Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1999 z dne 5. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1999 z dne 5. 3. 1999

Kazalo

652. Pravilnik o plačah in delih plač funkcionarjev Občine Kamnik, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter nadzornega odbora, stran 1236.

Na podlagi 3. člena zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93); 4. in 11. člena zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96); 34.a in 100.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter 17. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95, 25/97 in 47/98) je Občinski svet občine Kamnik na 2. seji dne 3. 2. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah in delih plač funkcionarjev Občine Kamnik, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter nadzornega odbora
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa višino in način določanja plač, delov plač, sejnin in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter nadzornega odbora v Občini Kamnik.
2. člen
(1) Občinski funkcionarji so: župan, podžupan in člani občinskega sveta.
(2) Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo opravljal funkcijo poklicno.
(3) V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo opravljal funkcijo poklicno. O poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloči občinski svet.
3. člen
(1) Za opravljanje funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, oziroma do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
(2) Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.
(3) Članom delovnih teles občinskega sveta in župana ter nadzornega odbora pripada za njihovo delo del plače oziroma sejnina v skladu s tem pravilnikom.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČE IN DELA PLAČE
4. člen
(1) Osnovna plača za opravljanje funkcije znaša za:
1. župana v višini                8,0 količnika,
2. podžupana v višini               6,4 količnika,
3. člana občinskega sveta v višini        0,9 količnika.
(2) Dodatek za opravljanje funkcije župana in podžupana znaša v višini 50% njune osnovne plače.
5. člen
(1) Če opravlja župan ali podžupan funkcijo nepoklicno, mu pripada del plače v višini 50% plače, ki bi jo imel, če bi funkcijo opravljal poklicno.
(2) Podžupanu kot članu občinskega sveta ali kot članu delovnega telesa ne pripada del plače oziroma sejnina, ki pripada ostalim članom občinskega sveta oziroma članom delovnih teles.
6. člen
Za delo v komisijah in drugih delovnih teles občinskega sveta in župana, pripada članom del plače oziroma sejnina, ki znaša za:
1. predsednika v višini              0,2 količnika,
2. člana v višini                 0,1 količnika.
7. člen
Skupni del plače člana občinskega sveta, ki vodi ali sodeluje v delovnih telesih, obračunano tako mesečno kot letno, ne sme presegati 15% dela plače najvišje vrednotene funkcije v občini za poklicno opravljanje funkcije.
8. člen
Odločbo o plači in delu plače, določeni na podlagi tega pravilnika, izda za posameznega funkcionarja komisija za volitve, imenovanja, kadrovske in administrativne zadeve, odlikovanja in priznanja.
9. člen
Za delo v nadzornem odboru pripada članom sejnina, ki znaša za:
1. predsednika v višini              0,6 količnika,
2. člana v višini                 0,3 količnika.
10. člen
Če vodi sejo delovnega telesa namestnik predsednika, mu pripada del plače oziroma sejnina, kot je določena za predsednika.
11. člen
(1) Če se član občinskega sveta, delovnih teles občinskega sveta in župana ali nadzornega odbora ne udeleži seje, mu ne pripada del plače oziroma sejnina, določena s tem pravilnikom.
(2) Evidenco prisotnosti na sejah občinskega sveta vodi za to zadolženi delavec občinske uprave.
(3) Evidenco prisotnosti na sejah delovnih teles vodi predsednik delovnega telesa oziroma delavec občinske uprave, ki opravlja delo tajnika delovnega telesa.
12. člen
Za opravljanje administrativno-tehničnih opravil za delovna telesa občinskega sveta in župana ter nadzornega odbora, pripada tajnikom sejnina, ki znaša v višini 0,2 količnika.
13. člen
(1) Osnova za obračun plače, dela plače oziroma sejnine je znesek, ki je kot izhodiščna plača za I. tarifni razred za polni delovni čas dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
(2) Plača oziroma del plače funkcionarja se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za določitev plače oziroma dela plače. Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter dodatek za delovno dobo.
Drugi prejemki
14. člen
Osebe iz prvega člena tega pravilnika imajo pravico do povračila dokumentiranih stroškov, ki jih imajo pri opravljanju funkcije, funkcionarji pa tudi do nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
15. člen
(1) Osebe iz 1. člena tega pravilnika imajo pravico do povračila stroškov v zvezi s službenimi potovanji (dnevnice, dejanski stroški prevoza, stroški prenočevanja) v skladu z zneski drugih osebnih prejemkov in povračil, ki jih določajo veljavni predpisi.
(2) Povračilo stroškov iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec uveljavlja le na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno potovanje, ki ga izda župan ali po njegovem pooblastilu tajnik občine, za župana pa tajnik ali podžupan občine.
16. člen
Osebe iz 1. člena tega pravilnika imajo pravico do povračila stroškov prevoza na sejo od kraja bivanja do kraja seje v skladu z zneski drugih osebnih prejemkov in povračil, ki jih določajo veljavni predpisi.
Način izplačevanja
17. člen
Sredstva za izplačevanje plač, delov plač, sejnin in povračil stroškov, ki jih imajo upravičenci po tem pravilniku, se zagotovijo iz sredstev proračuna Občine Kamnik.
18. člen
Povračila stroškov, opredeljenih s tem pravilnikom, se praviloma izplačujejo 1. in 15. v mesecu za preteklo obdobje.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, članom delovnih teles občinskega sveta in župana ter nadzornega odbora se izplačajo za nazaj, in sicer od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati pravilnik o plačah funkcionarjev Občine Kamnik z dne 6. 3. 1995, spremenjen dne 10. 5. 1995, 12. 9. 1995 in 24. 10. 1996 ter sklep o nadomestilu za opravljanje funkcije svetnika občinskega sveta in funkcije članstva delovnih teles in tajnikov delovnih teles z dne 6. 3. 1995, spremenjen 12. 9. 1995, ki ju je sprejela komisija za volitve, imenovanja, administrativne zadeve, odlikovanja in priznanja Občine Kamnik.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 11006-1/99
Kamnik, dne 3. februarja 1999.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti