Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1999 z dne 5. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1999 z dne 5. 3. 1999

Kazalo

648. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Jesenice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Jesenice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (v nadaljevanju: PPOJ), stran 1233.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 45. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96 in 2/99) je župan Občine Jesenice, dne 15. 2. 1999 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Jesenice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Jesenice za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (v nadaljevanju: PPOJ)
1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določajo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejema sprememb in dopolnitev PPOJ, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev PPOJ, način njihovega sodelovanja, oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, določijo se roki za posamezne faze priprave PPOJ ter sredstva, potrebna za njihovo pripravo.
Ta program določa še nosilca strokovnih aktivnosti priprave PPOJ ter prostorske sestavine, ki se spreminjajo oziroma dopolnujejo.
2. člen
Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve se pripravijo tako, da bodo sestavine tekstualnega in kartografskega dela v skladu z veljavno zakonodajo, ki to področje ureja, in sicer z: zakonom o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/85 in Uradni list RS, št. 71/93), zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97; v nadaljevanju ZUNDPP) in navodilom o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85).
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na nova planska izhodišča za območje sedanje občine, posamične predloge občanov in podjetij oziroma organizacij in preveritev dejanskega stanja.
3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
Nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv se določi z neposrednim naročilom strokovni organizaciji iz 69. člena ZUNPP po ustaljeni proceduri, ki jo določa zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97).
Kot koordinator postopka priprave, izdelave in sprejema se določi župan Občine Jesenice oziroma njegov pooblaščeni predstavnik.
4. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti:
Pri spremembah in dopolnitvah PPOJ bodo sodelovali naslednji organi, organizacije in skupnosti, ki bodo na začetku izdelave sprememb in dopolnitev PPOJ posredovali svoje pogoje:
– Ministrstvo za zdravstvo Zdravstveni inšpektorat RS, Gorenjska enota Kranj, izpostava Jesenice, C. m. Tita 73, Jesenice.
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kranj, Bleiweisova 34, Kranj.
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana.
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana.
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju, Tomšičeva 44, Kranj.
– Zavod za gozdove, Območna enota Bled, Ljubljanska 19, Bled.
– Slovenske železnice d. d. Ljubljana, Služba za strategijo in razvoj, Kolodvorska 11, Ljubljana.
– Elektro Gorenjska, p. o. Kranj, PE Žirovnica, Moste 2a, Žirovnica.
– Telekom Slovenije, PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj.
– JP JEKO-IN, d. o. o., C. m. Tita 51, Jesenice.
– Vse krajevne skupnost v Občini Jesenice.
K spremembam in dopolnitvam PPOJ bodo pridobljena naslednja soglasja organov, organizacij in skupnosti:
– Ministrstvo za zdravstvo Zdravstveni inšpektorat RS, Gorenjska enota Kranj, izpostava Jesenice, C. m. Tita 73, Jesenice.
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Kranj, Bleiweisova 34, Kranj.
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana.
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana.
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana.
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju, Tomšičeva 44, Kranj.
– Zavod za gozdove, Območna enota Bled, Ljubljanska 19, Bled.
– Slovenske železnice d. d. Ljubljana, Služba za strategijo in razvoj, Kolodvorska 11, Ljubljana.
– Elektro Gorenjska, p. o. Kranj, PE Žirovnica, Moste 2a, Žirovnica.
– Telekom Slovenije, PE Kranj, Mirka Vadnova 13, Kranj.
– JP JEKO-IN, d. o. o., C. m. Tita 51, Jesenice.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev PPOJ ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobijo v postopku.
Organi, organizacije in skupnosti iz prejšnih odstavkov tega člena posredujejo na podlagi tega programa in poziva pripravljalca, pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev PPOJ, svoje strokovne podlage ter pogoje, ki jih mora pripravljalec sprememb in dopolnitev PPOJ upoštevati pri izdelavi in bodo podlaga za usklajevanje v primeru navzkrižnih interesov v prostoru.
Organi, organizacije in skupnosti morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v 30 dneh od poziva. V fazi priprave predloga s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev oziroma soglasij, se tolmači, da ni potrebna zaščita oziroma uveljavljanje njegovih interesov v prostoru in zato njegovo sodelovanje v postopku ni potrebno.
5. člen
Terminski plan in postopek sprejemanja:
– S pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve PPOJ se prične po podpisu pogodbe s strokovno organizacijo – izvajalcem del.
– Predhodne pogoje pridobi strokovna organizacija v roku 45 dni po podpisu pogodbe.
– Osnutek spremembe in dopolnitve PPOJ se dostavi občinski strokovni službi pristojni za prostor najkasneje v roku dveh mesecev od podpisa pogodbe s strokovno organizacijo.
– Župan Občine Jesenice sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev PPOJ; sklep se objavi v Uradnem listu RS in na krajevno običajen način.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Jesenice in sedežih vseh krajevnih skupnost v Občini Jesenice in traja 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
– V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava na sedežu Občine Jesenice ter po krajevnih skupnostih.
– Občani, organi, organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve sprememb in dopolnitev PPOJ in en teden po tem roku.
– V času javne razgrnitve se osnutek sprememb in dopolnitev PPOJ obravnava na Občinskemu svetu občine Jesenice.
– Po končani javni razgrnitvi župan Občine Jesenice zavzame stališča do pripomb in predlogov podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnih stališč, ki jih pripravi strokovna organizacija v roku 20 dni ter jih obravnava predhodno tudi pristojna delovna skupina.
– V roku 30 dni po prejetju stališč do pripomb in predlogov izvajalec dopolni osnutek sprememb in dopolnitev PPOJ.
– Občinska strokovna služba pristojna za prostor posreduje tako pripravljen osnutek – dopolnjen osnutek s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Republike Slovenije na Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje.
– Župan Občine Jesenice po sprejetju sklepa Vlade RS o usklajenosti dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev PPOJ z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana, posreduje usklajen predlog sprememb in dopolnitev PPOJ občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.
– Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
– V roku 10 dni po objavi v Uradnem listu RS izvajalec dostavi naročniku konči elaborat.
6. člen
Sredstva
Za pripravo sprememb in dopolnitev PPOJ bodo zagotovljena proračunska sredstva Občine Jesenice.
7. člen
Ta program priprave sprememb in dopolnitev se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 352-5/99
Jesenice, dne 15. februarja 1999.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti