Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006

Kazalo

5595. Sklep o splošnih pogojih za pridobitev posojila čez dan pri Banki Slovenije, stran 14913.

Na podlagi drugega odstavka 18. člena, prvega odstavka 31. člena in četrtega odstavka 61. člena ter v zvezi z 58. členom Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o splošnih pogojih za pridobitev posojila
čez dan pri Banki Slovenije
SPLOŠNE DOLOČBE
1. Banka Slovenije s tem sklepom določa pravila in postopke za pridobitev posojila čez dan pri Banki Slovenije v skladu s pogoji, ki jih glede kreditiranja s strani nacionalne centralne banke določa Statut ESCB in ECB in Smernica Evropske centralne banke, z dne 30. decembra 2005, o transevropskem sistemu bruto poravnave v realnem času („TARGET“) (ECB/2005/16) (2006/21/ES) (s spremembami in dopolnitvami).
2. Posojilo čez dan je posojilo, ki je odobreno in vrnjeno v okviru istega delovnega dne.
POGOJI ZA PRIDOBITEV POSOJILA ČEZ DAN
3. Posojilo čez dan pri Banki Slovenije lahko pridobijo:
– banke in hranilnice s sedežem v Republiki Sloveniji, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev;
– podružnice tujih bank v Republiki Sloveniji, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za ustanovitev;
– podružnice bank držav članic Evropske unije v Republiki Sloveniji, ki so v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, pooblaščene opravljati bančne storitve na območju Republike Slovenije
(v nadaljevanju: nasprotna stranka).
Nasprotna stranka, ki je imetnica poravnalnega računa v sistemu RTGS(plus) nemške centralne banke, lahko pridobi pri Banki Slovenije posojilo čez dan, če izpolnjuje pogoje za dostop do odprte ponudbe mejnega posojanja v skladu z veljavnim sklepom o splošnih pravilih Banke Slovenije za izvajanje denarne politike.
4. Nasprotna stranka mora pred črpanjem posojila čez dan zagotoviti zavarovanje za izpolnitev svoje obveznosti iz naslova posojila čez dan do Banke Slovenije v skladu z veljavnim sklepom o splošnih pravilih Banke Slovenije za izvajanje denarne politike.
5. Ne glede na 3. točko lahko Banka Slovenije nasprotni stranki začasno ali dokončno omeji dostop do posojila čez dan v naslednjih primerih:
– če je nad nasprotno stranko začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali neprostovoljne likvidacije ali drug ukrep oziroma postopek, ki izključuje ali omejuje izvršitev nalogov nasprotne stranke za poravnavo plačil v sistemu RTGS(plus),
– če nasprotna stranka krši splošne pogoje iz tega sklepa ali Pravila poslovanja sistema RTGS(plus),
– če je v skladu s pravili delovanja sistema RTGS(plus) poslovanje nasprotne stranke preko sistema RTGS(plus) omejeno ali če je nasprotna stranka izključena iz sistema,
– če nasprotna stranka ne izpolnjuje pogojev za dostop do odprte ponudbe mejnega posojanja v skladu z veljavnim sklepom o splošnih pravilih Banke Slovenije za izvajanje denarne politike.
6. Nasprotna stranka lahko pridobi posojilo čez dan pri Banki Slovenije ob dnevih, ki so v skladu z veljavnimi Pravili poslovanja sistema RTGS(plus) (Geschäftsbedingungen für das liquiditätssparende RTGS(plus) System der Deutschen Bundesbank – RTGS(plus) -Bedingungen) določeni kot delovni dnevi sistema RTGS(plus).
ODOBRITEV/ZAVRNITEV POSOJILA ČEZ DAN
7. Banka Slovenije odobri zahtevo nasprotne stranke za črpanje posojila čez dan, če je zahtevo prejela najkasneje 15 minut pred zaprtjem sistema in če je nasprotna stranka posredovala zahtevo v skladu s tehničnimi pogoji, ki so določeni v operativnem priročniku za nasprotne stranke.
8. Banka Slovenije nakaže znesek odobrenega posojila čez dan na poravnalni račun nasprotne stranke v sistemu RTGS(plus).
9. Banka Slovenije zavrne zahtevo nasprotne stranke za odobritev posojila čez dan:
– če nasprotna stranka ne zagotovi ustreznega zavarovanja (4. točka),
– če je nasprotni stranki začasno ali dokončno omejen dostop do posojila čez dan (5. točka),
– če zahteva ni posredovana v skladu s tehničnimi pogoji ali če je Banka Slovenije zahtevo za odobritev posojila čez dan prejela prepozno (7. točka).
10. Sporočila, ki so izmenjana med Banko Slovenije in nasprotno stranko v zvezi s posojilom čez dan, imajo med strankama naravo pisne listine in služijo kot dokaz o sklenjenem poslu oziroma drugih aktivnostih povezanih z njegovim izvajanjem.
OBRESTOVANJE
11. Posojilo čez dan, ki ga Banka Slovenije odobri nasprotni stranki, se znotraj dneva ne obrestuje.
VRAČILO
12. Nasprotna stranka mora vrniti znesek odobrenega posojila čez dan isti dan, kot je bilo posojilo odobreno, in sicer do zaprtja sistema RTGS(plus) na poravnalni račun Banke Slovenije v sistemu RTGS(plus).
13. Znesek posojila čez dan, ki ga nasprotna stranka ne vrne do zaprtja sistema RTGS(plus), se spremeni v mejno posojilo pod pogoji, ki ta dan veljajo za odprto ponudbo mejnega posojanja. Naslednji delovni dan sistema RTGS(plus) se ob odprtju sistema RTGS(plus) znesek mejnega posojila, povečan za znesek obresti iz mejnega posojila, spremeni v posojilo čez dan.
IZJEMNE OKOLIŠČINE
14. Če prenos sredstev na poravnalni račun nasprotne stranke oziroma vračilo sredstev na poravnalni račun Banke Slovenije v sistemu RTGS(plus) ni mogoč zaradi okoliščin, na katere nasprotna stranka oziroma Banka Slovenije ne more vplivati (izjemne okoliščine), se lahko prenos oziroma vračilo sredstev iz naslova posojila čez dan izvede v dobro oziroma v breme domačega računa nasprotne stranke pri Banki Slovenije, v skladu s pravili, ki urejajo poslovanje preko domačih računov pri Banki Slovenije v izjemnih okoliščinah.
POPLAČILO IZ ZAVAROVANJA
15. Če nasprotna stranka ob zapadlosti ne vrne zneska odobrenega posojila čez dan, ki je zavarovan s finančnim premoženjem, vključenim v sklad finančnega premoženja pri Banki Slovenije, lahko Banka Slovenije, ne glede na določbe 13. točke, po lastni presoji uresniči pravico do poplačila terjatve iz naslova posojila čez dan v skladu s veljavnim sklepom o splošnih pravilih Banke Slovenije za izvajanje denarne politike.
OPERATIVNI PRIROČNIK ZA NASPROTNE STRANKE
16. Banka Slovenije s posebnim operativnim priročnikom za nasprotne stranke določi postopke in podrobnejša pravila glede posredovanja zahteve za odobritev posojila čez dan ter glede odobritve ali zavrnitve zahteve za črpanje posojila čez dan. Nasprotna stranka vrne posojilo čez dan Banki Slovenije v skladu z operativnim priročnikom.
17. Operativni priročnik za nasprotne stranke Banka Slovenije posreduje nasprotnim strankam in objavi na svoji spletni strani (www.bsi.si).
18. Nalogi in sporočila, ki jih posreduje nasprotna stranka, v razmerju do Banke Slovenije učinkujejo le, če so posredovani na način, ki je določen z operativnim priročnikom.
UPORABA PRAVA
19. Za razmerja med Banko Slovenije in nasprotno stranko, ki so predmet splošnih pogojev, se uporablja slovensko pravo.
KONČNE DOLOČBE
20. Ta sklep začne veljati 1. 1. 2007.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o posojilu za čez dan (Uradni list RS, št. 66/06 z dne 27. 6. 2006).
Ljubljana, dne 8. decembra 2006
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti