Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1999 z dne 19. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1999 z dne 19. 2. 1999

Kazalo

543. Začasni statutarni akt Občine Sodražica, stran 1026.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 57/94, 14/59, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), je Občinski svet občine Sodražica, na 2. redni seji dne 21. 1. 1999 sprejel
Z A Č A S N I S T A T U T A R N I A K T
Občine Sodražica
1. člen
Ta začasni statutarni akt ureja najpomembnejša vprašanja konstituiranja Občine Sodražica in organizacije ter delovanja njenih organov do sprejema statuta.
2. člen
Občina Sodražica je temeljna lokalna skupnost, ustanovljena za naselja: Betonovo, Brlog-del, Globel, Janeži, Jelovec, Kotel, Kračali, Kržeti, Lipovšica, Male Vinice, Nova Štifta, Novi pot, Petrinci, Podklanec, Preska, Ravni dol, Sinovica, Sodražica, Travna gora, Vinice, Zamostec, Zapotok, Žimarice.
Območje občine določa zakon.
Sedež občine je v Sodražici, Trg 25. maja 3.
Žig je okrogle oblike, premera 3,5 cm. Ob gornjem robu je besedilo “OBČINA SODRAŽICA“, ter naziv kraja “SODRAŽICA“.
Občina Sodražica je konstituirana, ko se konstituira občinski svet, potrdi mandat župana in sprejme ta statutarni akt. Z dnem konstituiranja Občinskega sveta občine Sodražica, preneha pravna subjektiviteta Krajevne skupnosti Sodražica in vsa pooblastila organov in funkcionarjev Krajevne skupnosti Sodražica.
Vse pristojnosti in pooblastila, ki se nanašajo na območje Občine Sodražica, se prenesejo iz organov in služb Občine Ribnica, na organe in službe Občine Sodražica.
3. člen
Občinski svet občine Sodražica, v času do organiziranja občinske uprave Občine Sodražica, s sklepom opredeli način in rok skupnega delovanja Občine Sodražica z občinsko upravo Občine Ribnica, pri čemer upošteva skrajni rok skupnega delovanja, ki ga določa zakon.
4. člen
Občina Sodražica na svojem območju, v okviru ustave in zakona, samostojno ureja in opravlja javne zadeve lokalnega pomena, ki zadevajo prebivalce občine in naloge iz državne pristojnosti, ki so po njenem predhodnem soglasju nanjo prenesene z zakonom.
5. člen
Organi občine so:
– občinski svet,
– župan,
– nadzorni odbor.
Občinski svet je najvišji organ odločanja v občini s pristojnostjo, ki jo določa zakon in ta statutarni akt.
Poleg nalog, določenih z zakonom, opravlja svet še naslednje naloge:
– sprejema akte o ustanovitvi javnih gospodarskih zavodov ter javnih podjetij za opravljanje gospodarskih javnih služb,
– sprejema akte o ustanavljanju javnih zavodov s področja družbenih javnih služb.
Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta.
Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja in imenovanja in komisijo za pripravo osnutka statuta in poslovnika. Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa. Vsaka komisija ima tri člane. Člane ostalih delovnih teles imenuje občinski svet izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov.
Delo občinskega sveta vodi župan. Občina ima najmanj enega podžupana. Podžupana imenuje in razrešuje občinski svet na predlog župana, izmed članov občinskega sveta.
Do sprejema poslovnika ureja vprašanja njegovega delovanja začasni poslovnik, ki ga svet sprejme na svoji prvi seji.
Strokovne naloge v zvezi s pripravo sej in delovanjem občinskega sveta, vodi občinska uprava Občine Sodražica. Dokler ta ni organizirana, se strokovne naloge opravljajo v skladu s 3. členom tega akta.
6. člen
Župan predstavlja in zastopa občino.
Poleg pristojnosti, nalog in odgovornosti, določenimi z zakonom, ima župan še naslednje funkcije:
– skrbi za izvrševanje občinskega proračuna in je zanj odgovoren,
– skrbi za upravljanje z občinskim premoženjem,
– je odredbodajalec za vse zadeve, ki se nanašajo na občino in delo občinskega sveta.
7. člen
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine, javnih zavodov, javnih podjetij ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna.
Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana, ki jih imenuje občinski svet izmed občanov.
8. člen
Organizacijo in delovno področje občinske uprave ureja odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, ki ga na predlog župana sprejme občinski svet.
Upravne naloge občinske uprave opravljajo zaposleni v občinski upravi, ki jih zaposli župan v skladu s pravilnikom o sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Sodražica.
Občinsko upravo vodi župan občine.
9. člen
Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega sveta, odloki, odredbe, pravilniki in navodila.
Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostorske in druge načrte razvoja občine, občinski proračun, in zaključni račun. Postopek za sprejemanje splošnih aktov določa poslovnik občinskega sveta.
10. člen
Posamični akti občine so odločbe in sklepi. S posamičnimi akti občina odloča o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače določeno.
O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti odloča državni organ, ki ga določi zakon.
11. člen
Odloki in drugi akti, ki jih je sprejel Občinski svet občine Ribnica, iz katere se je Občina Sodražica izločila, ostanejo v veljavi. Svet lahko spremeni ali nadomesti posamezen odlok, ki ga je sprejel Občinski svet občine Ribnica, če to narekujejo potrebe in specifične razmere v Občini Sodražica.
Občina Sodražica sprejme svoj statut, odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave in akt o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi najkasneje v roku, ki ga določa zakon.
12. člen
Ta akt je sprejet z dvetretjinsko večino vseh članov občinskega sveta in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Začasni statutarni akt velja do sprejema statuta Občine Sodražica.
Št. 01-032-01-2/2
Sodražica, dne 21. januarja 1999.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.

AAA Zlata odličnost