrstnih objektov kot tudi manj zahtevni objekt za stanovanje ali mirno dejavnost tlorisne površine do 70 m2.
Drugo in tretje funkcionalno območje sta predvideni za izgradnjo obrtniških storitvenih in proizvodnih objektov. Na stiku med območji ter v bližini obstoječe avtobusne postaje je predvidena izgradnja dvonastropnih poslovnoobrtniških blokov in oskrbnega centra.
V blokih je predvidena kapaciteta ca. 110 enot poslovno storitvenih prostorov, ki se po potrebi lahko združujejo v večje enote.
Skozi območje poteka trasa visokonapetostnega 110 kV daljnovoda ter zavarovani arheološki rezervat z nekdanjo rimsko cesto. Na teh površinah veljajo posebni režimi za posege v prostor. Vzdolž trase rimske ceste bo potekala rekreacijska in turistična pot namenjena le za pešce in kolesarje.
V obrtni coni je predvidena gradnja 12 večjih industrijskih hal s poslovnimi aneksi ter 33 manjših obrtniških objektov namenjenih za družinske proizvodno-storitvene obrate. Po potrebi je parcele možno združevati v večje enote, ali pa razdruževati v manjše enote.
Območje poslovno-proizvodnih blokov vsebuje 6 objektov ter objekt oskrbnega centra. Predvidene ceste ločimo glede na pomembnost. Imamo lokalno obvoznico na kateri niso predvidena parkirišča in so križišča opremljena s smernimi pasovi. Lokalne mestne ulice in interne napajalne ceste vsebujejo parkirne površine.
Za potrebe oskrbnega centra je predvideno posebno parkirišče.
Skupaj je na območju ZN predvidena izgradnja 531 parkirnih mest. Ob obrtniško proizvodnih objektih so predvidene notranje manipulacijske ploščadi. Predvidena je izgradnja treh otroških igrišč ter ureditev večnamenskih ploščadi za obiskovalce vzdolž trase rimske poti. Preostale površine so ozelenjene. Ob igriščih ter ob ulicah se zasadijo pasovi dreves oziroma drevoredi. Križišča in ostale pomembnejše pozicije na kompleksu se zaznamujejo z intenzivno obdelanimi hortikulturnimi vložki.«
3. člen
Za 8. členom se doda novi člen, ki se glasi:
»8a. člen
Odmiki objekta od parcelne meje znašajo minimalno 4 m, za manjši odmik je potrebno pridobiti soglasje sosedov mejašev«
4. člen
Za 17. členom se doda novi člen, ki se glasi:
»17.a člen
Spremembe priključkov na cestno infrastrukturo ter ostalo komunalno in energetsko omrežje so možne le s soglasjem pristojnih služb ali upravljavcev.«
5. člen
Za 24. členom se doda novi člen, ki se glasi:
»24.a člen
Odstopanja od določil zazidalnega načrta, razen določil o namembnosti območja in odmikih od sosednjih parcel, so možna le s soglasjem urbanistične komisije.«
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-31/2006-2/7
Slovenska Bistrica, dne 11. decembra 2006
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti