Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1999 z dne 5. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1999 z dne 5. 3. 1999

Kazalo

673. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Škofja Loka in prostorskih ureditvenih pogojev za območje mikrocelot Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše in Grenc, stran 1287.

Občinski svet občine Škofja Loka je na podlagi 35., 36. in 44. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 18. člena statuta Občine Škofja Loka na 2. seji dne 4. 2. 1998 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E S P R E M E M B I N D O P O L N I T E V
prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Škofja Loka in prostorskih ureditvenih pogojev za območje mikrocelot Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše in Grenc
1. člen
1. Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Škofja Loka in prostorskih ureditvenih pogojev za območje mikrocelot Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše in Grenc (Uradni list RS, št. 47/93, p.8/94 in 24/92). Določijo se subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Škofja Loka in prostorskih ureditvenih pogojev za območje mikrocelot Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše in Grenc, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, določijo se roki za posamezne faze priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Škofja Loka in prostorskih ureditvenih pogojev za območje mikrocelot Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše in Grenc ter sredstva potrebna za njihovo pripravo. Ta program določa še nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Škofja Loka in prostorskih ureditvenih pogojev za območje mikrocelot Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše in Grenc.
2. člen
2. Izhodišča, vsebina in obseg sprememb in dopolnitev Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev so spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Škofja Loka, h katerim je občina pristopila v letu 1998.
Zaradi določitve novih stavbnih zemljišč v postopku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine na individualno pobudo občanov in pravnih oseb za spremembo kmetijskih in gozdnih zemljišč v stavbna za potrebe individualne gradnje, proizvodnje, servisnih in poslovnih dejavnosti, infrastrukture... ter zaradi ostalih sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine, ki so določene v programu priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (sprejet na seji Občinskega sveta občine Škofja Loka dne 5. 2. 1998), je potrebno spremeniti in dopolniti tudi veljavne prostorske ureditvene pogoje za Škofjo Loko (Uradni list RS, št. 47/93, 8/94) in prostorske ureditvene pogoje za območje mikrocelot Dorfarje, Forme, Sv.Duh, Virmaše in Grenc (Uradni list RS, št. 24/92). Veljavne prostorske ureditvene pogoje je potrebno uskladiti z veljavno zakonodajo v členih, ki obravnavajo posege na izven območij stavbnih zemljišč.
3. člen
3. Strokovne podlage
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Škofja Loka in za območje mikrocelot Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše in Grenc se uporabijo vse strokovne podlage, ki so bile pripravljene za planske akte občine, s tem da se jih dopolni z ažurnimi podatki in študijami. Pri izdelavi sprememb obeh prostorskih izvedbenih aktov se uporabljajo strokovne utemeljitve možnih posegov izdelane za spremembe in dopolnitve prostorskih delov planskih aktov in se upošteva z planom predvidena namembnost posameznih stavbnih zemljišč.
4. člen
4. Organizacija in koordinacija priprave sprememb in dopolnitev
Koordinator pri izdelavi naloge bo Oddelek za okolje in prostor pri Občini Škofja Loka.
Izdelovalec sprememb in dopolnitev PUP bo izbran na podlagi zakona o javnih naročilih.
Sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev PUP zagotovi Občina Škofja Loka iz proračuna. Sorazmerni del stroškov za spremembo in dopolnitev PUP, se po sprejetju odloka zaračuna vsem individualnim pobudnikom, katerih pobuda za spremembo je pozitivno rešena. Strošek za izdelavo sprememb in dopolnitev PUP, ki bo odpadel na posameznega pobudnika določi župan na predlog oddelka za okolje in prostor Občine Škofja Loka. Strošek se zaračuna ob izdaji izreza iz prostorskih ureditvenih pogojev.
5. člen
5. Soglasjedajalci
Organi in organizacije, ki sodelujejo kot soglasjedajalci pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Škofja Loka in prostorskih ureditvenih pogojev za območje mikrocelot Dorfarje, Forme, Sv.Duh, Virmaše in Grenc.
1. Ministrstvo za zdravstvo, zdravstveni inšpektorat RS, izpostava Kranj,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, izpostava Kranj,
3. Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija za ceste, Ljubljana,
4. Elektro Gorenjske p.o.Kranj, PE Kranj,
5. Telekom Slovenije, PE Kranj,
6. Ministrstvo za obrambo,
7. Občinske gospodarske javne službe (kanalizacija, vodovod, plin),
8. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Ljubljana,
9. Cestno podjetje Kranj,
10. Slovenske železnice, Infrastruktura,
11. Geoplin Ljubljana.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku. Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka določijo pred začetkom priprave sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov pogoje, ki jih mora pripravljalec sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov upoštevati pri njegovi pripravi.
Soglasjedajalci morajo v 30 dneh po prejemu dokumentacije za pridobitev pogojev posredovati svoje pogoje, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in soglasje ni potrebno. Na izdelani osnutek pa morajo v tridesetih dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje, sicer se šteje, da je soglasje dano. Pri izdaji soglasja se preverja kako je izdelovalec PUP upošteval postavljene pogoje. Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje soglasja.
6.člen
6. Vsebina sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve se pripravijo v skladu z 43. členom ZUNDPP (zakon o urejanju naselij in drugih posegih v prostor) in to tako, da se za nove ureditvene enote določi smiselni izvleček sestavin 26. in 40. člena ZUNDPP za obstoječe ureditvene enote pa spremeni v skladu z vsebino sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Škofja Loka in prostroskih ureditvenih pogojev za območje mikrocelot Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše in Grenc. Vsebujejo tekstualni del – odlok in grafični del prikazaan na preglednih katasterskih načrtih PKN v merilu 1:5000.
7. člen
7. Terminski plan
Osnutek sprememb in dopolnitev se izdela 60 dni po podpisu pogodbe z izdelovalcem oziroma sprejetju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
Stališča do pripomb 15 dni po prejemu pripomb iz javne razprave
Predlog sprememb in dopolnitev PUP 45 dni po sprejetju stališč do pripomb
Končno gradivo 15 dni po sprejetju sprememb in dopolnitev PUP na občinskem svetu
Osnutek sprememb in dopolnitev se pripravi na podlagi strokovnih podlag. Ko občinski oddelek za okolje in prostor ugotovi, da osnutek vsebuje vse sestavine predpisane z programom priprave, predlaga županu, da se osnutek sprememb in dopolnitev PUP dostavi občinskemu svetu;
– Občinski svet občine Škofja Loka sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev PUP, sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS;
– javna razgrnitev se izvede v prostorih Občine Škofja Loka za 30 dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee;
– javna razprava se izvede na sedežu Občine Škofja Loka v času trajanja javne razgrnitve;
– občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev PUP;
– občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve, na podlagi poročila župana;
– župan po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz prejšnje alinee naloži občinski strokovni službi, da poskrbi za pripravo usklajenega osnutka sprememb in dopolnitev PUP dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi;
– župan Občine Škofja Loka posreduje predlog sprememb in dopolnitev PUP občinskemu svetu v obravnavo in predlaga sprejem sprememb in dopolnitev PUP z odlokom.
– odlok se objavi v Uradnem listu RS.
8. člen
Ta program priprave sprememb in dopolnitev se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Škofja Loka.
Št. 352-2/99
Škofja Loka, dne 4. februarja 1999.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti