Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1999 z dne 19. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1999 z dne 19. 2. 1999

Kazalo

522. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Škofja Loka, stran 996.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in na podlagi 10. in 17. člena statuta Občine Gorenja vas–Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/95), je Občinski svet občine Gorenja vas–Poljane na 3. redni seji dne 11. 2. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Škofja Loka
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 47/93) se 1. člen spremeni tako, da se v četrti vrsti za “in” doda naslednje besedilo:
“spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje SC1 – center Gorenje vasi, ki jih je izdelal Domplan, d.d. Kranj, Bleiweisova c. 14, pod št. projekta UD 322-68198, v januarju 1998.”
2. člen
Za 26.a členom se doda nov 26.a člen, ki glasi:
D) Območja stanovanjsko – centralnih dejavnosti SC1 – Ureditveno območje centra Gorenje vasi (S)
– Obsega površine centra Gorenje vasi med Poljansko Soro in regionalno cesto R – 319.
– Območje ohranja mešano funkcijo.
– Dovoljena je gradnja večstanovanjskih objektov s poslovno-trgovskimi in storitvenimi dejavnostmi v pritličju in 1. etaži.
– Območje ob Poljanski Sori se namenja izgradnji obvoznice Gorenja vas R – 319.
– Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9.a členom ob upoštevanju že izdelanih strokovnih osnov in varovanja značilne, kulturne krajine, vzorca poselitve in kvalitetnih ambientov.
3. člen
75. člen se spremeni tako, da glasi:
“Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled na:
– Občini Gorenja vas – Poljane
– Upravni enoti Škofja Loka.”
4. člen
76. člen se spremeni tako, da glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja lnšpektorat RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.”
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 322-68198
Gorenja vas, dne 4. februarja 1999.
Župan
Občine Gornja vas–Poljane
Jože Bogataj l. r.

AAA Zlata odličnost