Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1999 z dne 5. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1999 z dne 5. 3. 1999

Kazalo

623. Odločba o prepovedi oziroma omejitvi prometa in uporabe strupenih substanc in iz njih izdelanih preparatov, ki se uporabljajo kot fitofarmacevtska sredstva, stran 1201.

Na podlagi 3. točke prvega odstavka 4. člena zakona o prometu s strupi (Uradni list SFRJ, št. 13/91) in 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/90-I) izdaja minister za zdravstvo
O D L O Č B O
o prepovedi oziroma omejitvi prometa in uporabe strupenih substanc in iz njih izdelanih preparatov, ki se uporabljajo kot fitofarmacevtska sredstva
1
Poleg strupenih substanc in iz njih izdelanih preparatov, katerih promet in uporaba sta prepovedana po prvi in drugi točki prvega odstavka četrtega člena zakona o prometu s strupi, se prepoveduje promet in uporaba naslednjih strupenih substanc in iz njih izdelanih preparatov, ki se uporabljajo kot fitofarmacevtska sredstva:
A) ŽIVOSREBROVE SPOJINE
1. Alkil živosrebrove spojine;
2. Alkoksialkil in aril živosrebrove spojine;
3. Druge anorganske živosrebrove spojine;
4. Živosrebrov klorid (kalomel);
5. Živosrebrov oksid.
B) OBSTOJNE ORGANOKLOROVE SPOJINE
1. DDT;
2. Endrin;
3. Kamfeklor (toksafen).
C) DRUGE SPOJINE
1. Atrazin;
2. Binapakril;
3. Bromacil;
4. 1,2-Dibromoetan;
5. 1,2-Dikloroetan;
6. 1,2-Dikloropropen;
7. Dikofol, ki vsebuje manj kot 78% p,p – dikofola ali več kot 1g/kg DDT oziroma DDT-ju sorodnih spojin;
8. Dinoseb in njegove soli;
9. Dinitroortokrezol (DNOC);
10. Etilen oksid;
11. Fluoroocetna kislina in njene soli;
12. Formaldehid;
13. Heksazinon;
14. Izobenzan;
15. Kadmijeve spojine;
16. Kaptafol;
17. Klordekon;
18. Klorpikrin;
19. Kromove spojine;
20. Kvintozen (pentakloronitrobenzen);
21. Lindan;
22. Malein hidrazid in njegove soli, razen njegovih holinovih, kalijevih in natrijevih soli oziroma holinove, kalijeve in natrijeve soli malein hidrazida, ki vsebujejo več kot 1 mg/kg prostega hidrazina, izraženo na podlagi kislinskega ekvivalenta;
23. Metil bromid (bromometan);
24. Nitrofen;
25. Ogljikov disulfid;
26. Parakvat;
27. Pentaklorofenol;
28. 2,4,5-T;
29. 2,4,5-TP;
30. Talijeve spojine;
31. Tetrakloroogljik;
32. Trikloroocetna kislina;
33. 1,1,1-Trikloroetan (metilkloroform);
34. Triklorometan (kloroform);
35. 2,4,5-Triklorofenol.
Ne glede na prepovedi prometa in uporabe strupenih substanc in iz njih izdelanih preparatov iz prvega odstavka te točke v primerih, če ni na voljo primernega fitofarmacevtskega sredstva oziroma ni mogoče drugače ukrepati, da bi preprečili razvoj določene bolezni ali škodljivca, lahko minister za zdravstvo dovoli promet oziroma uporabo točno določenih količin posameznih strupenih substanc oziroma iz njih izdelanih preparatov.
2
Ne glede na določbo prejšnje točke, lahko minister za zdravstvo izda dovoljenje za promet in uporabo tistih strupenih substanc in iz njih izdelanih preparatov, ki zaradi narave njihovega pridobivanja ali izdelovanja kot nečistoče neizogibno vsebujejo zanemarljivo majhne količine snovi iz prejšnje točke in je mogoče upravičeno domnevati, da ne ogrožajo življenja ali zdravja ljudi in živali in da ne delujejo škodljivo na življenjsko okolje.
3
Prepoved prometa in uporabe substanc iz prve točke te odločbe ne velja za strupene substance in iz njih izdelane preparate, ki se uporabljajo v laboratorijske in znanstveno raziskovalne namene.
4
Ne glede na določbe prve točke te odločbe veljajo za promet in uporabo atrazina in preparatov, ki vsebujejo atrazin naslednje omejitve:
a) Prepovedana sta promet in uporaba fitofarmacevtskih sredstev, ki izmed aktivnih snovi vsebujejo samo aktivno substanco atrazin (monokomponentni pripravki).
b) Večkomponentni pripravki, ki vsebujejo atrazin so dovoljeni pod pogoji, ki jih določa ta odločba.
c) Prepoved uvoza oziroma uporabe atrazina ne velja za točno določene količine čistega atrazina in pripravkov, ki vsebujejo atrazin, ki se na podlagi odločbe ministra za zdravstvo uvozijo za dodelavo in se v celoti izvozijo.
5
Na območjih varstvenih pasov vodnih virov, ki so določena s posebnimi predpisi, in na območjih, kjer je po podatkih republiškega monitoringa za pitno vodo, izvire in podtalnico presežena dovoljena mejna vrednost spodaj navedenih substanc oziroma njihovih metabolitov v pitni vodi, je prepovedano uporabljati naslednje strupene substance in iz njih izdelane preparate:
HERBICIDI
1. Acetoklor
2. Atrazin
6
Ministrstvo za zdravstvo najmanj enkrat letno preveri izvajanje te odločbe na podlagi rezultatov republiškega monitoringa podtalnice, pitne vode, izvirov pitne vode in v tleh.
7
Z dnem uveljavitve te odločbe preneha veljati odločba o prepovedi prometa in uporabe strupenih substanc in iz njih izdelanih preparatov, ki se uporabljajo kot fitofarmacevtska sredstva (Uradni list RS, št. 29/96, 34/96 in 35/97).
8
Ta odločba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 540-18/99
Ljubljana, dne 4. februarja 1999.
dr. Marjan Jereb l. r.
Minister
za zdravstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti