Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1999 z dne 5. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1999 z dne 5. 3. 1999

Kazalo

622. Pravilnik o pogojih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju pospeševanja turizma, stran 1200.

Na podlagi drugega odstavka 43. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98), izdaja minister za malo gospodarstvo in turizem
P R A V I L N I K
o pogojih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju pospeševanja turizma
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju pospeševanja turizma, postopek za podelitev in izgubo statusa ter vpis v evidenco.
2. člen
Društvo, katerega namen ustanovitve in delovanja presega uresničevanje interesov njegovih članov in pomeni delovanje v javnem interesu na področju pospeševanja turizma, lahko v skladu z določili tega pravilnika, zaprosi za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu (v nadaljnjem besedilu: status društva).
Status društva podeli minister, pristojen za turizem (v nadaljnjem besedilu: minister), z odločbo za obdobje štirih let, v skladu s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek, če društvo izpolnjuje pogoje, določene s tem pravilnikom.
3. člen
Ministrstvo, pristojno za turizem (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), vodi evidenco društev, ki jim je minister podelil statusa društva.
Vpis v evidenco se lahko opravi na podlagi pozitivne odločbe ministra o podelitvi statusa društva.
4. člen
Izbris iz evidence opravi ministrstvo na zahtevo društva, ki deluje v javnem interesu ali po uradni dolžnosti, skladno z določbami tega pravilnika.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA
5. člen
Šteje se, da društvo deluje v javnem interesu na področju pospeševanja turizma, če namen njegove ustanovitve in delovanja presega interese članov in je član oziroma je vključeno v aktivnosti lokalne turistične organizacije ali nacionalne turistične organizacije, skladno s 3. in 5. členom zakona o pospeševanju turizma, ter če pridobi soglasje občine in mnenje Turistične zveze Slovenije.
6. člen
Namen in delovanje društva v javnem interesu na področju pospeševanja razvoja turizma se izkazuje na podlagi naslednje vsebine programa aktivnosti društva:
1. spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
2. ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter urejanja okolja,
3. olepševanje krajev na turističnem območju,
4. organiziranje in usklajevanje prireditev,
5. ozaveščanje prebivalstva in mladine za turizem,
6. promocijsko in informativno dejavnosti v kraju,
7. sodelovanje pri aktivnostih lokalne turistične organizacije.
7. člen
Poleg zahtev iz prejšnjega člena mora društvo za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da sta od njegove ustanovitve minili najmanj 2 leti,
– da je za izvedbo posameznih projektov in programov že prejelo javna sredstva,
– da je s svojim delovanjem pomembno prispevalo k promociji celovite turistične ponudbe,
– da pretežni del svojih prihodkov uporablja za delovanje v javno korist.
8. člen
Izpolnjevanje pogojev za pridobitev statusa društva se preverja vsake štiri leta.
Društvo, ki želi zadržati status, mora ministrstvu najkasneje šest mesecev pred iztekom roka iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika oziroma od podelitve statusa ali zadnjega podaljšanja, vložiti zahtevo za podaljšanje veljavnosti statusa.
Zahtevi iz prejšnjega odstavka mora društvo predložiti poročilo o delu in o finančno–materialnem poslovanju v tem obdobju, če je društvo spremenilo statut, pa tudi spremenjeni statut.
III. POSTOPEK ZA PODELITEV STATUSA DRUŠTVU
9. člen
Zahtevo za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju pospeševanja turizma, vloži pri ministrstvu zastopnik društva. Zahtevi za podelitev statusa mora društvo priložiti:
– odločbo o registraciji društva ali zveze,
– statut društva,
– poročilo o delu društva za zadnje koledarsko leto,
– delovni program društva za tekoče koledarsko leto,
– utemeljitev zahteve za podelitev statusa izpolnjevanju pogojev iz 6. in 7. člena tega pravilnika,
– reference, ki se nanašajo na tiste aktivnosti, ki so podlaga za pridobitev statusa društva,
– soglasje občine, iz katerega je razvidna skladnost programa društva s programom pospeševanja razvoja turizma v občini,
– mnenje Turistične zveze Slovenije.
Zveza društev, ki deluje medobčinsko ali regionalno, priloži namesto soglasja občine iz šeste alinee prejšnjega odstavka tega člena, soglasje društev, ki so njeni ustanovitelji.
Določila sedme in osme alinee drugega odstavka tega člena ne veljajo za Turistično zvezo Slovenije oziroma drugo društvo, ki deluje na področju pospeševanja razvoja turizma na nacionalni ravni.
10. člen
Zahtevo, ki ne vsebuje podatkov oziroma dokazil iz 9. člena tega pravilnika, ministrstvo vrne društvu, da jo dopolni oziroma, da predloži manjkajoča dokazila v roku 30 dni.
Če društvo v navedenem roku ne dopolni vloge oziroma ne odpravi pomanjkljivosti iz prejšnjega odstavka, ministrstvo zahtevo zavrže in vrne društvu celotno vlogo z dokumentacijo.
Društvo lahko zahtevo za pridobitev statusa ponovno vloži po preteku enega leta od vložitve zahteve.
11. člen
Pravilno vloženo zahtevo obravnava strokovna komisija, ki jo imenuje minister izmed strokovnjakov na področju turizma.
Strokovna komisija prouči, ali društvo izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju pospeševanja turizma in o tem v pisni obliki sporoči svoje mnenje ministru.
12. člen
Po končanem postopku iz prejšnjega člena minister izda odločbo o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju pospeševanja turizma oziroma o zavrnitvi zahteve, v roku 30 dni od prejema zahteve.
Odločbo o podelitvi statusa se vroči zastopniku društva. Izvod odločbe se lahko na podlagi pravnega interesa izroči tudi drugim organom in organizacijam, na njihovo zahtevo.
13. člen
Društvo mora o vseh spremembah v zvezi s svojim statusom oziroma pogoji za pridobitev statusa društva obveščati ministrstvo sproti oziroma najkasneje v roku 15 dni od nastanka spremembe.
IV. EVIDENCE
14. člen
Ministrstvo vodi evidenco društev, ki so pridobila status, v katero se vpišejo naslednji podatki:
– datum in zaporedna številka vpisa,
– podatki o registraciji društva (upravna enota, ki je odločbo izdala, datum registracije),
– ime in sedež društva (kraj, ulica in hišna številka),
– številka in datum izdaje odločbe o podelitvi statusa,
– namen in naloge društva,
– kraj izvajanja nalog društva,
– opombe.
Podatki, vpisani v evidenco, so javni.
15. člen
V evidenco se vpisujejo spremembe podatkov od druge do šeste alinee prejšnjega člena in datum sprememb.
V primeru izbrisa se v evidenco vpiše datum odločbe, na podlagi katere je opravljen izbris, z navedbo ali je bil izbris opravljen na zahtevo društva ali po uradni dolžnosti.
16. člen
Društvo izgubi status, če:
– se ugotovi, da je društvo prenehalo obstajati,
– v roku iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika ne vloži zahteve za podaljšanje statusa,
– se ugotovi, da je društvo spremenilo statut oziroma svoje delovanje, tako da ne izpolnjuje več pogojev iz 7., 8. in 9. člena tega pravilnika.
17. člen
Društvo se izbriše iz evidence, ko postane odločba pravnomočna.
Društvo, ki mu je bil status odvzet na podlagi določil 14. člena tega pravilnika, lahko po preteku enega leta zaprosi za ponovno podelitev statusa.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 017-37/99-9
Ljubljana, dne 23. februarja 1999.
Ministrstvo
za malo gospodarstvo
in turizem
Janko Razgoršek l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti