Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1999 z dne 26. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1999 z dne 26. 2. 1999

Kazalo

582. Odlok o lokacijskem načrtu centralne čistilne naprave Ljutomer, stran 1085.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) in na podlagi 13. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95 in 71/96) je Občinski svet občine Ljutomer na seji dne 9. 2. 1999 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu centralne čistilne naprave Ljutomer
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za izgradnjo centralne čistilne naprave Ljutomer (v nadaljevanju: CČN), ki ga je izdelalo podjetje Hidroinženiring, d.o.o., Ljubljana pod šifro LN 3/98, tekstualni in grafični del in je sestavni del tega odloka. Lokacijski načrt je bil potrjen na seji občinskega sveta dne 9. 2. 1999.
2. člen
Lokacijski načrt je izdelan na podlagi lokacijskega načrta za kanalizacijo mesta Ljutomer, ki ga je izdelal Zavod za ekonomiko in urbanizem Murska Sobota pod št. 19/88-LN/LJ v decembru 1989 in Hidravlične zasnove kanalizacijskega omrežja Ljutomer, ki ga je izdelal Inštitut za ekološki inženiring, d.o.o., Celje pod št. 6H 9301 v maju 1998.
3. člen
Lokacijski načrt vsebuje:
A) Splošni del: Dokazila in izjave izdelovalcev LN
B) Tekstualni del:
– Veljavna urbanistična dokumentacija in predpisi,
– Obstoječe stanje terena, objektov in naprav,
– Oblikovanje predvidenih objektov oziroma naprav.
Posebni pogoji in zahteve
C) Grafični del:
– Pregledna situacija               M 1:50 000
– Izsek iz prostorskih ureditvenih
pogojev za prostorsko celoto
Občine Ljutomer z vrisanim načrtovanim
posegom                      M 1:5000
– Kopija katastrskega načrta
z označenimi »prizadetimi« parcelami        M 1:2880
– Kopija katastrskega načrta
z vrisanim načrtovanim posegom
in komunalno infrastrukturo – list 1        M 1:1000
– Kopija katastrskega načrta
z vrisanim načrtovanim posegom
in komunalno infrastrukturo – list 2        M 1:2880
– Zazidalna situacija               M 1:1000
4. člen
Območje lokacijskega načrta spada v celoti v katastrsko občino Ljutomer in zajema parcele št. 317/4, 317/76, 317/77, 317/78, 317/5. Celotno območje meri 19,408 ara.
5. člen
Predmet lokacijskega načrta je izgradnja CČN Ljutomer. V tehnološkem pogledu bo CČN mehansko-biološka z dehidracijo proizvedenega blata, ki se bo odvažalo na komunalno deponijo. Kapaciteta CČN bo 16 000 PE, od tega industrija 10 000 PE, prebivalci 6000 PE.
Tehnološke odplake, ki presegajo predpisane mejne vrednosti za iztok v kanalizacijo, se morajo pred izpustom v javno kanalizacijo predhodno očistiti do predpisane mejne stopnje za iztok v kanalizacijo.
6. člen
CČN bo zgrajena na parc. št. 317/77 – del, 317/78 in 317/5 – del, vse k.o. Ljutomer. V predvideno CČN se bo preko glavnega kolektorja “ M” stekala vsa kanalizacija mesta Ljutomer. Na CČN bodo preko glavnega kolektorja “M” oziroma direktno priključena še naslednja naselja: Noršinci, Babinci, Cven (brez prašičje farme), Mota, Spodnji Kamenščak, Stročja vas in Podgradje.
7. člen
CČN bodo sestavljali naslednji objekti in naprave: upravni objekt z črpališčem, peskolov, SBR biološki reaktor, stabilizacija blata, merilno mesto, zgoščevalec blata in objekt dehidracije.
CČN bo ograjena z žično ograjo. Kota urejenega terena bo na nadmorski višini 175 m. Pohodne in manipulacijske površine bodo asfaltirane ali drugače utrjene. Ostale površine bodo humusirane in zatravljene. Na območju gradbene parcele je predvidena zasaditev z avtohtonimi (predvsem zimzelenimi) drevesi in grmovnicami.
8. člen
Prometne in komunalne ureditve obsegajo:
– Dovozna cesta do CČN bo urejena po obstoječi dovozni poti in nato po obstoječi služnostni poti ob industrijskem odplakovalnem in bo potekala po parcelah št. 1302/1, 478/1, 1390/2, 1388/2, 317/4, 317/77, vse k.o. Ljutomer. Služnostna dovozna pot bo za potrebe CČN razširjena na 3,5. Pred uvozom v ograjeno območje CČN je potrebno urediti utrjene manipulacijske površine s parkirnimi prostori.
– Za oskrbo CČN s pitno in požarno vodo je potrebno rekonstruirati javno vodovodno omrežje v Ulici Rajh Nade (od jaška Ø 200, ki se nahaja na križišču ulice Rajh Nade in Slavka Osterca do zadnjega jaška pri železniški postaji Ljutomer). Od zadnjega jaška pri železniški postaji bo predvideni vodovod prečkal železniško progo, nato potekal pod obstoječo potjo, nato pa vzporedno s traso glavnega kolektorja “M”. Vodovodni priključek na CČN je predviden iz PEHD cevi Ø 110. Vodovod bo potekal po delih parcel št. 2824, 1302/1, 478/1, 1390/2, 1388/2, 317/4, 317/77, 317/78, vse k.o. Ljutomer.
– Meteorne vode s površin, kjer se odvija tehnološki proces, se speljejo neposredno v iztok iz CČN (ali direktno v Ščavnico, oziroma ponikovalnico). Vode s platoja pred objekti CČN, kjer bo potekala manipulacija z odpadno vodo in njenimi produkti se vodijo v interno kanalizacijo in nazaj v tehnološki proces čiščenja.
– Predvidena CČN bo za svoje delovanje potrebovala približno 250 kW električne moči. V sklopu objekta CČN bo zgrajena transformatorska postaja, ki bo preko novega 20 kV kablovoda priključena na obstoječi 20 kV daljnovod RTP Ljutomer–Presika. Za neposredno priključitev bo potrebno na trasi obstoječega daljnovoda zamenjati obstoječi drog z novim, betonskim. Kablovod bo potekal po delih parc. št. 528, 527, 520, 523, 522, 1350, 317/6, 317/8, 317/7, 317/5, 317/78, vse k.o. Ljutomer.
– Za potrebe CČN je treba urediti telefonski priključek do upravnega objekta.
– Za vse komunalne in energetske ureditve je obvezno upoštevati vse pogoje in soglasja pristojnih organov in organizacij, ki so sestavni del lokacijskega načrta.
– Zaradi delovanja CČN bo prisoten hrup, ki ga bo povzročal ozračevalni sistem za vnos zraka. Vpihovala bodo nameščena na dnu biološkega reaktorja. Sesalna odprtina za vstop zraka bo opremljena z dušilcem zvoka. Delovanje potopnih črpalk bo neslišno. Hrup na CČN ne bo presegal z zakonom dovoljene zgornje meje za nočni čas. Predvidena je izvedba aerobne stabilizacije blata, zato ni pričakovati emisije neprijetnih vonjav.
9. člen
Objekt CČN Ljutomer bo zgrajen v eni fazi. Vzdolž vzhodne strani CČN je rezerviran prostor za njeno širitev, možnost kompostarne blata in kompostarne komunalnih odpadkov.
V času gradnje vodovodnega cevovoda in električnega kablovoda do CČN bo vzdolž trase potreben delovni pas za izkop, odmet in transport strojev in gradbenega materiala. Po končanih delih je potrebno delovni pas rekultivirati in vzpostaviti zemljišče v prvotno stanje. Naročnik mora pred posegom pridobiti soglasja oziroma izjave lastnikov prizadetih zemljišč. Po končani gradnji se namembnost teh površin ne spreminja.
10. člen
Pri izvajanju lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem lokacijskim načrtom, če se pri nadaljnjem preučevanju razmer na terenu ugotovijo tehnične rešitve, ki so primernejše z okoljevarstvenega, hidrotehničnega, funkcionalnega in materialnega vidika. Ta odstopanja se obdelajo v lokacijski dokumentaciji, ki je strokovna podlaga za izdajo ustreznega dovoljenja.
11. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled občanom in pravnim osebam pri pristojnem občinskem organu Občine Ljutomer za okolje in prostor.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka izvaja pristojni občinski organ za nadzor.
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-03-5/99
Ljutomer, dne 11. februarja 1999.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost