Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006

Kazalo

5605. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dobrna, stran 14956.

Na podlagi 64. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB1/(Uradi list RS, št. 100/05 in odl. US 21/06) je Občinski svet Občine Dobrna na 2. redni seji dne 11. 12. 2006 sprejel
S P R E M E M B E
I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Dobrna
1. člen
Statut Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 49/99, 15/01, 112/01 in 136/04) se spremeni tako, da se črta 10. alinea 15. člena, ki določa »na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana, določi podžupana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije opravljal funkcijo župana ter odloča o poklicnem opravljanju funkcije podžupana,«.
2. člen
Prvi odst. 23. člena se spremni tako, da se besedilo »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima 4 člane« po spremembi glasi »Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja ima pet članov«.
Drugi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se besedilo v prvem stavku »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja« spremeni tako, da se glasi »Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja«.
V drugem odst. 23. člena se doda nova tretja alinea, ki se glasi:
»– občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma predloge v zvezi s podelitvami priznanj v občini,«.
Dosedanja tretja alinea postane po spremembi četrta alinea, četrta alinea peta, peta alinea pa šesta.
3. člen
V drugem odstavku 24. člena se spremeni 2 alinea, ki se po spremembi glasi »– odbor za turizem, kmetijstvo in razvoj podeželja, «, 5 alinea pa se spremeni tako, da se po spremembi glasi:
»– odbor za malo gospodarstvo in obrt,«.
Tretji odstavek 24. člena se spremeni tako, da se v prvem stavku besedilo »5 do 9 članov, komisije pa 3 do 5 članov.« spremeni tako, da se po spremembi pravilno glasi »pet do devet članov, komisije pa tri do pet članov.«.
Peti odstavek 24. člena pa se spremeni tako, da se poglavje, ki se glasi:
»Odbor za turizem, malo gospodarstvo in obrt:
– predlaga občinskemu svetu ukrepe za hitrejši razvoj malega gospodarstva in obrti,
– predlaga ukrepe in daje mnenja občinskemu svetu v zvezi s problematiko pospeševanja in hitrejšega razvoja turizma v občini,
– daje predloge občinskemu svetu za subvencioniranje razvoja turizma, malega gospodarstva in obrti v občini,
– daje mnenje občinskemu svetu na akte s tega področja,
– daje mnenja glede vprašanj s področja turizma, malega gospodarstva in obrti,
– sodeluje s subjekti malega gospodarstva in obrti in jih povezuje z drugimi institucijami, ki skrbijo za razvoj malega gospodarstva in obrti
– obravnava druga vprašanja s področja turizma, malega gospodarstva in obrti.«,
nadomesti z novim, in sicer tako, da se po spremembi glasi:
»Odbor za turizem, kmetijstvo in razvoj podeželja:
– predlaga ukrepe in daje mnenja občinskemu svetu v zvezi s problematiko pospeševanja in hitrejšega razvoja turizma, kmetijstva in dopolnilnih dejavnostih na kmetijah v občini,
– daje mnenja glede vprašanj s področja turizma, razvoja podeželja in kmetijstva,
– daje predloge občinskemu svetu za subvencioniranje razvoja kmetijstva in dopolnilnih dejavnostih na kmetijah v občini,
– daje mnenje občinskemu svetu na akte s tega področja,
– sodeluje s subjekti turizma in jih povezuje z drugimi institucijami, ki skrbijo za razvoj turizma,
– predlaga ukrepe na više in strmo ležečih območjih za ohranjanje poseljenosti, odpravo zaraščenosti in razvoj razpršenih kmetij,
– obravnava druga vprašanja razvoja turizma, podeželja in kmetijstva.«
poglavje, ki se glasi:
»Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja:
– predlaga ukrepe in daje mnenja občinskemu svetu v zvezi s problematiko pospeševanja in hitrejšega razvoja kmetijstva in dopolnilnih dejavnostih na kmetijah v občini,
– daje mnenja glede vprašanj s področja razvoja podeželja in kmetijstva,
– daje predloge občinskemu svetu za subvencioniranje razvoja kmetijstva in dopolnilnih dejavnostih na kmetijah v občini,
– daje mnenje občinskemu svetu na akte s tega področja,
– sodeluje s subjekti kmetijstva in razvoja podeželja in jih povezuje z drugimi institucijami, ki skrbijo za razvoj kmetijstva in razvoj podeželja,
– predlaga ukrepe na više in strmo ležečih območjih za ohranjanje poseljenosti, odpravo zaraščenosti in razvoj razpršenih kmetij,
– obravnava druga vprašanja razvoja podeželja in kmetijstva.«,
pa se spremeni tako, da se po spremembi glasi:
»Odbor za malo gospodarstvo in obrt:
– predlaga občinskemu svetu ukrepe za hitrejši razvoj malega gospodarstva in obrti,
– daje mnenje občinskemu svetu na akte s tega področja,
– daje mnenja glede vprašanj s področja malega gospodarstva in obrti,
– sodeluje s subjekti malega gospodarstva in obrti in jih povezuje z drugimi institucijami, ki skrbijo za razvoj malega gospodarstva in obrti,
– obravnava druga vprašanja s področja malega gospodarstva in obrti.«.
4. člen
Prvi stavek v prvem odstavku 33. člena se spremni tako, da se za besedo »občina« črtata besedi »enega podžupana« in nadomestita z besedilom »lahko največ dva podžupana«. Drugi stavek prvega odstavka 33. člena pa se spremeni tako, da se po spremembi glasi »Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši.«
Tretji in četrti stavek prvega odstavka 33. člena se v celoti spremenita tako, da se po spremembi glasita: »V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana do razpisa nadomestnih volitev tisti podžupan, ki ga določi župan, razen če je razrešen. Če župan ne določi, kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana, oziroma če je razrešen, odloči občinski svet, kateri izmed članov občinskega sveta bo opravljal to funkcijo.«
Drugi odstavek 33. člena se spremeni tako, da se po spremembi pravilno glasi:
»Podžupana pomagata županu pri njegovem delu ter opravljata posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ju župan pooblasti.«.
Tretji odstavek 33. člena se v celoti spremeni tako, da se glasi:
»Pooblaščeni podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja pooblaščeni podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.«.
5. člen
Prvi stavek prvega odstavka 38. člena se spremni tako, da se besedi »štiri člane« črtata in nadomestita z besedama »pet članov«.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati naslednji dan po objavi.
Št. 00700-0014-1/2006
Dobrna, dne 11. decembra 2006
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti