Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1999 z dne 26. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1999 z dne 26. 2. 1999

Kazalo

602. Program priprave zazidalnega načrta terciarne cone s stanovanjsko gradnjo Kaluder - I. faza, stran 1129.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Šentjernej na 2. seji dne 28. 1. 1999 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
zazidalnega načrta terciarne cone s stanovanjsko gradnjo Kaluder – I. faza
1. člen
Izhodišča za pripravo zazidalnega načrta
S prostorskimi sestavinami planskih aktov Občine Šentjernej je za razvoj terciarnih dejavnosti in deloma stanovanjsko gradnjo v naselju Šentjernej predvideno območje južno od regionalne ceste Novo mesto-Šentjernej, med obstoječo stanovanjsko zazidavo na vzhodu in potokom Kaluder na zahodu. Predlagana namembnost prostora je skladna s prostorsko razmestitvijo posameznih dejavnosti v okviru urbanistične zasnove naselja Šentjernej (sprejeta kot sestavni del dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 /Skupščinski Dolenjski list št. 3/90/ in dopolnjena v spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Šentjernej – dopolnjene 1997 /Uradni list RS, št. 16/98/).
V veljavnih spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov občine je območje že opredeljeno kot stavbno zemljišče oziroma je zanj predvidena izdelava zazidalnega načrta.
2. člen
Priprava zazidalnega načrta
1. Območje urejanja in obseg priprave zazidalnega načrta
Območje urejanja vključuje sedaj njivske in travniške površine med regionalno cesto R 2-419/1204 Novo mesto-Šentjernej (na severu), lokalno cesto L 5855 Šentjernej-Gor. Stara vas (na vzhodu) in potokom Kaluder (na zahodu) in meri ca. 2,2 ha. V območje so vključena zemljišča parc. št. 355/1 del, 342 del, 341 del, 428/8, 428/36, stp. 481, 428/53, 428/6, 428/14, 428/13, 428/16, 428/15, 428/18, 428/17, 428/20, 428/19, 428/22, 428/21, 428/25, 428/26, 428/51 in 428/52 k.o. Šentjernej.
Ob pripravi prostorskega izvedbenega načrta bo treba posebno pozornost posvetiti dejstvu, da se bo stanovanjsko-terciarna cona umestila v vitalni del naselja južno od regionalne ceste, pri vstopu v center Šentjerneja. Pri oblikovanju novega programa je treba upoštevati pomembnost dobrih prometnih povezav lokacije in njene lege v prostoru naselja, kar narekuje intenzivno terciarno izrabo v križišču (predvidoma avtobusna postaja s spremljajočimi programi), umestitev stanovanjske namembnosti proti zahodu, doma za starejše občane pa na najbolj mirnem prostoru, lahko tudi bolj oddaljenem od prometnih poti.
Zazidalni načrt se pripravi v vsebini, kot je predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) – v nadaljevanju ZUNDPP in z podzakonskim navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi zazidalnega načrta so:
– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Šentjernej – dopolnjene 1997 (Uradni list RS, št. 16/98),
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve...),
– vse predhodne študije o vplivu dejavnosti na širšo okolico.
3. Posebne strokovne podlage za zazidalni načrt
V skladu z ZUNDPP in z podzakonskim navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) se za izdelavo osnutka ZN pripravijo potrebne posebne strokovne podlage.
4. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka zazidalnega načrta ter soglasja k dopolnjenem osnutku zazidalnega načrta:
– JP Komunala Novo mesto,
– JP Elektro PE Elektro Novo mesto,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Novo mesto,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste Ljubljana,
– Cestno podjetje Novo mesto.
Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih podlag za zazidalni načrt ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Pred pričetkom priprave ZN morajo organi in organizacije iz te točke na zahtevo izdelovalca ZN podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi posebnih strokovnih podlag oziroma pri pripravi osnutka ZN. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v tridesetih dneh od zahteve. V fazi priprave predloga ZN s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo oziroma, da z rešitvami v ZN soglašajo.
