Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1999 z dne 19. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1999 z dne 19. 2. 1999

Kazalo

514. Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev, stran 985.

Na podlagi sedmega odstavka 44. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za šolstvo in šport
O D R E D B O
o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odredba določa kriterije za ustanavljanje vrtcev kot javnih zavodov, vrtcev kot organizacijskih enot in vrtcev kot enote vrtca ter postopek za spremembo njihovega statusa.
2. člen
V tej odredbi uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
– samostojni vrtec je vrtec s statusom javnega zavoda;
– organizacijska enota vrtca je vrtec, ki je del javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda ali drugega zavoda;
– enota vrtca je del samostojnega vrtca ali šole oziroma organizacijske enote vrtca, ki se organizira za izvajanje vzgojnega dela na eni ali več lokacijah;
– za območja s specifično poselitvijo in za območja z razvojnimi posebnostmi se po tej odredbi štejejo tista naselja, za katera je v skladu z zakonom o vzpodbujanju razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji ugotovljeno, da štejejo za demografsko ogrožena območja.
II. KRITERIJI ZA USTANAVLJANJE IN ORGANIZIRANJE POSAMEZNIH STATUSNIH OBLIK VRTCA
3. člen
Za ustanovitev novih vrtcev kot javnih zavodov in organiziranje organizacijskih enot vrtcev in enot vrtcev veljajo naslednji kriteriji:
1. Vrtec kot javni zavod se lahko ustanovi, če vrtec deluje z vsaj desetimi oddelki otrok oziroma ima zagotovljeno vključitev vsaj desetih oddelkov otrok. Izjemoma se lahko ustanovi vrtec kot javni zavod, če vrtec deluje vsaj z devetimi oddelki otrok oziroma ima zagotovljeno vključitev vsaj devetih oddelkov otrok v primeru, kadar demografska gibanja na območju občine za obdobje petih letih kažejo, da bo vrtec v najmanj dveh letih po ustanovitvi lahko oblikoval oddelke, ki mu manjkajo do izpolnitve normativa iz prejšnjega stavka.
2. Vrtec kot organizacijska enota se lahko organizira, če vrtec deluje z najmanj osmimi oddelki otrok.
3. Enota vrtca se lahko organizira, če vrtec deluje kot del javnega vrtca oziroma organizacijske enote vrtca na drugi lokaciji oziroma kot del šole na isti ali drugi lokaciji kot šola.
Ne glede na določilo prve točke prejšnjega odstavka se na območjih s specifično poselitvijo in na območjih z razvojnimi posebnostmi vrtec kot organizacijska enota lahko organizira, če deluje z vsaj šestimi oddelki otrok.
Vzgojno-varstvena družina vrtca se šteje za en oddelek otrok.
Oddelek krajšega programa vrtca se šteje za en oddelek otrok.
III. POSTOPEK ZA SPREMEMBO STATUSA VRTCA
4. člen
Za zagotavljanje zadostnega števila prostih mest v vrtcu občina spremlja demografska gibanja na svojem območju ter pripravi oceno teh gibanj za obdobje naslednjih petih let.
Vrtec občini takoj po tem, ko konča s postopkom oblikovanja oddelkov otrok za naslednje šolsko leto sporoči skupno število otrok in oddelkov, v okviru katerih bo deloval, in število otrok, ki jih zaradi pomanjkanja prostih mest ni mogel vključiti.
V primeru, ko občina ustanoviteljica na podlagi podatkov ugotovi, da je število oddelkov vrtca že padlo pod število, ki ga kot kriterij za posamezno statusno obliko določa ta odredba, začne postopek za spremembo statusa vrtca.
Spremembo statusa vrtca mora občina ustanoviteljica začeti tudi v primeru, ko vrtec, ustanovljen kot javni zavod, v roku, ki ga določa 3. člen te odredbe, ni izpolnil določenega pogoja.
5. člen
Občina ustanoviteljica ne začne postopka o spremembi statusa vrtca če na podlagi podatkov iz prvega odstavka 4. člena ugotovi, da gre samo za začasno neizpolnjevanje kriterijev, ki jih za posamezno statusno obliko vrtca določa ta odredba in ki ne bodo trajali dlje kot dve leti.
O začasnem neizpolnjevanju kriterijev mora občina obvestiti Ministrstvo za šolstvo in šport.
6. člen
Občina ustanoviteljica najmanj eno leto pred sprejemom spremembe akta o ustanovitvi vrtca seznani vrtec, zainteresirane starše in ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo o razlogih za spremembo statusa vrtca in s programom ukrepov, povezanih z načrtovano spremembo.
7. člen
Status vrtca se v primerih, ko niso več izpolnjeni pogoji za ustanovitev oziroma organiziranje posamezne statusne oblike, ker se je število oddelkov znižalo pod predpisano mejo, spremeni tako, da se:
– spremeni status samostojnega vrtca kot javnega zavoda v organizacijsko enoto drugega javnega zavoda oziroma v enoto vrtca,
– spremeni status organizacijske enote vrtca v enoto vrtca,
– ukine enota vrtca.
8. člen
Kadar v kraju preneha delovati edina enota vrtca ali oddelek vrtca, je občina ustanoviteljica dolžna v dogovoru s starši, zagotoviti vključitev otrok v druge vrtce.
9. člen
V primeru, da samostojni vrtec presega najvišje število oddelkov, ki jih določa zakon, mora občina ustanoviteljica spremeniti akt o ustanovitvi vrtca najkasneje v roku enega leta po ugotovljeni prekoračitvi zgornjega števila oddelkov. Izjemoma ni treba spreminjati organizacije vrtca, če demografska gibanja v občini kažejo, da gre le za začasno povečanje, ki ne bo trajalo dlje kot dve leti.
O tem mora obvestiti Ministrstvo za šolstvo in šport.
10. člen
Če vrtec deluje že dalj kot tri leta v statusni obliki, za katero ne izpolnjuje kriterijev, ki jih določa ta odredba, občina ustanoviteljica vrtca pa ni začela s postopkom za spremembo njegovega statusa, Ministrstvo za šolstvo in šport občini določi šestmesečni rok za sprejem spremembe akta o ustanovitvi vrtca. Če občina v postavljenem roku ne sprejme akta, Ministrstvo za šolstvo in šport ravna v skladu z določili, ki urejajo nadzor državnih organov nad zakonitostjo dela organov občin, kot to določa zakon o lokalni samoupravi.
Določilo prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi v primeru iz 9. člena odredbe.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Določba iz 9. člena te odredbe se začne uporabljati v šol. l. 2003/2004.
12. člen
Oddelek programa priprave na osnovno šolo, ki se izvaja izven dnevnega oziroma poldnevnega programa, se do prenehanja veljavnosti določb zakona o vzgoji in varstvu predšolskih otrok (Uradni list SRS, št. 5/80), ki se nanašajo na pripravo na osnovno šolo, šteje za en oddelek otrok.
13. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 601-14/99
Ljubljana, dne 9. februarja 1999.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost