Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006

Kazalo

5621. Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2007, stran 14976.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/97, 10/98 in 74/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 7. in 16. člena Statuta Občine Ljubno (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/99) je Občinski svet Občine Ljubno na 3. redni seji dne 14. 12. 2006 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ljubno za leto 2007
1. člen
(splošna določba)
S tem odlokom se za proračun Občine Ljubno za leto 2007 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
(višina proračuna)
Splošni del proračuna je priloga temu odloku in zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja sestavljen po ekonomski klasifikaciji in proračun po funkcionalni klasifikaciji – področjih porabe.
3. člen
(postopki izvrševanja proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, so tudi prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).
4. člen
(vključevanje nenačrtovanih prejemkov in izdatkov proračuna)
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov proračuna.
Kot namenski prejemki se štejejo poleg prejemkov, opredeljenih z zakonom, prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije, državna taksa za obremenjevanje okolja, taksa za odpadke. Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto, za kar se poveča obseg sredstev v proračunu.
5. člen
(prerazporejanje proračunskih sredstev)
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika županja odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe po funkcionalni klasifikaciji (v okviru dvomestnih področij porabe).
Županja s poročilom o izvrševanju proračuna polletno in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.
6. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija v višini 1.000.000,00 SIT (4.172,93 EUR) kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča županja o čemer polletno poroča občinskemu svetu.
7. člen
(proračunska rezerva)
Med odhodki proračuna je predvidena proračunska rezerva. V proračunsko rezervo se v letu 2007 izloči 1.000.000,00 SIT (4.172,93 EUR).
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
8. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračuna)
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom.
Sredstva se smejo uporabljati za namene določene s proračunom. Sredstva za plače in prispevke, za ostale prejemke, za plačilo blaga in storitev se proračunskim uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih družbenih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo posamezno področje ter programi dela izvajalcev javnih služb in tem proračunom.
Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa prejmejo proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se opredeli s pogodbo oziroma kriteriji, ki jih določi županja, ali z javnim razpisom.
9. člen
(upravljanje s premoženjem)
0 pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja do višine 2.000.000,00 SIT (8.345,85 EUR) ter za pridobitev nepremičnega premoženja do višine 4.000.000,00 SIT (16.691,70 EUR)‚ kar ni opredeljeno s proračunom, odloča županja, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.
10. člen
Županja lahko dolžniku do višine 30.000,00 SIT (125,19 EUR) odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
11. člen
(poročanje)
Organi in uporabniki ter drugi prejemniki proračunskih sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2007, ki je usklajen s proračunom v 30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto, po predpisih in metodologiji ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov.
Uporabniki so dolžni predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva županja ali nadzorni odbor.
Pravne osebe, v katerih ima občina najmanj 10% delež v kapitalu, morajo v 80 dneh po koncu poslovnega leta, vendar najmanj 30 dni pred objavo sklica seje skupščine, Občini Ljubno predložiti gradivo za sejo skupščine in vsa revizijska poročila ter poročila nadzornih organov za preteklo poslovno leto, če jih gradivo za sejo skupščine ne vsebuje.
12. člen
(zadolževanje)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se Občina Ljubno za proračun leta 2007 lahko zadolži do višine 20% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna za leto 2006 brez prejetih donacij in transfernih prihodkov iz državnega proračuna za investicije.
Obseg poroštev občine za izpopolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Ljubno, v letu 2007 ne sme preseči skupne višine glavnic 0,00 SIT (0,00 EUR).
13. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lahko v letu 2007 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim osebam do skupne višine 0,00 SIT (0,00 EUR).
14. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Ljubno v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep županje.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za proračunsko leto 2007.
Št. 002-24/06-01
Ljubno, dne 14. decembra 2006
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l.r.
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|KONTO |POSTAVKA                   | PLAN 2007|PLAN 2007|
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|    |A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |   (SIT)|  (EUR)|
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|    |1.) SKUPAJ PRIHODKI              |424.897.043|1.773.063|
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|70   |Davčni prihodki                |133.733.811| 558.061|
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|700  |Davki na dohodek in dobiček          |103.937.024| 433.722|
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|703  |Davki na premoženje              | 18.465.792|  77.056|
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|704  |Domači davki na blago in storitve       | 11.330.995|  47.283|
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|71   |Nedavčni prihodki               | 13.650.878|  56.963|
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|710  |Udeležba na dobičku, dohodki od premoženja  | 9.569.280|  39.932|
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|711  |Upravne takse                 |  651.264|  2.718|
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|712  |Denarne kazni                 |  552.960|  2.307|
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|713  |Prihodki od prodaje blaga in storitev     |  451.328|  1.883|
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|714  |Drugi nedavčni prihodki            | 2.426.046|  10.123|
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|72   |Kapitalski prihodki              |  300.000|  1.252|
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|720  |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev     |  300.000|  1.252|
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|74   |Transferni prihodki              |277.212.354|1.156.787|
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|740  |Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih |277.212.354|1.156.787|
|    |inštitucij                  |      |     |
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|    |2.) SKUPAJ ODHODKI              |424.897.043|1.773.063|
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|40   |Tekoči odhodki                |126.977.318| 529.866|
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|400  |Plače in drugi izdatki            | 28.694.980| 119.742|
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|401  |Prispevki delodajalca za socialno varnost   | 4.748.752|  19.816|
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|402  |Izdatki za blago in storitve         | 91.379.986| 381.321|
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|409  |Rezerve                    | 2.153.600|  8.987|
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|41   |Tekoči transferi               |166.044.225| 692.891|
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|410  |Subvencije                  | 17.207.070|  71.803|
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|411  |Transferi posameznikom in gospodinjstvom   |103.319.785| 431.146|
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|412  |Transferi neprofitnim organizacijam      | 19.423.470|  81.053|
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|413  |Drugi domači transferi            | 26.093.900| 108.889|
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|42   |Investicijski odhodki             | 89.875.500| 375.043|
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|420  |Nakup in gradnja osnovnih sredstev      | 89.875.500| 375.043|
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|43   |Investicijski transferi            | 42.000.000| 175.263|
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|431  |Investicijski transferi            | 42.000.000| 175.263|
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|    |3.) PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ          |     0|    0|
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|    |                       |      |     |
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|    |B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |      |     |
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|    |4.) PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |     0|    0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV              |      |     |
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|75   |Prejeta vračila danih posojil         |     0|    0|
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|750  |Prejeta vračila danih posojil         |     0|    0|
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|    |5.) DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |     0|    0|
|    |DELEŽEV                    |      |     |
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|44   |Dana posojila in povečanje kapitalskih    |     0|    0|
|    |deležev                    |      |     |
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|440  |Dana posojila in povečanje kapitalskih    |     0|    0|
|    |deležev                    |      |     |
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|    |6.) PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |     0|    0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (4-5)           |      |     |
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|    |                       |      |     |
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|    |C.) RAČUN FINANCIRANJA            |     0|    0|
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|    |7.) ZADOLŽEVANJE               |     0|    0|
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|50   |Zadolževanje                 |     0|    0|
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|500  |Domače zadolževanje              |     0|    0|
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|    |8.) ODPLAČILO DOLGA              |     0|    0|
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|55   |Odplačilo dolga                |     0|    0|
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|550  |Odplačilo domačega dolga           |     0|    0|
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|    |9.) SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH   |      |     |
|    |(1+4+7-2-5-8)                 |      |     |
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|    |10.) NETO ZADOLŽEVANJE            |     0|    0|
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+
|    |11.) NETO FINANCIRANJE            |     0|    0|
+-------+----------------------------------------------+-----------+---------+

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti