Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1999 z dne 5. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1999 z dne 5. 3. 1999

Kazalo

640. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Gančani, stran 1229.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85), 46/a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 54/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 3. in 56. člena zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) ter 24. člena statuta KS Gančani, je Svet KS Gančani na seji dne 14. 2. 1999 po predhodni odločitvi na zboru občanov KS Gančani z dne 14. 2. 1999 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Gančani
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Gančani za obdobje petih let in sicer od 1. 4. 1999 do 31. 3. 2004.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 21. 3. 1999 od 7. do 19. ure v prostorih stare šole Gančani.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za izvajanje naslednjega referendumskega programa in sicer za:
– vzdrževanje, obnovitev in novogradnja asfaltnih cestišč v vasi ter poljskih poti,
– ureditev in vzdrževanje prometne signalizacije,
– vzdrževanje ulične razsvetljave in delno dopolnitev le-te,
– vzdrževanje mrliške vežice ter ureditev okolice in vzdrževanje pokopališča,
– opremo za potrebe gasilstva,
– dokončanje izgradnje športno-rekreacijskega centra in ureditev njegove okolice,
– renoviranje stare šole in ureditev njene okolice,
– financiranje funkcionalne dejavnosti KS in sofinanciranje dejavnosti društev,
– vzdrževanje vodovodnega omrežja in izgradnja kanalizacijskega omrežja,
– drugo, kar je skupnega pomena za naselje Gančani.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivališčem v naselju Gančani in bodo samoprispevek plačevali v denarni obliki od naslednjih osnov v višini:
– 2% mesečno od neto plač zaposlenih, nadomestil iz delovnega razmerja, nagrad, dopolnilnega in pogodbenega dela;
– 2% od neto pokojnin, razen od pokojnin z varstvenim dodatkom;
– 10% od katastrskega dohodka veljavnega za tekoče leto;
– 2% od bruto zavarovalne osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno varstvo obrtnikov oziroma samostojnih podjetnikov s stalnim bivališčem oziroma sedežem dejavnosti v KS Gančani;
– 2% od povprečnega osebnega dohodka v Republiki Sloveniji za tekoče leto, za delavce na začasnem delu v tujini;
– 1% od povprečnega osebnega dohodka v Republiki Sloveniji za tekoče leto, od tujih pokojnin.
5. člen
Na referendumu volilci glasujejo neposredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena s pečatom KS Ganačni in ima naslednje besedilo:
Krajevna skupnost Gančani
                   GLASOVNICA
za glasovanje na referendumu dne 21. 03. 1999, ob uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju v KS Gančani, ki se uporabi za:
– vzdrževanje, obnovitev in novogradnja asfaltnih cestišč v vasi ter poljskih poti,
– ureditev in vzdrževanje prometne signalizacije,
– vzdrževanje ulične razsvetljave in delno dopolnitev le-te,
– vzdrževanje mrliške vežice ter ureditev okolice in vzdrževanje pokopališča,
– opremo za potrebe gasilstva,
– dokončanje izgradnje športno-rekreacijskega centra in ureditev njegove okolice,
– renoviranje stare šole in ureditev njene okolice,
– financiranje funkcionalne dejavnosti KS in sofinanciranje dejavnosti društev,
– vzdrževanje vodovodnega omrežja in izgradnja kanalizacijskega omrežja,
– drugo, kar je skupnega pomena za naselje Gančani.
Zavezanci bodo plačevali samoprispevek v višini, ki je določena v 4. členu sklepa o razpisu referenduma.
GLASUJEM
“ZA”                                    “PROTI”
Glasuje se tako, da se obkroži beseda “ZA”, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka strinja oziroma besedo “PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
6. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik za KS Gančani.
7. člen
Krajevni samoprispevek je izglasovan, če je za uvedbo samoprispevka glasovala večina krajanov, ki so v volilnem imeniku.
8. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu Krajevne skupnosti Gančani.
9. člen
Za zbiranje sredstev in izvajanje referendumskega programa je odgovoren Svet KS Gančani.
10. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi volilna komisija Krajevne skupnosti Gančani, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o referendumu in ljudski iniciativi.
11. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, kot dan razpisa se šteje 15. 2. 1999, od tega dne začno teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.
Sklep se objavi tudi na krajevno običajen način.
Gančani, dne 15. februarja 1999.
Predsednik
Sveta KS Gančani
Bojan Jerebic l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti