Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1999 z dne 26. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1999 z dne 26. 2. 1999, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

551. Zakon o spremembi zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO-A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

608. Uredba o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1999
609. Uredba o spremembi uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest
610. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti

Odloki

611. Odlok o ustanovitvi, območju in sedežu policijskih uprav v Republiki Sloveniji
612. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Andragoškega centra Republike Slovenije

Sklepi

552. Sklep o postavitvi častnega generalnega konzula v Barceloni
553. Sklep o povišanju konzulata Republike Slovenije v Barceloni

MINISTRSTVA

554. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz regije Trentino Alto Adige v Republiki Italiji
555. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih prašičev iz regije Reggio Calabria in regije Veneto v Republiki Italiji
556. Odredba o obrazcu za obračun davka od dobička pravnih oseb in načinu predlaganja obrazca davčnemu organu
557. Navodilo o ugotavljanju dodatne davčne olajšave po prvem odstavku 47. člena zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju
558. Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove - Fundacije Windisch Graetz za Slovenijo
559. Seznam medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo do 30. 6. 1997 izdano dovoljenje za promet
560. Dopolnitev seznama medicinskih pripomočkov skupine D, za katere je bilo od 30. 6. 1997 do 15. 12. 1997 izdano dovoljenje za promet
561. Dopolnitev seznama zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 10. 10. 1998 do 4. 12. 1998 izdano dovoljenje za promet
562. Dopolnitev seznama zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 10. oktobra 1998 do 4. decembra 1998 razveljavljeno dovoljenje za promet
613. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja

USTAVNO SODIŠČE

563. Odločba o oceni ustavnosti 61. člena in prvega odstavka 65. člena zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja ter drugega odstavka 4. člena, prvega, drugega in tretjega odstavka 7. člena zakona o delovnih razmerjih
564. Sklep o zadržanju izvrševanja tretjega odstavka 51.b člena, 51.c člena ter drugega odstavka 100. člena zakona o lokalni samoupravi

BANKA SLOVENIJE

565. Sklep o 11. izdaji blagajniškega zapisa Banke Slovenije z nakupnim bonom

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

566. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. februarja 1999
567. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in najnižji pokojnini za polno pokojninsko dobo
568. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
569. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
570. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
571. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
572. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
573. Sklep o preračunu pokojnin, uveljavljenih v letu 1999
574. Sklep o valorizacijskih količnikih za preračun plač iz prejšnjih let na raven plač iz leta 1998

OBČINE

Brežice

575. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorsko ureditvenih pogojev za območje AFP Dobova

Divača

576. Sklep o določitvi javnega športnega objekta občinskega pomena v Občini Divača

Dobje

577. Statut Občine Dobje
578. Poslovnik Občinskega sveta občine Dobje

Krško

579. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Industrijska cona Vrbina

Laško

580. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Laško
581. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Ljutomer

582. Odlok o lokacijskem načrtu centralne čistilne naprave Ljutomer
583. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Ljutomer
584. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
585. Sprememba pravilnika o merilih za določitev oprostitve in olajšave pri plačilu socialno-varstvene storitve »Pomoč družini na domu«

Loška dolina

586. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega sveta občine Loška dolina
587. Sklep o imenovanju podžupana

Loški Potok

588. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Loški Potok

Medvode

589. Odlok o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Medvode
590. Sklep o začasnem financiranju proračunskih porabnikov v letu 1999
591. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Medvode za leto 1999

Oplotnica

592. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Oplotnica v letu 1999
593. Statutarni sklep o delovanju Občine Oplotnica do sprejema statuta občine

Postojna

594. Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem Občine Postojna, članom nadzornega odbora Občine Postojna, članoma sosveta ter zunanjim članom delovnih teles občinskega sveta

Puconci

595. Začasni sklep o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov
596. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovne šole Puconci - enote vrtca

Razkrižje

597. Statut Občine Razkrižje

Rogatec

598. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Rogatec

Ruše

599. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta za del območja v k. o. Smolnik

Slovenske Konjice

600. Sklep o razpisu nadomestnih volitev enega člana Sveta krajevne skupnosti Konjiška vas

Šentjernej

601. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Šentjernej
602. Program priprave zazidalnega načrta terciarne cone s stanovanjsko gradnjo Kaluder - I. faza
603. Program zazidalnega načrta sejmišče III
604. Program priprave sprememb in dopolnitev a) prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Šentjernej - dopolnjene 1999; b) prostorskih ureditvenih pogojev za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto - za naselje Šentjernej ter; c) prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Šentjernej
605. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Šentjernej

Šentjur pri Celju

606. Odlok o turistični taksi v Občini Šentjur pri Celju

Trebnje

607. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Čatež

POPRAVKI

1. Popravek uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999
2. Popravki seznamov medicinskih pripomočkov skupine D
3. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote Triglavskega narodnega parka
4. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za krajevne skupnosti Ig, Iška vas in Tomišelj
5. Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora
6. Popravek sklepa o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
7. Popravek sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Markišavci
8. Popravek sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Laporje
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti