Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1999 z dne 19. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1999 z dne 19. 2. 1999

Kazalo

531. Pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva na področju športa, ki deluje v javnem lokalnem interesu, stran 1007.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 20. člena statuta Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 55/95, 4/97, 13/97, 21/97), 37. člena odloka o uresničevanju športa javnega interesa na področju športa v Občini Loška dolina in pravilnika o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu (Uradni list RS, št. 33/97) je Občinski svet občine Loška dolina na prvi redni seji 28. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o kriterijih za podelitev statusa društva na področju športa, ki deluje v javnem lokalnem interesu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa kriterije za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem lokalnem interesu na področju športa.
2. člen
Status društva na področju športa, ki deluje v javnem lokalnem interesu se podeli z odločbo na podlagi s sklepa občinskega sveta za dobo treh let.
Odločbo izda tajnik občine.
3. člen
Društvo vloži prošnjo za podelitev statusa društva, ki deluje na področju športa v javnem lokalnem interesu pri županu oziroma tajniku občine.
II. KRITERIJI ZA PODELITEV STATUSA
4. člen
Društvo deluje v javnem lokalnem interesu na področju športa, če izpolnjuje vse naslednje pogoje:
– namen njegove ustanovitve in delovanje presega interese članov,
– je od ustanovitve minilo najmanj 12 mesecev,
– ima sedež v Občini Loška dolina,
– je s svojim delovanjem pomembno prispevalo k promociji Občine Loška dolina,
– pretežni del svojih prihodkov uporablja za delovanje v javno korist.
5. člen
Izpolnjevanje kriterijev za pridobitev ali ohranitev statusa se preverja na vsake tri leta.
Društvo, ki želi obdržati status mora najkasneje tri mesece pred iztekom treh let od podelitve statusa oziroma od zadnjega podaljšanja vložiti prošnjo za podaljšanje statusa.
Prošnja za podelitev ali podaljšanje statusa mora vsebovati tudi podrobno poročilo o delu in o finančno materialnem poslovanju v celotnem obdobju treh let. Če je v preteklem obdobju treh let društvo spremenilo temeljni akt je spremenjeni akt potrebno predložiti v prilogi prošnje.
III. POSTOPEK PODELITVE STATUSA
6. člen
Tajnik občine vodi postopek in izda odločno v skladu s predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek.
7. člen
Prošnji mora društvo priložiti:
– podrobno poročilo o delu društva za preteklo obdobje enega leta oziroma treh let v primeru, da gre za podaljšanje statusa,
– podrobno poročilo o finančno-materialnem poslovanju društva za preteklo obdobje enega leta oziroma treh let v primeru, da gre za podaljšanje statusa,
– utemeljitev zahteve za pridobitev oziroma podaljšanje statusa,
– temeljni akt društva v primeru spremembe ob prošnji za podaljšanje statusa in temeljni akt društva ob prvi prošnji za podelitev statusa.
8. člen
Vsako društvo, ki prosi za podelitev ali podaljšanje statusa je tajniku občine oziroma nadzornemu odboru občine dolžno omogočiti vpogled v materialno–finančno poslovanje društva in v vse dokumente, ki jih omenjeni želijo pregledati.
V primeru, da društvo ne omogoči nadzora se vloga društva obravnava, kot, da ne izpolnjuje pogojev za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem lokalnem interesu na področju športa.
IV. VPIS V EVIDENCO
9. člen
Tajnik občine vodi razvid društev, ki so pridobila status. Podatki, ki so vpisani v razvid so javni.
10. člen
V evidenco se vpišejo naslednji podatki:
– zaporedna številka vpisa,
– ime društva,
– sedež društva (kraj, ulica in hišna številka),
– številka in datum odločbe o podelitvi statusa,
– številka in datum odločbe o izgubi statusa,
– vzrok izgube statusa,
– opombe.
V. IZGUBA STATUSA
11. člen
Tajnik občine na podlagi sklepa občinskega sveta društvu odvzame status:
– če društvo v roku iz 5. člena tega pravilnika ne vloži prošnje za podaljšanje statusa,
– če se ugotovi, da je društvo spremenilo temeljni akt oziroma svoje delovanje tako, da ne izpolnjuje kriterijev iz 4. člena tega pravilnika.
12. člen
O odvzemu statusa izda tajnik občine odločbo. Društvo se izbriše iz razvida, ko postane odločba pravnomočna.
VI. KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta pravilnik začne veljati po sprejemu na občinskem svetu, objavi pa se v Uradnem listu RS.
Loška dolina, dne 28. januarja 1999.
Župan
Občine Loška dolina
Jožef Gorše l. r.

AAA Zlata odličnost