Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1999 z dne 19. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1999 z dne 19. 2. 1999

Kazalo

532. Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Loška dolina, stran 1008.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96, 70/97, 10/98 in 74/98), zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 2. točke 13. člena statuta Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 55/95, 4/97, 21/97) je Občinski svet občine Loška dolina na prvi redni seji dne 28. 1. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje programov športa v Občini Loška dolina
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih zagotavlja Občina Loška dolina za uresničevanje javnega interesa na področju športa.
2. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Loška dolina določa pogoje, merila in postopke za razdelitev sredstev namenjenih za sofinanciranje programov športa, ki so v javnem interesu v Občini Loška dolina.
3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo vsi z zakonom in odlokom določeni nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Loška dolina,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– za društva, da imajo urejeno zbirko podatkov o članstvu in o plačani članarini.
Prednost do sofinanciranja dejavnosti imajo pred vsemi društva, ki so si pridobila status, da delujejo v javnem lokalnem interesu.
V primeru, da se za izvajanje istega programa prijavita zveza društev in posamezno društvo, ki deluje v javnem lokalnem interesu ima prednost pri sofinanciranju društvo.
4. člen
Izvajalci programov športa v Občini Loška dolina so:
– športna društva,
– zveza športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– vrtci, osnovne šole,
– organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide,
– organizacije, ki izvajajo športne programe za študentsko populacijo.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
5. člen
Sofinancira se naslednje vsebine:
1. Programi za otroke in mladino
a) Programi interesne vadbe za predšolske otroke
– Zlati sonček,
– tečaji plavanja,
– 40-urni redni programi.
b) Programi interesne vadbe za šoloobvezne otroke
– Zlati sonček,
– športna značka,
– šolska športna tekmovanja,
– nastopi na občinskih in regijskih in državnih tekmovanjih,
– tečaji plavanja,
– 80-urni redni programi.
c) Programi interesne vadbe za šport nadarjenih otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
– redni programi športnega treniranja v individualnih in kolektivnih športnih panogah.
2. Športno-rekreativni programi za vse
– 80-urni programi redne rekreativne vadbe,
– 80-urni programi redne rekreativne vadbe za invalide,
– športno-rekreativna tekmovanja.
3. Programi kakovostnega športa
– najem objektov za društva iz Občine Loška dolina, ki imajo redno vadbo, nastopajo v državni ligi in katerih posamezniki se udeležujejo državnih prvenstev.
4. Programi vrhunskega športa
– organizacija odmevnejših prireditev v Občini Loška dolina s katerimi se občina predstavi v širšem slovenskem prostoru (najmanj regijsko tekmovanje).
5. Programi izobraževanja na področju športa
– izobraževanje in usposabljanje strokovnega kadra.
6. Promocija športa
– promoviranje športne dejavnosti kot sestavnega dela turistične promocije Občine Loška dolina.
7. Športni objekti
6. člen
Ob sofinanciranju športnih programov navedenih v 5. členu tega pravilnika se v primeru razpoložljivih sredstev in planiranih investicij zagotavljajo tudi sredstva investicije v športne objekte.
7. člen
Občina Loška dolina vsako leto od 30. 9. do 15. 10. objavi razpis za financiranje programov športa za prihodnje leto. Razpis se objavi na krajevno običajen način na oglasni deski Občine Loška dolina.
Občina Loška dolina vloge strokovno obdela in predvidi razdelitev razpoložljivih sredstev za prihodnje leto od 1. 1. dalje.
Podpis pogodbe z izvajalci in financiranje izvajalcev se v tekočem letu začne po sprejemu občinskega proračuna za tekoče leto.
8. člen
Merila za sofinanciranje športnih programov, ki jih sprejme Občinski svet občine Loška dolina so sestavni del tega pravilnika.
9. člen
Izvajalci športnih programov z Občino Loška dolina sklenejo letno pogodbo v skladu z določili odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Loška dolina.
Nadzor nad porabo sredstev se vrši v skladu z določbami odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Loška dolina.
III. PREHODNE DOLOČBE
10. člen
V letu 1998 se ne upošteva prvi odstavek 7. člena tega pravilnika. Razpis se objavi takoj po sprejemu odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa.
11. člen
Pogodbe z izvajalci se sklepajo, ko je sprejet proračun za leto financiranja izvajalcev in je pridobljeno soglasje občinskega sveta k sklenitvi pogodb z izvajalci.
12. člen
S sprejetjem tega pravilnika preneha obstoječi sistem sofinanciranja športnih programov v Občini Loška dolina.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati takoj po sprejemu na Občinskem svetu občine Loška dolina, objavi pa se v Uradnem listu RS.
Loška dolina, dne 28. januarja 1999.
Župan
Občine Loška dolina
Jožef Gorše l. r.

AAA Zlata odličnost