5. Vsebina zazidalnega načrta
Zazidalni načrt se pripravi kot smiselni izvleček sestavin iz 28., 29. in 30. člena ZUNDPP in mora vsebovati:
Osnutek
a) v tekstualnem delu
– splošne podatke o zazidalnem načrtu ter o izdelovalcu le-tega,
– opise prostorskih pogojev za realizacijo planskih odločitev:
– pogoje za funkcionalne in oblikovalske rešitve objektov,
– opis idejnih rešitev prometnega, energetskega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter omrežja zvez;
– opise prostorskih rešitev po posameznih področjih:
– naravna in kulturna dediščina,
– ukrepi za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja,
– zasnova ureditve zelenih površin,
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja s podatki o zakoličbi, površini, vrsti rabe in lastništvu,
– faznost izvajanja zazidalnega načrta,
– pogoje pristojnih organov in organizacij,
b) v grafičnem delu
– izsek iz kartografskega dela dolgoročnega plana občine,
– izsek iz kartografske dokumentacije družbenega plana občine,
– kopijo katastrskega načrta,
– kopijo katastrskega načrta z vrisom območja zazidalnega načrta,
– geodetski načrt v M 1: 500 ali M 1: 1000,
– zazidalno situacijo, ki vsebuje tehnične rešitve, urbanistične, krajinske, oblikovalske, okoljevarstvene ureditve,
– idejne rešitve prometnega, energetskega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter omrežja zvez,
c) v osnutku odloka
– opis meje območja in seznam parcel, ki ležijo znotraj območja urejanja,
– funkcijo območja s pogoji za izrabo in kvaliteto posegov v prostor,
– pogoje za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje območja in posegov v prostor na obravnavanem območju,
– druge pogoje, ki so pomembni za izvedbo predvidenih posegov,
– tolerance pri legi in funkciji, ki so še dopustne v projektni dokumentaciji, z uporabo katerih pa se ne sme spreminjati vpliv na sosednje objekte in parcele ter na načrtovani videz obravnavanega območja in poslabšati bivalne in delovne razmere na tem območju,
– možnost faznega izvajanja zazidalnega načrta,
– režim in začasna namembnost zemljišč,
– obveznosti investitorja pri izvajanju zazidalnega načrta.
Predlog
Po sprejetju stališč do pripomb se v skladu s pripombami izdela predlog ZN, ki mora vsebovati še vsa predpisana soglasja ter tehnične elemente za zakoličenje objektov in gradbenih parcel ter pogoje za določitev funkcionalnih zemljišč k objektom. Ustrezno tekstualnemu delu se dopolni tudi grafični del.
3. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja ZN
Posebne strokovne                  60 dni po podpisu
podlage za ZN                    pogodbe z izdelovalcem
Osnutek ZN                      60 dni po potrjeni varianti
                           možne pozidave in zunanje
                           ureditve
Stališča do pripomb                 15 dni po prejemu pripomb iz
                           javne razgrnitve
Predlog ZN                      45 po sprejetju stališč do
                           pripomb
Kompletacija dokumenta                15 dni po sprejetju ZN na
                           občinskem svetu
– S pripravo posebnih strokovnih podlag za zazidalni načrt se prične po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
– Osnutek ZN se izdela na podlagi posebnih strokovnih podlag in programske zasnove.
– Po ugotovitvi občinske strokovne službe, da osnutek ZN vsebuje vse sestavine predpisane s programom priprave, župan predlaga občinskemu svetu, da se osnutek javno razgrne.
– Občinski svet občine Šentjernej sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka ZN; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Šentjernej za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
– V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava na sedežu Občine Šentjernej.
– Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka ZN.
– Po končani javni razgrnitvi Občinski svet občine Šentjernej zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve in zadolži pristojno službo za pripravo predloga.
– Župan Občine Šentjernej posreduje predlog ZN s poročilom o pripombah iz javne razgrnitve občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem ZN z odlokom.
– Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
4. člen
Organizacija priprave zazidalnega načrta
Naročnik zazidalnega načrta je Občina Šentjernej. Koordinator pri izdelavi naloge je župan Občine Šentjernej oziroma po njegovem pooblastilu strokovni sodelavec za področje urejanja prostora.
Izdelovalec zazidalnega načrta se določi po sprejetju programa priprave na podlagi zbranih ponudb.
5. člen
Začetek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu občine Šentjernej.
Št. 003-03-001/99-I
Šentjernej, dne 28. januarja 1999.
Župan
Občine Šentjernej
Franc Hudoklin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti