Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1999 z dne 5. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1999 z dne 5. 3. 1999, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

614. Ukaz o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Den Haagu
615. Ukaz o odprtju Veleposlaništva Republike Slovenije v Kijevu

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

616. Uredba o jadralnem zmajarstvu in jadralnem padalstvu
617. Uredba o monitoringu pesticidov v živilih in kmetijskih proizvodih
618. Uredba o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo za kmetijske in živilske izdelke
677. Uredba o začasni zagotovitvi dodatnih sredstev finančne izravnave občinam, ki ne dosegajo 75 odstotkov izračunanega obsega primerne porabe za občino

Sklepi

678. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite

MINISTRSTVA

619. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o kriterijih za ocenjevanje delovne uspešnosti generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
620. Odredba o vsebini in vodenju evidence o plačani turistični taksi
621. Pravilnik o načinu in postopku pridobitve licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj ter o načinu vodenja registra izdanih licenc
622. Pravilnik o pogojih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju pospeševanja turizma
623. Odločba o prepovedi oziroma omejitvi prometa in uporabe strupenih substanc in iz njih izdelanih preparatov, ki se uporabljajo kot fitofarmacevtska sredstva
679. Odredba o izvajanju 45. člena zakona o trošarinah

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

624. Sklep o potrditvi učbenika ČAROBNI SVET BESED, DELOVNI UČBENIK ZA SLOVENŠČINO V 1. RAZREDU
625. Sklep o potrditvi učnega sredstva DEŽELA ČRTARIJA 1, DELOVNI ZVEZEK ZA RAZVIJANJE SPRETNOSTI PISANJA
626. Sklep o potrditvi učnega sredstva DEŽELA ČRTARIJA 2, DELOVNI ZVEZEK ZA RAZVIJANJE SPRETNOSTI PISANJA
627. Dodatek k pravilom igre na srečo "Hitra srečka"
680. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za februar 1999

OBČINE

Beltinci

638. Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Beltinci
639. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Beltinci in člane Občinskega sveta občine Beltinci in poročilo o izidu lokalnih volitev 98 za člane svetov krajevnih skupnosti
640. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Gančani

Celje

641. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta Industrija - sever Celje

Cerknica

642. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Cerknica za leto 1999
643. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1999

Dolenjske Toplice

644. Sklep o pooblastitvi
645. Sklep o soglasju

Gornji Petrovci

646. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Gornji Petrovci

Ilirska Bistrica

647. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za cono P1-2 v Ilirski Bistrici - I. faza

Jesenice

648. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Jesenice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Jesenice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (v nadaljevanju: PPOJ)

Kamnik

649. Odlok o spremembah odloka o priznanjih Občine Kamnik
650. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Kamnik
651. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
652. Pravilnik o plačah in delih plač funkcionarjev Občine Kamnik, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter nadzornega odbora

Kobarid

653. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid

Kranj

654. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalne takse v Mestni občini Kranj za leto 1999

Lendava

655. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Lendava za leto 1999

Ljubljana

628. Odlok o določitvi višine turistične takse
629. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MP 8/1 Papirnica Vevče
630. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MM 9/1 Zadvor
631. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MP 4/1 Letališče
632. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 (za območje Mestne občine Ljubljana)
633. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
634. Sklep o soglasju k spremembi sedeža javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana
635. Sklep o izločitvi področne enote Medvode - Enote osnovnega zdravstvenega varstva Šiška iz javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana
636. Sklep o soglasju k statutu Javnega zavoda Lekarna Ljubljana
637. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1999

Loška dolina

656. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Loška dolina
657. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Loški Potok

658. Sklep o javni razgrnitvi variantnih rešitev za povezovalno obmejno cesto odsek Most čez Čabranko-Vurhi-Vici-Podplanina v Občini Loški Potok

Metlika

659. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj, vrednosti zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč na območju Občine Metlika

Moravske Toplice

660. Poslovnik Občinskega sveta občine Moravske Toplice
661. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Moravske Toplice
662. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Bogojina - za naselje Ivanci

Nazarje

663. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Občini Nazarje za leto 1999

Novo mesto

664. Sklep o menjavi zemljišča

Pivka

665. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Pivka za leto 1999

Postojna

666. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Postojna

Slovenj Gradec

669. Sklep o izvzemu parcele

Sveta Ana

667. Statut Občine Sveta Ana

Šalovci

668. Statut Občine Šalovci

Škocjan

670. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Občine Škocjan

Škofja Loka

671. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Škofja Loka
672. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986-1990
673. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Škofja Loka in prostorskih ureditvenih pogojev za območje mikrocelot Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše in Grenc

Trebnje

674. Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Trebnje v letu 1999

Velike Lašče

675. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Velike Lašče za leto 1998

Vrhnika

676. Sklep o javni razgrnitvi spremembe zazidalnega načrta Avtomontaža v Sinji Gorici

POPRAVKI

1. Popravek odloka o ureditvenem načrtu Komunalna deponija Špaja dolina (Grosuplje)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti