Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1999 z dne 19. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1999 z dne 19. 2. 1999, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

509. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (OdPSDP)
546. Odlok o razrešitvi ministra

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

510. Uredba o emisiji hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav za skladiščenje in pretakanje motornega bencina
511. Uredba o podrobnejših pogojih in merilih za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture
547. Uredba o določitvi cene belega kristalnega sladkorja
548. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999

MINISTRSTVA

512. Odredba o določitvi normativov za dela v gozdovih
513. Odredba o odškodninskem ceniku za povračilo škode na divjadi
514. Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev
515. Pravilnik o spremembi pravilnika o dokumentaciji v osnovni šoli
516. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o nagradah in priznanjih Republike Slovenije za znanstveno-raziskovalno delo
517. Navodilo za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
549. Odredba o valorizaciji zneskov za odmero dohodnine za leto 1998

USTAVNO SODIŠČE

518. Odločba o oceni ustavnosti tretjega odstavka 46. člena, tretjega odstavka 85. člena, 1. in 2. točke prvega odstavka 102. člena, prvega odstavka 146. člena, 151. člena, drugega odstavka 226. člena ter 280. do 298. člena zakona o izvršbi in zavarovanju
519. Odločba o odpravi 13. člena uredbe o izdaji obveznic in o izvrševanju odločb, ki se glasijo na odškodnino, za katere je zavezanec Slovenski odškodninski sklad

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

520. Poročilo o gibanju plač za december 1998
521. Dodatek k pravilom kviz loterije Dobim podarim
550. Spremembe pravil igre na srečo "Hitra srečka"

OBČINE

Gorenja vas-Poljane

522. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Škofja Loka

Kamnik

523. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Nevlje

Kobilje

524. Odlok o dopolnitvi odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kobilje
525. Sklep o določitvi cen programa v vrtcu v Občini Kobilje

Krško

526. Ugotovitev prenehanja in imenovanja članov Občinskega sveta občine Krško

Loška dolina

527. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine Loška dolina
528. Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Loška dolina
529. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Loška dolina in Občine Bloke za leto 1999
530. Sklep o določitvi javnih objektov na področju športa v Občini Loška dolina
531. Pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva na področju športa, ki deluje v javnem lokalnem interesu
532. Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Loška dolina
533. Pravilnik o višini najemnine za športne objekte v Občini Loška dolina
534. Merila za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev v Občini Loška dolina

Medvode

535. Odlok o spremembah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v upravi Občine Medvode

Moravske Toplice

536. Statut Občine Moravske Toplice

Mozirje

537. Sklep o izvzemu nepremičnin v splošni rabi

Postojna

538. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Postojna

Radenci

539. Sklep o določitvi višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Radenci za leto 1999
540. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Ribnica na Pohorju

541. Odlok o prevzemu veljavnosti predpisov Občine Podvelka-Ribnica in njenih organov na območju Občine Ribnica na Pohorju
542. Sklep o začasnem financiranju potreb iz občinskih proračunov v letu 1999

Sodražica

543. Začasni statutarni akt Občine Sodražica

Šentjernej

544. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Velika Polana

545. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Velika Polana za leto 1999
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti