Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1999 z dne 19. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1999 z dne 19. 2. 1999

Kazalo

517. Navodilo za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, stran 987.

Na podlagi četrtega odstavka 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list Republike Slovenije, št. 32/93 in 1/96) izdaja minister za okolje in prostor
N A V O D I L O
za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
1. člen
(1) S tem navodilom se določa oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda (v nadaljnjem besedilu: cene storitev).
(2) Cene storitev se oblikujejo ločeno za odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda in za čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda.
2. člen
(1) Cene storitev so lastne cene storitev in upravičene cene storitev.
(2) Lastna cena storitev je cena, ki pokriva stroške obstoječega načina odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda.
(3) Upravičena cena storitev je lastna cena storitev povečana za minimalne stroške, ki še zagotavljajo izvedbo programa za doseganje predpisanega načina odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda.
3. člen
Cene iz prejšnjega člena se oblikuje za enoto posamezne storitve. Enota storitve je m3, ki jo uporabnik javne službe odvaja v kanalizacijo ali neposredno na predpisan način v vode ali na predpisan način v nepretočno greznico.
4. člen
V lastni in upravičeni ceni storitev se zajemajo:
1. Neposredni stroški:
– strošek električne energije,
– strošek pogonskega goriva,
– drugi stroški materiala,
– strošek storitev,
– strošek dela,
– neposredni stroški prodaje in
– drugi neposredni stroški.
2. Posredni proizvajalni stroški:
– amortizacija,
– investicijsko vzdrževanje in
– drugi posredni proizvajalni stroški.
3. Splošni stroški:
– posredni stroški nabave,
– posredni stroški uprave,
– posredni stroški prodaje in
– posredni stroški obresti.
4. Dobiček.
5. člen
(1) Lastna in upravičena cena storitev se določita in prilagajata na podlagi elementov iz prejšnjega člena po naslednjem obrazcu:
Σ Ei*Ci 
                         cena = --------- 
                               Q
kjer pomeni:
Ei uporaba ali delež elementa iz prejšnjega člena
v obdobju za katerega velja pripadajoči Ci,
Ci cena elementa Ei v določenem obdobju,
Q količina storitve v obdobju iz prejšnje alinee v
okviru funkcionalno in prostorsko
zaokroženega oskrbovalnega sistema.
(2) Za način določitve Ci se uporabijo:
1. uradni indeksi cen ali
2. drugi zanesljivi indeksi cen, ki temeljijo na javno dostopnih podatkih ali
3. povprečni stroški skupine podobnih oskrbovalnih sistemov ali
4. cene porabljenega materiala, energije, storitev in drugih elementov stroškov iz prejšnjega člena ali
5. povprečne plače v skladu s kolektivno pogodbo za gospodarske javne službe na področju komunalnih dejavnosti in vodnega gospodarstva ali
6. devizni tečaji Narodne banke Slovenije ali
7. plačilni pogoji iz specificiranih dolgoročnih pogodb o dobavah ali
8. obrestne mere ali
9. druga merila, ki oblikujejo ceno elementa stroškov iz prejšnjega člena.
6. člen
(1) Za storitve se obračunava lastna cena storitev, če:
– je obstoječi način odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda enak predpisanemu ali
– je obstoječi način odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda okoljevarstveno strožji od predpisanega ali
– je obstoječi način odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda okoljevarstveno manj strog od predpisanega in lokalna skupnost nima izdelanega programa za doseganje predpisanega načina odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda.
(2) Za storitve se obračunava upravičena cena storitev, če je obstoječi način odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda okoljevarstveno manj strog od predpisanega in ima lokalna skupnost izdelan program za doseganje predpisanega načina odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda.
(3) Razlika med upravičeno in lastno ceno storitev se oblikuje na osnovi ocenjenih stroškov izvajanja programa za doseganje predpisanega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter predvideno dinamiko njegovega izvajanja.
(4) Prihodki, ki nastanejo iz razlike med upravičeno in lastno ceno storitev, se lahko uporabijo samo za izvajanje programa za doseganje predpisanega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda.
7. člen
(1) Če posamezni uporabniki ali skupine uporabnikov dokazano povzročajo v oskrbovalnem sistemu različne stroške, se lahko lastna in upravičena cena storitev diferencirajo po posameznih uporabnikih ali skupinah uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: diferencirana cena).
(2) Diferencirana cena se oblikuje v skladu s 4. in 5. členom tega navodila.
(3) Diferencirana cena mora vsebovati vsaj enega od elementov:
– strošek izvajanja javne službe zaradi nadpovprečne količine oziroma nadpovprečnih nihanj količin komunalnih odpadnih in padavinskih voda;
– strošek izvajanja javne službe zaradi nadpovprečnih parametrov onesnaženja odpadne vode oziroma nihanj parametrov;
– strošek dostopa (oddaljenost od območij poselitve oziroma kanalizacije ali komunalne oziroma skupne čistilne naprave).
8. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 353-01-3/99
Ljubljana, dne 2. januarja 1999.
Minister
za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.

AAA Zlata odličnost