Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1999 z dne 5. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1999 z dne 5. 3. 1999

Kazalo

629. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MP 8/1 Papirnica Vevče, stran 1204.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 2. seji dne 1. 2. 1999 sprejel
O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja MP 8/1 Papirnica Vevče
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za območje urejanja MP 8/1 Papirnica Vevče (v nadaljnjem besedilu: prostorski ureditveni pogoji), ki jih je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, Ljubljana, Vojkova 57, pod št. proj. 4531/1 v oktobru 1995.
2. člen
Sestavni deli odloka so:
1. Izsek iz dolgoročnega plana (kataster)        M 1:5000
2. Razmejitev na katastrskem načrtu           M 1:1000
3. Razmejitev na katastrskem načrtu           M 1:2880
4. Regulacijski načrt                  M 1:1000
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
5. Obrazložitev prostorskih ureditvenih pogojev
6. Načrt primarnih komunalnih vodov           M 1:5000
7. Soglasja pristojnih organov in organizacij
3. člen
Meja območja urejanja je določena z dolgoročnim planom in je razvidna iz regulacijskega načrta.
4. člen
Posegi v prostor morajo upoštevati regulacijske elemente prikazane na regulacijski karti.
Pomen regulacijskih elementov je:
– regulacijska linija (RL) omejuje površine v javni rabi, ki so dostopne vsakomur pod enakimi pogoji, od površin v nejavni rabi,
– gradbena meja (GM) je linija, ki jo novograjeni objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo, ali pa so odmaknjeni od nje v notranjost,
– gradbena linija (GL) je črta, na katero morajo biti z enim robom postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti. Dovoljeni so le manjši zamiki fasade (delov fasade) od gradbene linije,
– objekt lahko presega gradbeno mejo ali gradbeno linijo le s funkcionalnimi elementi, ki bistveno ne vplivajo na oblikovni vtis gradbene mase. To so nadstreški, nastopne stopnice, vetrolovi in podobno,
– funkcionalna enota (F) je površina ene ali več parcel, za katero veljajo enaka določila za posege v prostor,
– cestni odsek (C) je površina, namenjena prometu, in ne predstavlja vedno površine v javni rabi,
– železniški odsek (Ž) je površina namenjena železniškemu tirnemu prometu,
– kombiniran odsek (CŽ) je površina z vzporednim cestnim odsekom in železniškim odsekom,
– višina (V) je max. višina objekta ali dela objekta.
Če regulacijski elementi ne določajo odmikov med posameznimi objekti, veljajo naslednja pravila za odmike predvidenega objekta:
– minimalno toliko od objekta na sosednji parceli, kot določajo svetlobno-tehnične zahteve,
– minimalno toliko od parcelne meje, da je možna njegova normalna uporaba,
– minimalno toliko od parcelne meje, kot določajo požarnovarnostni predpisi.
5. člen
Območje urejanja MP 8/1 Papirnica Vevče je namenjeno proizvodnim, skladiščnim, servisnim in poslovno-storitvenim dejavnostim s spremljajočimi in drugimi dejavnostmi, opredeljenimi v posebnih merilih in pogojih.
II. SKUPNA MERILA IN POGOJI
6. člen
Skupna merila in pogoji veljajo na celotnem območju urejanja, če ni v posebnih merilih in pogojih drugače določeno.
Merila in pogoji glede vrste posegov
7. člen
Na celotnem območju so, razen če je v posebnih določilih določeno drugače, dovoljeni naslednji posegi:
– tekoča vzdrževalna dela,
– rekonstrukcije in adaptacije – funkcionalne izboljšave in nadomestne gradnje,
– spremembe namembnosti v obstoječih objektih v okviru osnovne namembnosti funkcionalne enote. Nova dejavnost ne sme motilno vplivati na okolico,
– postavitev začasnih objektov, ki ne vplivajo motilno na sosednje objekte,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez,
– rušenja objektov in druga dela v zvezi s pripravo stavbnega zemljišča,
– vodnogospodarske ureditve,
– postavitev mikrourbane opreme,
– urejanje odprtih površin.
Posegi v prostor so dovoljeni, če so izpolnjene svetlobno-tehnične zahteve in če posegi ne motijo okolja. Spremembe namembnosti v obstoječih objektih so dovoljene le, če velikost funkcionalnega zemljišča ustreza normativnim pogojem za novo dejavnost, če je na funkcionalnem zemljišču možno zagotoviti potrebno število parkirnih mest in če nova namembnost ne povzroča motenj v okolju.
8. člen
Objekte je možno na podlagi posebne urbanistične presoje, ki jo pridobi investitor, graditi tudi med gradbeno mejo in regulacijsko linijo, kadar to zahteva organizacija tehnološkega procesa.
9. člen
Začasni objekti na javnih površinah se postavijo tako, da ne ovirajo vzdrževanja komunalnih in prometnih objektov ter naprav.
Merila in pogoji oblikovanja novogradenj
10. člen
Fasade objektov ob Vevški cesti, Ulici heroja Trtnika in predvideni povezovalni cesti Zaloška–Vevška–Litijska cesta ter podaljšku Zadobrovške ceste morajo biti pozorno oblikovane tako, da bodo na odseku posameznih cest imele enotno in usklajeno podobo.
Fasade predvidenih objektov naj bodo ploskovno oblikovane z ravnimi horizontalnimi in vertikalnimi zaključki brez izrazitih nadrobnosti.
Ograje naj bodo praviloma lahke in transparentne (žične). Masivne (polne) naj bodo le tedaj, če je to posebej funkcionalno ali oblikovno utemeljeno.
Pogoji oblikovanja začasnih objektov:
– začasni objekti morajo biti oblikovno usklajeni z obstoječimi sosednjimi objekti,
– montažni objekti (šotori) in odprte deponije naj bodo odmaknjeni od javnih prometnih površin.
Merila in pogoji za določanje gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč
11. člen
Pri določanju velikosti gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč je treba upoštevati:
– namembnost in velikost objekta na parceli, poteke komunalnih vodov in druge omejitve rabe prostora,
– urbanistične zahteve (dostopi, intervencijske poti, mirujoči promet, zelene površine),
– sanitarno tehnične zahteve in požarnovarstvene zahteve,
– pozidanost gradbenih parcel naj ne presega 40% njene celotne površine.
Merila in pogoji za prometno urejanje
12. člen
Prometno urejanje
Prometnice v območu urejanja so odseki, označeni s:
C1, C2, C3, C12, C13, C14, C15, C16 in C17 ter CŽ1 in CŽ2.
Odseki, označeni s C13, C14, C15, C16, so skupni mejni odseki z območjem urejanja MM 9/1 Zadvor.
Obstoječe javne prometnice so odseki cest, označeni s:
C1, C2, CŽ2 (kombiniran cestni odsek z vzporednim potekom industrijskega tira) in C3.
Predvideni javni prometnici so odseki obodnih cest, označeni s:
C12 – podaljšek Zadobrovške ceste in C13, C14, C15 ter C16 – nova cesta na meji med območjema urejanja MP 8/1 in MM 9/1, ki nadomešča obstoječo Papirniško pot.
Odsek interne prometnice C17 omogoča javno rabo in dostop do nove ceste na meji med območjema urejanja MP 8/1 in MM 9/1.
Odsek interne prometnice, označen s CŽ1, ki omogoča javno rabo, je kombiniran cestni odsek z vzporednim potekom industrijskega tira.
Z izgradnjo novih cestnih odsekov C13, C14, C15, C16 in C17 se nadomešča Papirniška pot.
Javne in interne prometnice, ki so zgrajene, ohranjajo obstoječ prečni profil.
Prečni profil nove javne prometnice odsek C12:
– cestišče za dvosmerni promet,
– enostranski hodnih za pešce z drevoredom na vzhodni strani in
– enostranska dvosmerna kolesarska steza na vzhodni strani.
Prečni profil novih odsekov javnih prometnic C13, C14, C15 in C16:
– cestišče za dvosmerni promet,
– dvostranski hodnik za pešce z drevoredom (na južni strani cestišča),
– dvostranska kolesarska steza.

Prečni profil interne prometnice odsek C17:
– cestišče za dvosmerni promet,
– enostranski hodnik za pešce.
Na odseku C1 in Papirniškem trgu je izvedeno obračališče avtobusa MPP.
13. člen
V območju javnih in internih prometnic niso dovoljeni gradbeni posegi, vezani na dejavnosti v posamezni funkcionalni enoti.
14. člen
Javni peš promet je omogočen po peščevih hodnikih ob vseh javnih in internih prometnicah.
15. člen
Obstoječe površine za mirujoči promet zadoščajo za potrebe sedanjih uporabnikov posameznih funkcionalnih enot.
Pri vseh novogradnjah ali spremembah namembnosti je treba zagotoviti zadostno število parkirnih prostorov v okviru funkcionalnega zemljišča oziroma funkcionalne enote.
Deficit potrebnih parkirnih površin je možno nadomestiti tudi v sosednji funkcionalni enoti, vendar le na podlagi prometne preveritve celotnega območja.
Vsa parkirišča morajo biti realizirana sočasno z načrtovanim gradbenim posegom.
Pri načrtovanju parkirnih površin je treba zagotoviti zasaditev drevja in ureditev manjših zelenih površin.
Vse obstoječe parkirne površine je treba sanirati glede zahtev varovanja okolja.
16. člen
Železniške tirne naprave industrijski tiri
V funkcionalno enoto F5 vodi industrijski tir, vezan na lokotovorno postajo v Zalogu, ki poteka po kombiniranem cestnem odseku CŽ2 in nadalje kot interni industrijski tir funkcionalnih enot F4 in F5.
Za funkcionalne enote F1, F2, F3 in F9 je predvidena možnost izvedbe – rekonstrukcije nekdanjega industrijske ga tira, ki poteka po kombiniranem cestnem odseku CŽ1. Tir je možno preko Vevške ceste navezati na lokotovorno postajo v Zalogu.
Komunalno in energetsko urejanje ter telekomunikacije
17. člen
Kanalizacija
Za gradnjo nove in rekonstrukcijo obstoječe kanalizacije je pristojna strokovna služba izdelala programsko rešitev. Pri novopredvidenih posegih, ki niso upoštevani v obstoječih programskih rešitvah, predvsem znotraj funkcionalnih enot, naj se izdelajo programske rešitve ob izdelavi lokacijskih dokumentacij.
Tehnološke odpadne vode, ki vsebujejo mastne, vnetljive, strupene ali agresivne snovi, morajo biti pred priključkom na javno kanalizacijsko omrežje očiščene, do dovoljene stopnje onesnaženosti, skladno z veljavnimi predpisi.
Površinske vode je treba odvajati skladno z vodnogospodarskimi načeli in jih ni možno priključiti na kanalizacijsko omrežje.
Kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno.
Kanalizacijski sistem v območju urejanja MP 8/1 Papirnica Vevče je ločen.
Odpadna voda je speljana v črpališče Papirnice Vevče. Od tu je predvideno prečrpavanje preko mostne konstrukcije v obstoječi kanal DN 500, ki vodi v zbiralnik A0 ter preko njega na CČN Ljubljana.
Pri načrtovanju izrabe prostora je treba upoštevati minimalne odmike od primarnega kanala (2 x 5m) in od sekundarnih kanalov (2 x 1 m). Poseg v varstveni pas primarnega kanala je dopusten le pod pogoji upravljalca kanalizacije.
Sekundarna kanalizacija poteka po prometnih površinah in intervencijskih poteh tako, da bo izvedno omrežje sekundarnih kanalov in hišnih priključkov možno vzdrževati v skladu z veljavnimi pravili.
Vse odpadne vode morajo po kvaliteti ustrezati veljavnim predpisom glede izpusta v javno kanalizacijo.
Vse delavnice in kurilnice centralnih kurjav na olje morajo imeti lovilce olj. Tehnološke odpadne vode, ki vsebujejo mastne, vnetljive, strupene ali agresivne snovi, morajo biti pred priključkom na javno kanalizacijsko morežje očiščene do dovoljene stopnje onesnaženosti, skladno z veljavnimi predpisi (uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja – Uradni list RS, št. 35/96).
Neposredne priključke na kanalizacijsko omrežje je možno izvesti iz pritličij in nadstropij, odpadne vode iz kletnih etaž je treba prečrpavati.
Pred zasipom novozgrajenih kanalov, mora biti izvršen preizkus vodotesnosti.
Padavinska voda iz manipulacijskih, utrjenih in cestnih površin, ki se odvaja v meteorno kanalizacijo mora biti predhodno očiščena v lovilcih olj.
Padavinsko vodo s strešin in ostale čiste padavinske vode je možno speljati v ponikovalnice, ki morajo biti zavarovane in ne smejo biti v vplivnih območjih voznih in skladiščnih površin.
18. člen
Vodovod
Za gradnjo novih vodovodov in za rekonstrukcijo obstoječih so pristojne strokovne službe izdelale programsko rešitev. Pri novopredvidenih posegih, ki niso upoštevani v obstoječih programskih rešitvah, predvsem znotraj funkcionalnih enot, naj se izdelajo programske rešitve ob izdelavi lokacijskih dokumentacij.
Območje urejanja MP 8/1 Papirnica Vevče se nahaja izven obstoječih varstvenih pasov vodnih virov v Ljubljani.
Območje se oskrbuje z vodo predvsem s severne strani po vodovodu LŽ DN 200. Ta vodovod napaja tudi naselja Zadvor, Dobrunje, Sostro in del Bizovika. Na omenjeni vodovod se navezujeta še vodovod LŽ DN 200, ki poteka po Vevški cesti in po Poti heroja Trtnika in vodovod LŽ DN 150, ki poteka po Litijski cesti in ni vključen v zanko.
Ob predvideni povezovalni cesti med Zaloško, Vevško in Litijsko cesto v podaljšku Zadobrovske ceste je načrtovan nov vodovod DN 300, ki bo zagotovil najkrajšo navezavo območja urejanja z omrežjem osrednjega vodovodnega sistema.
Vodovodno omrežje je treba zasnovati in dimenzionirati tako, da bo:
– nudilo požarno zaščito skladno z veljavnimi predpisi,
– omogočalo neposredno priključevanje potrošnikov in
– zagotavljalo predpisan odmik od drugih objektov, komunalnih naprav, vodov in dreves.
Novopredvideni vodovodi morajo potekati po javnih prometnih površinah in intervencijskih poteh tako, da je omogočeno vzdrževanje omrežja in priključkov.
Za zagotovitev zadostnih količin požarnih vod za Papirnico Vevče je treba zagotoviti črpanje vode iz vodnjakov tehnološke vode in izgradnjo potrebnih dodatnih črpališč požarne vode iz reke Ljubljanice.
19. člen
Plinovod
Za oskrbo območja urejanja MP8/1 Papirnica Vevče z zemeljskim plinom morajo pristojne strokovne službe izdelati programsko rešitev.
Objekti Papirnice Vevče so priključeni na zemeljski plin.
Ostali obljekti, ki ležijo na severu območja med Vevško cesto ter Staro vodo in energetsko niso vezani na Papirnico Vevče, bodo oskrbovani z obstoječega plinovodnega omrežja, ki poteka severno od obravnavanega območja.
20. člen
Električno omrežje
Električno omrežje v območju urejanja MP8/1 – Papirnica Vevče se napaja iz razdelilne transformatorske postaje RTP Polje.
Preko območja poteka več obstoječih in predvidenih elektro daljnovodov.
Gradnja objektov in saditev drevja v koridorjih daljnovodov ni možna.
Kakršenkoli poseg v daljnovodnih koridorjih je možno izvajati le v soglasju z upravljalcem daljnovoda.
21. člen
Telefonsko omrežje
Obstoječe telefonsko kabelsko omrežje v območju urejanja MP8/1 – Papirnica Vevče je vezano na ATC Polje in ATC Zadvor.
Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati predpisane odmike od obstoječega telefonskega kabelskega omrežja.
Za vključevanje novih telefonskih naročnikov mora pristojna strokovna služba izdelati projekt razširjenega telefonskega kabelskega omrežja.
22. člen
Javna razsvetljava
Za javno razsvetljavo ob javnih cestah in drugih javnih površinah v območju urejanja MP8/1 Papirnica Vevče je treba zgraditi osnovno razdelilno omrežje.
Javna razsvetljava mora biti izvedena s tipskimi elementi.
23. člen
Oddelek mestne uprave, pristojen za urbanizem, opravi strokovno presojo posega v prostor z vidika funkcionalne in oblikovne ustreznosti in zagotovitve optimalne rabe cestnega, komunalnega in energetskega omrežja. Potrdilo o opravljeni presoji je sestavni del lokacijske dokumentacije.
Merila in pogoji za varovanje okolja
24. člen
Vsi vodotoki in njihova poplavna območja (stoletne vode) so prostor varovalnega režima. Zato je za vse posege v ta prostor treba pridobiti pogoje in soglasje upravnega organa, pristojnega za vodno gospodarstvo.
V poplavnem območju ni dovoljeno skladiščiti nevarnih snovi in odlagati odpadkov.
Pri ekološko zahtevnih posegih mora investitor predhodno, pred izdelavo lokacijske dokumentacije, pridobiti presojo vplivov na okolje. Vrsto strokovnih presoj določi pristojna služba za urbanizem.
Pri ekološko zahtevnih dejavnostih je treba na podlagi presoje vplivov na okolje upoštevati sanacijo obstoječih dejavnosti in opuščanje neprimernih dejavnosti.
Obstoječo čistilno napravo je treba sanirati in urediti tako, da bo kvaliteta odpadne vode na izpustu ustrezala veljavnim predpisom.
Upoštevati je treba normativne določbe glede varstva voda in zaščite okolja vključno z zajemom požarnih vod.
Pred gradnjo novih objektov je treba preveriti onesnaženost tal in izvesti ustrezno sanacijo.
Vse manipulativne površine, predvsem pa transportne poti, morajo biti utrjene, obdane z dvignjenimi robniki in kanalizirane preko tehnološke kanalizacije.
Vse dopustne ekološko nevarne dejavnosti in skladiščenje nevarnih snovi mora biti izvedeno nad površino terena.
Za energetsko preskrbo se uporablja zemeljski plin ali elektrika. Kjer se še uporabljajo drugi viri, jih je treba postopno opustiti.
25. člen
Pri vsakem posegu v prostor je treba ob izdelavi lokacijske dokumentacije izdelati strokovno požarnovarnostno oceno gradnje oziroma posega.
26. člen
Rešeno mora biti ekološko učinkovito razstrupljanje, varno začasno skladiščenje oziroma deponiranje vseh odpadkov.
Komunalne odpadke je treba zbirati v urejenih smetnjakih. Odjemna oziroma zbirna mesta morajo biti prometno dostopna, praviloma locirana znotraj gradbene parcele povzročiteljev komunalnih odpadkov.
Posebne odpadke je treba skladiščiti na za to posebno opremljenih in določenih mestih pred končno dispozicijo ali nevtraliziranjem.
Na lokaciji se ne sme skladiščiti večja količina posebnih odpadkov, kot je količina enkratnega odvoza. Prav tako se posebnih odpadkov ne sme zadrževati na lokaciji dlje kot tri mesece.
Skladišča nevarnih snovi ne smejo biti zasnovana polivalentno. Skupni lovilni sistemi morajo zagotavljati kompatibilnost zajetih snovi.
27. člen
Območje urejanja MP 8/1 Papirnica Vevče se nahaja v območju IV. stopnje varstva pred hrupom, delno pa v III. območju.
28. člen
Vodne razmere pri poplavnih vodah Ljubljanice morajo ostati nespremenjene. Brežine Ljubljanice morajo ohraniti naravni videz (obraščenost, naravne depresije).
Posegi, ki bi spreminjali smer in gladino poplavnih voda, niso dovoljeni. Zato gradnja v območju stoletnih vod Ljubljanice ni dovoljena. Ob izgradnji ali rekonstrukciji mostu čez Ljubljanico je treba iz rečnega korita odstraniti obstoječe masivne bloke.
III. POSEBNA MERILA IN POGOJI PO FUNKCIONALNIH ENOTAH
29. člen
F1 Papirnica Vevče – SET
Vertikalni gabarit:   Vmax = 8 m
Izraba:         I = 1,0 max
Možni posegi:      Dovoljene so nadomestne gradnje
            dotrajanih objektov za proizvodnjo in
            spremljajoče dejavnosti.
Oblikovanje:      Novi posegi morajo upoštevati
            morfologijo obstoječe pozidave. K vsem
            posegom je treba pridobiti soglasje
            pristojne strokovne službe za varovanje
            naravne in kulturne dediščine.
Varovanje okolja:    Treba je sanirati prostore servisnih
            dejavnosti, sanirati infrastrukturne
            naprave, urediti odvajanje odpadnih vod
            in sanirati prekomerne nivoje hrupa, ki
            imajo izvor v funkcionalni enoti F5.
F2 VETA
Vertikalni gabariti:  Vmax = 10 m
Izraba:         I = 0,6 max
Možni posegi:      V enoti je lociran obstoječi obrat
            proizvodnje tapet. Ob upoštevanju
            splošnih določil so dovoljene dozidave
            in funkcionalne dopolnitve obstoječega
            objekta.
F3 Papirnica Vevče
Vertikalni gabariti:  Vmax = 10 m
Izraba:         I = 0,5 max
Možni posegi:      Dovoljene so novogradnje proizvodnih in
            spremljajočih (servisnih in skladiščnih)
            objektov.
Varovanje okolja:    Obrežni pas Ljubljanice je treba urediti
            z visokovodno zaščito in zasaditi z
            avtohtono vegetacijo.
            Upoštevati je treba veljavne normative v
            zvezi skladiščenjem nevarnih snovi.
F4 Papirnica Vevče
Vertikalni gabariti:  Vmax = 20 m
Izraba:         I = 1,5 max
Možni posegi:      Enota je v celoti pozidana z
            zgodovinskimi objekti Papirnice Vevče,
            ki so deloma neustrezno izkoriščeni.
            Dovoljeni so le posegi za sanacijo in
            revitalizacijo ter nadomestne gradnje
            dotrajanih objektov znotraj funkcionalne
            enote.
            Novogradnje niso dovoljene.
Oblikovanje:      K vsem posegom je treba pridobiti
            soglasje pristojne strokovne službe za
            varovanje naravne in kulturne dediščine.
            Dovoljeni posegi naj s kvalitetnim
            oblikovanjem poudarijo in poenotijo
            obodni izgled območja.
Varovanje okolja:    Ob realizaciji dovoljenih posegov je
            treba sanirati izvore hrupa v morfološki
            enoti F5 tako, da ti ne bodo presegali
            dovoljenih vrednosti.
F5 Papirnica Vevče
Vertikalni gabariti:  Vmax = 15 m
Izraba:         I = 1,5max
Možni posegi:      Enota je namenjena dejavnosti
            proizvodnje papirja, dodelave papirja
            ter skladiščenju surovin in gotovih
            izdelkov. Dodatno so v tej enoti še
            spremljajoče dejavnosti: energetski
            objekti, vodočistilna naprava in
            manipulacijske ter transportne površine.
            Dovoljene so rekonstrukcije, adaptacije,
            spremembe namembnosti, nadomestne
            gradnje obstoječih objektov in dozidave,
            v okviru prostorskih možnosti in kot
            funkcionalne dopolnitve obstoječih
            dejavnosti proizvodnje.
Varovanje okolja:    Ob realizaciji dovoljenih posegov je
            treba sanirati prezračevalne naprave v
            obstoječih objektih tako, da nivoji
            hrupa ne bodo presegali dovoljenih
            vrednosti.
F6 Papirnica Vevče
Vertikalni gabariti:  Vmax = 10 m
            Vertikalni gabarit ne sme presegati
            10 m.
Izraba:         I = 1,0 max
Možni posegi:      V enoti so dovoljene novogradnje
            objektov za proizvodnjo in spremljajoče
            dejavnosti.
Oblikovanje:      Novi posegi naj s kvalitetnim
            oblikovanjem dosežejo poenoteni izgled
            območja Papirnice Vevče.
            Pred izdelavo lokacijske dokumentacije
            mora investitor za celotno območje
            funkcionalne enote pridobiti
            urbanistično-arhitektonsko rešitev ter
            pridobiti pozitivno urbanistično mnenje
            pristojne mestne službe za urbanizem.
Varovanje okolja:    Obrežni pas Ljubljanice je treba urediti
            z visokovodno zaščito in zasaditi z
            avtohtono vegetacijo.
F7 Papirnica Vevče
Vertikalni gabariti:  Vmax = 10 m,
            Vertikalni gabarit sme presegati 10 m v
            primerih, ko to zahteva tehnološki
            program.
Izraba:         I = 1,5 max
Možni posegi:      V enoti so dovoljene novogradnje
            objektov in naprav za proizvodnjo in
            spremljajoče dejavnosti.
Oblikovanje:      Novi posegi naj s kvalitetnim
            oblikovanjem dosežejo poenoteni izgled
            območja Papirnice Vevče.
            Pred izdelavo lokacijske dokumentacije
            mora investitor za celotno območje
            funkcionalne enote pridobiti
            urbanistično-arhitektonsko rešitev z
            ureditvijo ločilnega zelenega pasu, ter
            pridobiti pozitivno urbanistično mnenje
            pristojne mestne službe za urbanizem.
F8 MG
Vertikalni gabariti:  Vmax = 6 m, P + 1
Izraba:         Gradbena parcela ne sme biti pozidana
            več kot 40%.
Možni posegi:      V enoti je dovoljena gradnja
            stanovanjskih objektov z delavnico,
            objektov malega gospodarstva in pomožnih
            objektov. Pomožni objekti naj bodo
            zgrajeni kot prizidki k matičnemu
            objektu. Izjemoma so lahko
            prostostoječi.
Oblikovanje:      Objekti morajo biti oblikovno usklajeni.
F9 SIGE
Možni posegi:      Dovoljena je le komunalna ureditev.
F10 Vevče
Vertikalni gabariti:  Vmax = 6 m, P + 1
Izraba:         Gradbena parcela ne sme biti pozidana
            več kot 40%.
Možni posegi:      V enoti je dovoljena novogradnja,
            prizidava, nadzidava in nadomestna
            gradnja stanovanjskih in spremljajočih
            objektov, stanovanjskih objektov z
            delavnico, objektov malega gospodarstva
            ter pomožnih objektov. Pomožni objekti
            naj bodo zgrajeni kot prizidki k
            matičnemu objektu. Izjemoma so lahko
            prostostoječi.
Oblikovanje:      Oblikovanje objektov se mora skladati z
            morfologijo obstoječe pozidave starega
            vaškega naselja.
F11 Uprava
Vertikalni gabariti:  Vmax = 21 m, P + 2 + m
Izraba:         I = 0,8 max
Možni posegi:      V enoti so dovoljene rekonstrukcije in
            nadomestne gradnje. Nadzidave obstoječih
            objektov niso dovoljene.
            Na osnovi statične presoje konstrukcije
            je dovoljena sprememba namembnosti
            podstrešja stanovanjske stavbe Vevška
            cesta 50 v stanovanjske površine.
Oblikovanje:      Oblikovanje mora biti podrejeno
            ohranitvi obstoječe podobe z dominanto
            upravne zgradbe papirnice.
F12 Stanovanja, malo gospodarstvo
Verikalni gabarit:   Vmax = 6m, p+1
Izraba:         Gradbena parcela ne sme biti pozidana
            več kot 40%.
Možni posegi:      V enoti je dovoljena gradnja
            stanovanjskih objektov, stanovanjskih
            objektov z delavnico, objektov malega
            gospodarstva in pomožnih objektov.
            Pomožni objekti naj bodo zgrajeni kot
            prizidki k matičnemu objektu. Izjemoma
            so lahko prostostoječi.
Oblikovanje:      Objekti morajo biti oblikovno usklajeni.
IV. KONČNE DOLOČBE
30. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje urejanja MP8/1 Papirnica Vevče (Uradni list SRS, št. 12/88).
31. člen
Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelku za urbanizem in okolje,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Moste-Polje.
32. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.
33. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 005-26/98
Ljubljana, dne 1. februarja 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti