Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1999 z dne 5. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1999 z dne 5. 3. 1999

Kazalo

621. Pravilnik o načinu in postopku pridobitve licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj ter o načinu vodenja registra izdanih licenc, stran 1197.

Na podlagi četrtega odstavka 37. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) izdaja minister, pristojen za malo gospodarstvo in turizem
P R A V I L N I K
o načinu in postopku pridobitve licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj ter o načinu vodenja registra izdanih licenc
1. člen
Ta pravilnik določa način in postopek pridobitve in odvzema licence, vrsti licenc, vsebino in način vodenja registra izdanih licenc za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj ter dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj v skladu s 36. členom zakona o pospeševanju turizma.
Licenca je javna listina, ki jo izda Gospodarska zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj licence) po postopku, ki ga urejata zakon o pospeševanju turizma in ta pravilnik.
Domača pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj) pridobi pravico za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj ter dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj samo na podlagi licence.
I. NAČIN IN POSTOPEK PRIDOBITVE LICENCE
2. člen
Predlagatelj lahko začne postopek za pridobitev licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj z vlogo, ki jo vloži pri izdajatelju licence.
3. člen
Predlagatelj mora v vlogi iz prejšnjega člena tega pravilnika navesti podatke o:
Predlagatelju:
– za fizične osebe: priimek in ime, enotno matično številko občana, stalno bivališče (ulica, hišna številka, kraj in pošta), ime firme, matična številka, poslovni sedež (ulica, hišna številka, kraj, pošta, telefon), opis dejavnosti,
– za pravne osebe: ime firme, matična številka, poslovni sedež (ulica, hišna številka, kraj, pošta, telefon), opis dejavnosti, priimek in ime, enotno matično številko in stalno bivališče zastopnika pravne osebe.
Vrsti licence:
– licenca za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj,
– licenca za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj.
4. člen
K vlogi za pridobitev licence za opravljanje dejavnosti mora predlagatelj predložiti pisna dokazila o:
registraciji oziroma priglasitvi dejavnosti in poslovnem sedežu in sicer:
– za pravno osebo, kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ga izda sodišče skladno s 7. členom zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 13/94) ter obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti, ki ga izda Statistični urad Republike Slovenije,
– za fizično osebo, kopijo priglasitvenega lista pri organu, pristojnem za javne prihodke ter obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti, ki ga izda Statistični urad Republike Slovenije,
poslovnem prostoru in sicer:
– dokazilo pristojnega upravnega organa,
izobrazbi in sicer:
– za osebo, ki vodi dejavnost in zastopa organizatorja potovanj oziroma turističnega agenta v pravnem prometu: overjeno kopijo spričevala o končani višješolski izobrazbi in kopija spričevala končane srednje šole z navedbo ocene iz dveh tujih jezikov oziroma overjena kopija potrdila o znanju dveh tujih jezikov na ravni srednje strokovne izobrazbe, izdano s strani institucije, ki ima verificiran program,
– za zaposlene, ki opravljajo dejavnost organiziranja in prodaje turističnih potovanj: spisek zaposlenih, enotne matične številke občana, kopije spričeval o končani, najmanj srednji šoli, z navedbo ocene iz dveh tujih jezikov, oziroma kopije potrdil o znanju dveh tujih jezikov na ravni srednje strokovne izobrazbe, izdano s strani institucije, ki ima verificiran program,
delovnih izkušnjah v dejavnosti:
– oseba, ki vodi dejavnost in zastopa organizatorja potovanj oziroma turističnega agenta v pravnem prometu: fotokopija delovne knjižice oziroma fotokopija pogodbe o razporeditvi na ustrezno delovno mesto, iz katerih so razvidni podatki o zahtevanih delovnih izkušnjah,
zavarovanju:
– za pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost organiziranja turističnih potovanj: kopija sklenjene pogodbe z zavarovalnico za primer nesolventnosti, ki se nanaša na zavarovanje stroškov vrnitve oseb s potovanja v kraj njihovega bivališča (garantno pismo),
– za pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj: kopije sklenjenih pogodb o prodaji oziroma posredovanju s pravno ali fizično osebo, ki opravlja dejavnost organiziranja turističnih potovanj,
nekaznovanosti:
– oseba, ki vodi dejavnost organiziranja ali prodaje oziroma posredovanja potovanj: potrdilo iz katerega je razvidno, da ni bila obsojena zaradi kaznivih dejanj zoper gospodarstvo oziroma promet.
Pisna dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki se nanašajo na izobrazbo, delovne izkušnje in zavarovanje za primer nesolventnosti, lahko predlagatelj predloži tudi v originalu in kopiji, pri čemer se mu original vrne.
5. člen
Če izdajatelj licence ugotovi, da vloga za izdajo licence ni popolna, pisno pozove predlagatelja, da jo dopolni v roku 15 dni.
Kolikor predlagatelj vloge v navedenem roku ne dopolni, se le-ta s sklepom zavrže.
6. člen
Ko izdajatelj licence ugotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji za pridobitev licence, predlagatelju izda odločbo o dodelitvi licence. Odločba o dodelitvi licence mora vsebovati naslednje podatke o predlagatelju:
– firma oziroma ime predlagatelja,
– matična številka,
– poslovni sedež (ulica, hišna številka, kraj, pošta),
– dejavnost, za katero se izdaja licenca,
– čas veljavnosti licence,
– obrazložitev odločbe.
Izdajatelj licence na podlagi pravnomočne odločbe objavi podatke o upravičencih do licence (številko in datum izdaje odločbe, firma oziroma ime upravičenca, matična številka) v Uradnem listu Republike Slovenije na stroške predlagatelja.
Izdajatelj licence je dolžan podatke o novih upravičencih do licence mesečno posredovati pristojnim inšpekcijam in ministrstvu, pristojnem za turizem.
7. člen
Če izdajatelj licence ugotovi, da predlagatelj ne izpolnjuje pogojev za izdajo licence, izda o tem negativno odločbo. Zoper to odločbo je dovoljena pritožba v roku 15 dni na ministrstvo, pristojno za turizem.
8. člen
Izdajatelj izda licenco za dobo petih let.
Predlagatelj mora en mesec pred iztekom pogodbe o zavarovanju dostaviti novo letno pogodbo oziroma garantno pismo, kot dokazilo o sklenjenem zavarovanju za primer nesolventnosti.
Domače pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost organiziranja ali prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj so dolžne najmanj mesec dni pred iztekom veljavnosti licence vložiti vlogo za izdajo nove licence in dokazati, da še izpolnjujejo vse predpisane pogoje.
9. člen
Domače pravne in fizične osebe, ki prenehajo opravljati dejavnost organiziranja ali dejavnost prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj, so dolžne o tem v 30 dneh pred prenehanjem opravljanja dejavnosti, obvestiti izdajatelja licence in mu vrniti licenco ter vse kopije licence.
10. člen
Domače pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost organiziranja ali dejavnost prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj so dolžne v 8 dneh posredovati izdajatelju licence vse spremembe podatkov, ki so potrebni za presojo upravičenosti za pridobitev licence.
11. člen
Izdajatelj licence lahko odvzame licenco domači pravni in fizični osebi, če izdajatelj licence ali pristojni inšpektor ugotovi, da ne izpolnjuje več predpisanih pogojev za licenco.
Izdajatelj licence izda odločbo o odvzemu licence in obenem pozove pravno ali fizično osebo, da v roku osmih dni po pravnomočnosti odločbe izdajatelju vrne licenco in vse kopije licence.
O odvzemu licence se obvesti pristojno inšpekcijo in ministrstvo, pristojno za turizem. Na podlagi pravnomočne odločbe izdajatelj objavi podatke o odvzetih licencah (številko in datum izdaje odločbe, ime pravne ali fizične osebe, matična številka) v Uradnem listu Republike Slovenije.
12. člen
Zoper izdano odločbo o odvzemu licence iz prejšnjega člena je v roku petnajstih dni dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za turizem.
13. člen
Licenca preneha veljati:
– z dnem poteka njene veljavnosti,
– z dnem izdaje odločbe iz 11. člena tega pravilnika,
– z dnem, ko je izdajatelj licence na podlagi obvestila, o prenehanju dejavnosti organiziranja ali prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj izbrisal subjekt iz registra.
14. člen
V postopku izdaje in odvzema licence se poleg določb tega pravilnika smiselno uporabljajo tudi določbe predpisov o splošnem upravnem postopku.
15. člen
Izdajatelj licence na podlagi odločbe o podelitvi licence lahko izda upravičencu do licence certifikat o pridobljeni licenci, ki je informativne narave. Certifikat se izda na enem od obrazcev, ki sta v prilogi 1. in 2. in sta sestavna dela tega pravilnika. Imetniki licence smejo v pravnem prometu uporabljati tudi znak (logotip) pridobljene licence, ki ga določi izdajatelj licence. Logotip se uporablja vedno skupaj s številko licence.
Kolikor predlagatelj tako želi, lahko izdajatelj izda več kopij certifikata, ki morajo ustrezati številu poslovalnic predlagatelja.
II. REGISTER IZDANIH LICENC
16. člen
Register izdanih licenc in kopij licenc vodi Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za gostinstvo in turizem, Ljubljana, Slovenska cesta 54.
17. člen
V registru izdajatelja licenc se vsakemu subjektu, ki mu je bila izdana licenca dodeli evidenčna številka.
18. člen
V registru se poleg evidenčne številke in številke licence vodijo še naslednji podatki:
1. firma oziroma ime,
2. matična številka,
3. podatki o vpisu pri registrskem organu (organ, datum, zaporedna številka vpisa),
4. poslovni sedež (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, telefonska številka),
5. pravno organizacijska oblika,
6. število poslovalnic,
7. naslovi poslovalnic (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, telefonska številka),
8. dejavnost z navedbo ustrezne šifre in imena podrazreda standardne klasifikacije dejavnosti,
9. davčna številka,
10. zavarovalnica in številka pogodbe z zavarovalnico, ki se nanaša na zavarovanje za primer nesolventnosti (za subjekte, registrirane za prodajo oziroma posredovanje turističnih potovanj: ime organizatorja potovanj in številka pogodbe o posredovanju turističnih potovanj) za zavarovalno obdobje,
11. v zvezi z osebami, ki vodijo dejavnost in zastopajo subjekt v pravnem prometu:
– enotna matična številka občana,
– ime in priimek,
– naslov stalnega bivališča,
– naziv in številka spričevala zadnje končane šole,
– naziv in številka potrdila znanja dveh tujih jezikov na ravni srednje strokovne izobrazbe (če v spričevalu ni navedena ocena iz dveh tujih jezikov),
12. v zvezi z zaposlenimi osebami, ki opravljajo dejavnost organiziranja ali prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj:
– enotna matična številka občana,
– ime in priimek,
– naslov stalnega bivališča,
– naziv in številka spričevala zadnje končane šole,
– naziv in številka potrdila znanja dveh tujih jezikov na ravni srednje strokovne izobrazbe (če v spričevalu ni navedena ocena iz dveh tujih jezikov),
13. podatki o spremembah iz 10. člena tega pravilnika,
14. datum prenehanja veljavnosti licence.
19. člen
Za vsak subjekt, ki mu je bila izdana licenca, se vodi tudi zbirka listin, ki je označena s številko vpisa v register in številko licence.
Zbirko listin hrani izdajatelj licenc.
20. člen
Subjekt, ki mu je bila izdana licenca, se izbriše iz registra v primeru prenehanja veljavnosti licence iz 13. člena v roku 30 dni. Subjektu, ki je bil izbrisan iz registra, izdajatelj licence v 30 dneh vrne zbirko listin, arhivira pa fotokopijo zbirke listin.
21. člen
Vpogled v register izdanih licenc zagotovi izdajatelj licenc z računalniškim izpisom subjektov, ki so jim bile izdane licence.
Za varovanje osebnih podatkov pri vodenju registra se uporabljajo določbe predpisov o varstvu osebnih podatkov.
22. člen
Poleg registra izdanih licenc vodi izdajatelj tudi seznam subjektov, ki jim je iz razlogov iz 13. člena tega pravilnika licenca prenehala veljati.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Gospodarska zbornica Slovenije kot izdajatelj licenc v 30 dneh po uveljavitvi tega pravilnika imenuje komisijo, katere naloga je preverjanje pogojev za izdajo licence po določbah tega pravilnika in predlaganje izdaje licenc.
24. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 017-33/99-1
Ljubljana, dne 23. februarja 1999.
Minister
za malo gospodarstvo
in turizem
Janko Razgoršek l. r.
PRILOGA 1

Certifikat o pridobljeni licenci za opravljanje dejavnosti
organiziranja turističnih potovanj

         Gospodarska zbornica Slovenije

Skladno z zakonom o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št.
57/98) in pravilnikom o načinu in postopku za pridobitev licence
za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj,
dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj ter
o načinu vodenja registra izdanih licenc (Uradni list RS, št.
13/99) ter na podlagi odločbe o dodelitvi licence številka
......................................... z dne
........................ je pridobil

-----------------------------------------------------------------
             firma ali ime

             L I C E N C O

za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj

Številka licence:

Licenca velja do:

Ljubljana, dne ................... podpis in žig
                   izdajatelja

PRILOGA 2

Certifikat o pridobljeni licenci za opravljanje dejavnosti
prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj

         Gospodarska zbornica Slovenije

Skladno z zakonom o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št.
57/98) in pravilnikom o načinu in postopku za pridobitev licence
za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj,
dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj ter
o načinu vodenja registra izdanih licenc (Uradni list RS, št.
13/99) ter na podlagi odločbe o dodelitvi licence številka
........................................... z dne
........................ je pridobil

-----------------------------------------------------------------
             firma ali ime

             L I C E N C O

za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja
turističnih potovanj

Številka licence:

Licenca velja do:

Ljubljana, dne................... podpis in žig
                  izdajatelja


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti