Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006

Kazalo

5589. Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava s področja dela Ministrstva za gospodarstvo, stran 14852.

Na podlagi četrtega odstavka 22. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 10. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06 in 77/06) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava s področja dela Ministrstva za gospodarstvo
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik določa merila za ugotavljanje delovne uspešnosti pri izvajanju javne službe in nalog v javnem interesu (v nadaljnjem besedilu: delovna uspešnost) direktorjev oseb javnega prava s področja dela Ministrstva za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: direktor).
2. člen
(merila)
Višina dela plače za delovno uspešnost direktorja se določi na podlagi naslednjih meril:
– poslovna uspešnost        do 55%
– kakovost opravljanja dela    do 35%
– učinkovitost poslovanja     do 10%.
3. člen
(poslovna uspešnost)
Poslovna uspešnost se ovrednoti na podlagi naslednjih meril:
– izpolnjevanje letnega programa dela           do 30%
– gospodarnost in racionalnost poslovanja         do 15%
– učinkovito izvajanje nalog z vpeljavo
novih organizacijskih ali tehnoloških rešitev      do 10%.
4. člen
(kakovost opravljanja dela)
Kakovost opravljanja dela se ovrednoti na podlagi naslednjih meril:
– vpeljani sistem spremljanja kakovosti          do 10%
– prispevek k poenostavitvi postopkov, hitrosti
reševanja zadev in izvajanjem nalog v roku        do 15%
– vestnost in natančnost pri delu ter uspešno
sodelovanje z udeleženimi akterji            do 10%.
5. člen
(učinkovitost poslovanja)
Učinkovitost poslovanja se glede na pravočasnost, natančnost in doslednost izvajanja predpisov in pooblastil ovrednoti v višini do 10%.
6. člen
(izračun dela plače za delovno uspešnost direktorja)
(1) Doseženi odstotki iz 3., 4. in 5. člena tega pravilnika se seštejejo.
(2) Višina dela plače za delovno uspešnost se izračuna tako, da se seštevek odstotkov iz prejšnjega odstavka pomnoži z dvakratnikom osnovne mesečne plače direktorja v mesecu decembru preteklega leta.
7. člen
(del plače za delovno uspešnost za del poslovnega leta)
Če direktor nastopi mandat med poslovnim letom, mu delovna uspešnost pripada sorazmerno s trajanjem mandata v tem poslovnem letu.
8. člen
(primeri, ko direktor ni upravičen do dela plače
za delovno uspešnost)
(1) Direktor ni upravičen do dela plače za delovno uspešnost, če:
– oseba javnega prava dobi za svoje delo v poslovnem letu, za katerega se določa delovna uspešnost direktorja, negativno mnenje Računskega sodišča,
– oseba javnega prava v roku ne odpravi pomanjkljivosti, ki jih ugotovi Računsko sodišče,
– oseba javnega prava izkazuje izgubo iz poslovanja,
– ne zagotovi izvedbe sklepov organa upravljanja ali ministrstva,
– v roku ne odpravi pomanjkljivosti, ki jih ugotovi organ upravljanja, Ministrstvo za finance, Kontrolna enota Ministrstva za gospodarstvo ali Notranje revizijska služba Ministrstva za gospodarstvo,
– v določenem roku ne predloži poročila o delu,
– v določenem roku ne pripravi programa dela.
(2) Če je pregled Računskega sodišča nad poslovanjem osebe javnega prava v teku ali je napovedan, se višina dela plače za delovno uspešnost direktorja določi po izdaji mnenja Računskega sodišča.
(3) Če je bila direktorju za poslovno leto že izplačana delovna uspešnost, pa Računsko sodišče kasneje za to poslovno leto osebi javnega prava izda negativno mnenje, je dolžan direktor delovno uspešnost v celoti vrniti.
9. člen
(prehodna določba)
Višina dela plače za delovno uspešnost direktorja se v skladu s tem pravilnikom prvič določi za leto 2006.
10. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev oseb javnega prava s področja dela Ministrstva za gospodarstvo (Uradni list RS, št. 28/06).
11. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-19/2004
Ljubljana, dne 7. decembra 2006
EVA 2006-2111-0108
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti