Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006

Kazalo

5640. Sprememba in dopolnitev programa priprave občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja P3 z okolico v Rogaški Slatini, stran 14994.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03; ZUreP-1) in 30. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB-1) je župan Občine Rogaška Slatina dne 12. 12. 2006 sprejel
S P R E M E M B O I N D O P O L N I T E V
P R O G R A M A P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja P3 z okolico v Rogaški Slatini
1. člen
(predmet Programa priprave)
S to Spremembo in dopolnitvijo programa priprave se podrobneje določijo dodatna programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja P3 z okolico, dela S7 in dela CZ v Rogaški Slatini (v nadaljevanju: OLN), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi OLN ter roki priprave posameznih faz OLN.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
(1) Ocena stanja, urbanistična dokumentacija in razlogi za pripravo novega OLN:
Obravnavano območje se ureja z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za območje Občine Rogaška Slatina za obdobje 1986–2000 dopolnjen 2002 (Uradni list RS, št. 83/2003), katerega del je Urbanistična zasnova mesta Rogaška Slatina. Določila odloka za območje P3 dopuščajo razširitev že obstoječih proizvodnih dejavnosti na prostih površinah, za območje S7 je predvidena stanovanjska gradnja in je pretežni del razpoložljivih površin že pozidan. Območje CZ predstavlja ožje mestno središče s centralnimi dejavnostmi in zdraviliškim kompleksom. Del območja urejanja predstavlja gozd znotraj Urbanistične zasnove mesta Rogaška Slatina, del pa gozd izven območja Urbanistične zasnove mesta Rogaška Slatina.
Razlog za širitev območja obravnave je Mnenje komisije za nivojske prehode, Ministrstva za promet, št. 26804-10/2005/-1207 z dne 14. 4. 2006, da je potrebno nivojski prehod LC 356220, v km 43+079 regionalne železniške proge št. 32 Grobelno-Stranje-Rogatec-d.m, čim prej ukiniti. Komisija zahteva, da upravljavec ceste pripravi prometno študijo možne preusmeritve prometa vzporedno ob progi preko bivšega mizarstva na Župančičevo ulico in naprej na Gozdno ulico, ki se priključi na državno cesto R3. Razširitev območja urejanja omogoča izdelavo izvedbenega prostorskega akta za rekonstrukcijo oziroma novogradnjo cestne povezave in ureditev varnega izven nivojskega prehoda čez železniško progo namenjenega pešcem in kolesarjem.
(2) Pravna podlaga:
Pravna podlaga za pripravo OLN sta ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in individualna pobuda investitorja.
3. člen
(predmet in programska izhodišča OLN)
(1) Predmet OLN:
Predmet OLN je prostorska ureditev območja Mizarstva in določitev lokacijskih pogojev za odstranitev obstoječih objektov, gradnjo hotelsko apartmajskega naselja, ureditev pripadajočih zelenih površin in izgradnjo ustrezne prometne, komunalne in energetske infrastrukture. Dodaten predmet OLN je izgradnja ceste z mostom preko Negonjščice in navezava na Državno cesto R3.
(2) Programska izhodišča OLN:
Pozidava
Sprememba programa priprave predvideva dodatne ureditve infrastrukture, ki bodo omogočale varno prometno povezavo z okolico.
Zasnova mora upoštevati zasnove zdravilišča in njegove arhitekture z velikimi odprtimi površinami; poleg tega je treba upoštevati primerne odmike od obstoječe pozidave.
(3) Promet
Območje se prometno ne bo več napajalo s Celjske ceste temveč preko nove cestne povezave. Predvidena prometna ureditev se bo preverila in dopolnila s smernicami nosilcev urejanja prostora in z usmeritvami strokovnih podlag.
(4) Komunala
Objekti bodo priključeni na komunalne naprave, skladno s smernicami nosilcev urejanja prostora.
(5) Varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin
Ob dostopni cesti se uredi drevoredna zasaditev. Nove zelene površine se funkcionalno povežejo z zelenimi površinami in ureditvami širšega območja. Upoštevajo se pogoji iz odloka, ki ureja varovanje vodnih virov, določi se stopnjo zaščite pred hrupom ter predvidijo posegi za varovanjem pred prekomernim hrupom. Opredelijo se pogoji za zagotovitev čistosti zraka. Zagotovi se potrebno osončenje stanovanjskih površin. Ukrepi in posegi za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin se predvidijo v skladu s smernicami nosilcev urejanja prostora in z merili in pogoji, določenimi s predpisi.
(6) Ostale usmeritve
Opredeli se pogoje za obrambo in zaščito ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
4. člen
(ureditveno območje OLN)
Ureditveno območje OLN zajema površine območja urejanja P3, del območja urejanja S7, del območja urejanja CZ v Rogaški Slatini in del območja izven urbanistične zasnove. Velikost območja OLN je približno 68041 m². Ureditveno območje zavzema zemljišča s parc. št.: 280-del, 282-del, 289-del, 462/1, 462/2, 463/1, 464/1, 464/2, 464/3-del, 457/5, 465/1, 465/2, 465/3, 465/4, 466, 467, 468/1, 468/2, 468/3, 469, 470, 471/1, 471/2, 472, 473, 474/1, 474/2, 474/3, 475, 476, 478/1, 478/2, 478/3, 478/4, 479, 480, 481/1, 481/2, 481/3, 482, 483/1, 483/2, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492/1-del, 492/2, 493-del, 782-del, 783-del, 784, 786/1, 786/2, 787/1, 787/1, 787/2, 788, 789-del, 790/1-del, 790/2, 790/3, 790/4, 790/5, 791/1, 791/2, 792/1, 792/2, 793/1-del, 793/2, 793/3, 793/4, 793/5, 1768/1-del, 1775, 1776 in 1776 v katastrski občini Rogaška Slatina.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta)
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje, Lava 11, 3000 Celje
2. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Celje, Lava 42, Celje
3. Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva ulica 5, Maribor
4. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje, Dečkova 36, Celje
5. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Celje, Trg Celjskih knezov 9, Celje
6. Geoplin d.o.o. Ljubljana, Družba za trgovanje in transport zemeljskega plina, Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana
7. Adriaplin d.o.o., Dunajska 7, 1000 Ljubljana
8. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, Celje
9. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje
10. OKP, Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Zdraviliški trg 13, Rogaška Slatina
11. Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina
12. Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana
13. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Stanetova ulica 6, Celje
14. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Celje, Glavni trg 1, Celje
15. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, Ljubljanska cesta 13, Celje.
Kolikor se iz analiz in strokovnih podlag izkaže, da je potrebno pridobiti še dodatne smernice, se jih pridobi od pristojnih nosilcev urejanja prostora.
6. člen
(potrebne strokovne podlage)
Za razširjeno območje OLN je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, in sicer:
– preučitev ukinitve cestnega prehoda čez železniško progo in posledično določitev nove cestne trase z mostom preko Negonjščice in navezavo na Državno cesto R3,
– preučitev izvedbe izven nivojskega prehoda za pešce in kolesarje preko železniške proge in državne ceste v smeri zdravilišča,
– dodatne strokovne podlage v kolikor se bo izkazalo, da so potrebne oziroma jih bodo prispevali ali zahtevali pristojni nosilci urejanja prostora.
Na osnovi zaključkov strokovnih podlag bo izbrana primerna variantna rešitev ter ustrezno korigirana z usmeritvami dopolnjenih strokovnih podlag. Strokovne podlage bodo obravnavale navezave na sosednja območja.
7. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Za izdelavo OLN bo izdelanih več strokovnih rešitev prostorske ureditve. Optimalna variantna rešitev bo izbrana glede na zaključke strokovnih podlag.
V postopku sprejemanja lokacijskega načrta je potrebno med seboj uskladiti prostorske dokumente in strokovne podlage iz prejšnjih členov, pri čemer je obvezno upoštevati dane smernice in pogoje nosilcev urejanja prostora.
8. člen
(način pridobitve geodetskih podlag)
Reambulirani geodetski načrt za razširjeno območje urejanja, ki mora biti uradno potrjen, pridobi naročnik.
9. člen
(roki za pripravo OLN)
Roki posameznih faz so predvideni od prostorske konference naprej in so okvirni. Roki faz se lahko podaljšajo v primerih časovnega zamika posamezne faze (pridobivanje smernic, prostorske konference, morebitna ponovna javna razgrnitev, usklajevanja in aktivnosti občinskega sveta) in usklajevanja z ostalimi prostorskimi dokumenti:
– prva prostorska konferenca (12. 10. 2004)
– sprejetje programa priprave (27. 10. 2004)
– pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora
– izdelava strokovnih podlag
– druga prostorska konferenca (maj 2006)
– sprejetje spremembe in dopolnitve programa priprave (december 2007)
– pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora (januar 2007)
– izdelava strokovnih podlag (februar 2007)
– tretja prostorska konferenca (marec 2007)
– javna razgrnitev in javna obravnava (april 2007)
– sprejem stališč do pripomb in predlogov (maj 2007)
– izdelava dopolnjenega predloga (maj 2007)
– pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (junij 2007)
– sprejem predloga na Občinskem svetu (september 2007)
– priprava in objava sprejetega OLN (ko bodo pripravljene uskladitve s prostorskimi plani občine višjega reda).
10. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OLN)
Investitor OLN je Bitermo d.o.o., Liminjanska cesta 15, Lucija, Portorož.
11. člen
(objava programa priprave)
Ta sprememba in dopolnitev programa priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Šifra: 35003-0005/2004
Rogaška Slatina, dne 12. decembra 2006
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti