Uradni list

Številka 134
Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 134/2006 z dne 20. 12. 2006

Kazalo

5630. Pravilnik o denarnem prispevku za novorojence, predšolske otroke, učence, dijake, študente in občane v Občini Osilnica, stran 14984.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1 Uradni list RS, št. 100/05) ter 22. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95.35/95, 8/99 in 4/05), je Občinski svet Občine Osilnica na 2. redni seji dne 8. 12. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o denarnem prispevku za novorojence, predšolske otroke, učence, dijake, študente
in občane v Občini Osilnica
1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje za dodeljevanje enkratnega denarnega prispevka za novorojence, ter vsakoletne prispevke za učence, dijake in študente z območja Občine Osilnica. Določa upravičence in pogoje za pridobitev in postopek za uveljavitev prispevka.
I. NOVOROJENCI
2. člen
Enkratni denarni prispevek za novorojenca (v nadaljevanju: prispevek) je prispevek Občine Osilnica, s katerim se zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje dela stroškov upravičencem, ki nastanejo z rojstvom otroka.
3. člen
Pravico do izplačila prispevka v Občini Osilnica uveljavlja eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik – skrbnik (v nadaljevanju: vlagatelj/ica), ki ga otroku določi za to pristojen organ, pod pogojem, da sta oba z otrokom državljana Republike Slovenije in da imata stalno prebivališče na območju Občine Osilnica.
4. člen
V primeru, da je vlagatelj/ica na vlogi navedla neresnične podatke, ki ne ustrezajo dejanskemu stanju in da je bil ob rojstvu za otroka prispevek za podobne namene že izplačan v drugi občini, se vloga za izplačilo prispevka, naslovljena na Občino Osilnica, s sklepom občinske uprave zavrže.
5. člen
Vlagatelj/ica uveljavlja pravico do prispevka s posebno pisno vlogo in s predložitvijo potrebnih dokazil zahtevanih na obrazcu vloge. Obrazec vloge je na voljo na sedežu Občine Osilnica.
Rok za vložitev vloge je najkasneje 90 dni od dneva rojstva otroka, po preteku tega roka pravice do prispevka ni več možno uveljaviti in se vloga s sklepom občinske uprave zavrže kot prepozna.
6. člen
O dodelitvi prispevka odloči občinska uprava z odločbo. Prispevek se nakaže na osebni račun vlagatelja/ice.
II. VRTEC IN PREDŠOLSKI OTROCI
7. člen
Pravico do subvencioniranja cene programa vrtca lahko uveljavljajo tudi starši za otroke vključene v predšolsko vzgojo in varstvo na območju Republike Hrvaške.
8. člen
Pravico do izplačila prispevka v Občini Osilnica uveljavlja eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik – skrbnik, ki ga otroku – učencu določi za to pristojen organ, pod pogojem, da sta oba z otrokom državljana Republike Slovenije in da imata stalno prebivališče na območju Občine Osilnica.
9. člen
O dodelitvi prispevka odloči občinska uprava z odločbo. Prispevek se nakaže na osebni račun vlagatelja/ice.
III. UČENCI
10. člen
Enkratni denarni prispevek za učenca je prispevek Občine Osilnica, s katerim se zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje dela stroškov upravičencem pri nabavi šolskih knjig, regresiranju šolske prehrane in doplačilu letovanja za učence osnovnošolskega izobraževanja.
11. člen
Pravico do izplačila prispevka v Občini Osilnica uveljavlja eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik – skrbnik, ki ga otroku – učencu določi za to pristojen organ, pod pogojem, da sta oba z otrokom državljana Republike Slovenije in da imata stalno prebivališče na območju Občine Osilnica.
12. člen
Vlagatelj/ica uveljavlja pravico do prispevka s posebno pisno vlogo in s predložitvijo potrebnih dokazil zahtevanih na obrazcu vloge. Obrazec vloge je na voljo na sedežu Občine Osilnica.
Rok za vložitev vloge je najkasneje 30 dni od pričetka šolskega pouka, po preteku tega roka pravice do prispevka ni več možno uveljaviti in se vloga s sklepom občinske uprave zavrže kot prepozna.
13. člen
O dodelitvi prispevka odloči občinska uprava z odločbo. Občinska uprava nakaže prispevek na osebni račun vlagatelja/ice.
IV. DIJAKI
14. člen
Denarni prispevek za dijaka je vsakoletni prispevek Občine Osilnica, s katerim se zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje dela stroškov upravičencem pri nabavi knjig, učil in namestitve za redno srednješolsko in poklicno izobraževanje.
15. člen
Pravico do izplačila prispevka v Občini Osilnica uveljavlja dijak ne glede na kraj in državo srednješolskega izobraževanja. Sopodpisnik vloge za mladoletnega dijaka je eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik – skrbnik, ki ga dijaku določi za to pristojen organ, pod pogojem, da sta oba z dijakom državljana Republike Slovenije in da imata stalno prebivališče na območju Občine Osilnica.
16. člen
Dijak uveljavlja pravico do prispevka s posebno pisno vlogo in s predložitvijo potrebnih dokazil zahtevanih na obrazcu vloge. Obrazec vloge je na voljo na sedežu Občine Osilnica.
Rok za vložitev vloge je najkasneje 30 dni od pričetka letnika rednega srednješolskega izobraževanja, po preteku tega roka pravice do prispevka ni več možno uveljaviti in se vloga s sklepom občinske uprave zavrže kot prepozna.
17. člen
O dodelitvi prispevka odloči občinska uprava z odločbo. Občinska uprava nakaže prispevek na osebni račun vlagatelja/ice.
V. ŠTUDENTI
18. člen
Denarni prispevek za študenta je prispevek Občine Osilnica, s katerim se zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje dela stroškov upravičencem pri nabavi strokovne literature, namestitve in drugega za redno višje in visokošolsko izobraževanje.
19. člen
Pravico do izplačila prispevka v Občini Osilnica uveljavlja študent ne glede na kraj in državo višjega in visokošolskega izobraževanja oziroma študija, pod pogojem, da je državljan Republike Slovenije in da ima stalno prebivališče na območju Občine Osilnica.
20. člen
Študent uveljavlja pravico do prispevka s posebno pisno vlogo in s predložitvijo potrebnih dokazil zahtevanih na obrazcu vloge. Obrazec vloge je na voljo na sedežu Občine Osilnica.
Rok za vložitev vloge je najkasneje 30 dni od pričetka letnika rednega visokošolskega izobraževanja, po preteku tega roka pravice do prispevka ni več možno uveljaviti in se vloga s sklepom občinske uprave zavrže kot prepozna.
21. člen
O dodelitvi prispevka odloči občinska uprava z odločbo. Občinska uprava nakaže prispevek na osebni račun študenta.
VI. OBČANI
22. člen
Enkratna denarna pomoč je namenjena:
– nakupu ozimnice in kurjave ter nujno potrebnih prehrambenih artiklov socialno ogroženim občanom
– doplačilu nakupa pripomočkov ali naprav za invalidne osebe
– v primeru težje bolezni ali smrti v družini
– drugim opravičljivim razlogom po presoji občinskega sveta.
Upravičenci do denarne pomoči iz prvega odstavka tega člena so občani Občine Osilnica, ki imajo na njenem območju stalno prebivališče in izpolnjujejo vse ostale pogoje, ki jih predvideva ta pravilnik oziroma zahteva občinski svet.
VII. SKUPNE DOLOČBE
23. člen
Sredstva za dodelitev denarnega prispevka v Občini Osilnica se zagotavljajo na posameznih postavkah v proračunu Občine Osilnica, njihovo višino pa določi občinski svet z odlokom o proračunu za posamezno leto.
Denarni prispevki se dodeljujejo do porabe predvidenih proračunskih sredstev po zaporedju popolnih vlog v tekočem letu.
24. člen
Občinski svet na podlagi ugotovljenih dejstev denarni prispevek dodeli oziroma ga ne dodeli, če obstajajo kakršni koli utemeljeni razlogi za neupravičenost do denarnega prispevka.
Občinski svet občine Osilnica uporabi glede dodelitve oziroma zavrnitve upravičenosti do denarnega prispevka posamezniku ali družini, znana dejstva.
25. člen
Višino denarnega prispevka določi občinski svet s sklepom. Višina denarnega prispevka se določi za vsak posamezni primer posebej.
Računovodsko-finančna služba Občine Osilnica upravičencem, ki jim je dodeljen denarni prispevek nakaže na njihov račun.
26. člen
Odločbo o izplačilu denarnega prispevka na podlagi sklepa občinskega sveta izda Občinska uprava občine Osilnica. Občinska uprava mora pred izdajo odločbe o izplačilu denarnega prispevka zahtevati dopolnitev vloge, če iz vloge niso razvidne vse okoliščine, ki so podlaga za uveljavitev pravic po določbah tega pravilnika. Nepopolne vloge se zavržejo s sklepom.
27. člen
Zoper odločbo ali sklep je možna pritožba, ki jo občan vloži v roku petnajstih dni po vročitvi odločbe ali sklepa na župana Občine Osilnica.
28. člen
Občina Osilnica v vsakoletnem proračunu zagotavlja sredstva za namen prednovoletnega obdarovanja otrok in starejših občanov.
Upravičence in višino sredstev za ta namen določa občinski svet s sklepom.
29. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2007 dalje.
Šifra: 033-4/2006
Osilnica, dne 8. decembra 2006
Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti