Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1999 z dne 19. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1999 z dne 19. 2. 1999

Kazalo

528. Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Loška dolina, stran 1002.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96, 70/97, 10/98 in 74/98), zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 2. točke 13. člena statuta Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 55/95, 4/97, 21/97) je Občinski svet občine Loška dolina na prvi redni seji dne 28. 1. 1999 sprejel
O D L O K
o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Loška dolina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Delovanje na področju športa je svobodno, pri čemer Občina Loška dolina skrbi za izvajanje javnega interesa lokalne skupnosti na področju športa.
2. člen
Javni interes lokalne skupnosti na področju športa obsega zlasti:
– ustvarjanje možnosti za skladen razvoj občanov in občank na področju športa, kakor tudi za razvoj posameznih športnih panog in društev,
– zagotavljanje pogojev za ustvarjanje, posredovanje in dostopnost športa vsem občanom,
– športno vzgojo v javnih zavodih katerih ustanovitelj je Občina Loška dolina ter razvoj športno interesnih dejavnosti,
– promocijo Občine Loška dolina s pomočjo športa,
– športno rekreacijo vseh občanov,
– vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– šport invalidov.
Športna vzgoja po tem odloku je dejavnost otrok in mladine, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega vzgojno-izobraževalnega programa.
Športna rekreacija je športna dejavnost odraslih vseh starosti in družin.
Kakovostni šport po tem odloku je priprava in tekmovanje posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in jih program športne rekreacije ne zadovoljuje.
Vrhunski šport po tem odloku je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.
Šport invalidov po tem odloku je dejavnost invalidov vseh starosti, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
3. člen
Javni interes Občine Loška dolina kot lokalne skupnosti na področju športa se uresničuje:
– z občinskim programom športa, ki ga sprejme občinski svet,
– z delovanjem javnih služb in javnih zavodov na področju športa,
– z zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športa,
– z zagotavljanjem javnih sredstev za šport iz proračuna Občine Loška dolina skladno z veljavno zakonodajo ali več,
– z ustanavljanjem javnih skladov za posamezna področja športne dejavnosti,
– z graditvijo javnih objektov na področju športa.
4. člen
Za uresničevanje javnega interesa na področju športa se zagotavljajo sredstva iz proračuna Občine Loška dolina zlasti za:
– izvajanje športnih dejavnosti, ki obsegajo programe interesne vadbe za predšolske in šoloobvezne otroke,
– izvajanje programov športne vzgoje posebno nadarjenih otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– za športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– izvajanje športno rekreativnih programov,
– za investicije v objekte na področju športa,
– za propagandno dejavnost na področju športa.
Obseg in vrste nalog se na posameznih področjih opredeljujejo v letnem programu Občine Loška dolina za področje športa.
5. člen
Za športne dejavnosti po tem odloku se štejejo vse dejavnosti, predvidene z nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji, kakor tudi vse tiste dejavnosti, ki imajo državno ali mednarodno priznan status v okviru državnih in mednarodnih zvez in so njihova združenja, društva, klubi in organizacije registrirane pri pristojnem državnem organu.
Športne dejavnosti po tem odloku in skladno z zakonodajo lahko opravljajo razen organizacij iz prvega odstavka tega člena tudi posamezniki in pravne osebe kot pridobitne ali nepridobitne dejavnosti pod splošnimi pogoji, predpisanimi za dejavnost.
Pravne osebe iz tega odstavka so vrtci in osnovne šole s sedežem ali enoto v Občini Loška dolina.
6. člen
Športne prireditve se morajo najaviti, propagirati in pojasnjevati v slovenščini.
V vseh najavah, propagandnem gradivu in pojasnilih mora biti na vidnem mestu označena Občina Loška dolina.
II. PROGRAM ŠPORTA V OBČINI LOŠKA DOLINA
7. člen
Program športa v Občini Loška dolina določa temelje športne politike v Občini Loška dolina in opredeljuje obseg dejavnosti na področju športa, ki se sofinancira iz občinskega proračuna ter iz drugih javnih ali zasebnih financ.
Program športa in merila za izbor in sofinanciranje programa športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev v Občini Loška dolina sprejme občinski svet.
8. člen
Program športa Občine Loška dolina določa zlasti:
– načela in cilje športne politike v občini,
– ukrepe športne politike za razvoj športne dejavnosti,
– merila za oblikovanje javnih objektov na področju športa v občini,
– merila in ukrepe za zagotavljanje lokalnih javnih služb na področju športa,
– ukrepe za ohranjanje, povezovanje in razvoj športnega prostora v Občini Loška dolina,
– izhodišča za promocijo Občine Loška dolina,
– usmeritve na področju varstva okolja in urejanja prostora z vidika športne dejavnosti,
– usmeritve na področju športne dejavnosti v okviru javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja,
– obseg dejavnosti na področju športa, ki se sofinancira iz občinskega proračuna ali iz drugih javnih sredstev,
– pomembnejša investicijska vlaganja v javne objekte na področju športa v Občini Loška dolina.
9. člen
Za izvajanje občinskega programa športa v Občini Loška dolina na področju financiranja, skrbi v okviru svojih pristojnosti izvrševanja proračuna župan oziroma po njegovem pooblastilu tajnik občine.
Izvajalci programov, ki z občino po sprejemu občinskega proračuna za tekoče leto sklenejo enoletne pogodbe, so dolžni skrbeti za izvajanje posameznega programa v skladu s pogodbo in občinskim programom športa.
Izvajalci programov morajo do 15. 10. županu oziroma tajniku občine predložiti podrobno poročilo o izvajanju programa športa za tekoče leto s finančnim poročilom ter oceno rezultatov in predlog programa izvajalca za naslednje proračunsko leto.
Župan oziroma tajnik občine vsako leto do 30. novembra predloži občinskemu svetu poročilo o izvajanju občinskega programa športa za tekoče leto s finančnim poročilom ter oceno rezultatov in s programom za naslednje proračunsko leto vključno s programom financiranja.
10. člen
Kot strokovno posvetovalno telo občinskega sveta za področje športa je komisija za družbene dejavnosti.
Ob obravnavi posameznih zadev lahko komisija povabi k sodelovanju posamezne predstavnike izvajalcev programa športne dejavnosti, ki jih izbere predsednik komisije po lastni presoji in glede na obravnavano tematiko.
11. člen
Župan oziroma tajnik občine na podlagi tretjega odstavka 9. člena tega odloka:
– oblikuje vsebinska izhodišča in usmeritve za pripravo občinskega programa športa,
– ocenjuje izvajanje športnega programa v Občini Loška dolina in daje pobude za njegove spremembe in dopolnitve,
– daje mnenje k poročilu posameznih izvajalcev o izvajanju športnega programa v Občini Loška dolina,
– ocenjuje stanje in razvoj športne dejavnosti,
– spremlja zakonodajo in druge predpise s področja športa,
– daje pobude in predloge za urejanje drugih vprašanj s področja športa.
12. člen
Za sodelovanje pri delu župana oziroma tajnika občine se lahko ustanovijo delovne skupine, ki jih kot svoje posvetovalno telo imenuje župan.
Njihovo sestavo, naloge in način dela določi župan z aktom o imenovanju.
III. ŠPORTNA ZVEZA
13. člen
Športna zveza je samostojna strokovna organizacija v katero se prostovoljno vključujejo športna društva, ki izpolnjujejo pogoje za članstvo v posamezni zvezi.
Športna zveza deluje na podlagi ustrezne zakonodaje s področja prostovoljne organizacije in delovanja društev, lastnega statuta in akta o ustanovitvi in združevanja društev in organizacij s področja športa v občini v zvezo.
Posamezna športna zveza je lahko ne glede na prejšnji odstavek organizirana in deluje za območje ene ali več občin.
Medsebojna razmerja se določajo s pogodbo društev o ustanovitvi zveze.
14. člen
Športna zveza:
– usklajuje delo športnih organizacij združenih v zvezo in opravlja skupne naloge v skladu s pogodbo društev o ustanovitvi zveze,
– pospešuje in razvija množičnost v športu, zlasti na področju predšolskega ter osnovnošolskega športa in športne rekreacije,
– pospešuje usmerjenost nadarjenih otrok in mladine v kakovostni in vrhunski šport,
– spodbuja vključevanje invalidov v športno dejavnost,
– sodeluje z drugimi športnimi zvezami in športnimi društvi v drugih občinah.
15. člen
Športna zveza se financira iz sredstev društev, ki so člani zveze.
Društva združujejo delež lastnih sredstev za delo zveze na podlagi letno sklenjenih pogodb s športno zvezo.
Društva pridobivajo sredstva za izvajanje programov delno iz proračuna občine na podlagi letno sklenjenih pogodb o izvajanju programa (sklenejo se z občino), iz članarine ter iz drugih virov.
IV. SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA
16. člen
Športni programi se sofinancirajo iz občinskega proračuna na podlagi meril in kriterijev (primerne rabe), ki jih predpiše pristojno ministrstvo in v skladu s predpisi, akti in sklepi Občine Loška dolina za področje športa, ki jih sprejme občinski svet. Višino sredstev za področje športa določi občinski svet s proračunom občine.
17. člen
Župan oziroma tajnik občine zbira predloge za sofinanciranje športnih programov z javnim razpisom. Z izvajalci programov oziroma projektov sklepa pogodbe župan. Pred podpisom mora k pogodbam predhodno dati svoje soglasje občinski svet.
Izjemoma lahko župan sklene pogodbo po predhodnem soglasju njegovega posvetovalnega delovnega telesa za šport ali komisije občinskega sveta za družbene dejavnosti o sofinanciranju programov oziroma projekta brez javnega razpisa:
– če gre za posebno pomemben program ali projekt, ki ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati,
– v primerih, ko bi opustitev projekta ali programa pomenila za razvoj športa v Občini Loška dolina dolgoročno izgubo ali izpad sredstev.
S sklenitvijo pogodbe župan na prvi naslednji seji seznani občinski svet.
18. člen
Predloge za sofinanciranje športnih programov lahko dajo društva, organizacije in ostali, ki so vpisani v register izvajalcev programa športne dejavnosti v Občini Loška dolina neodvisno od tega ali so včlanjeni v športno zvezo.
19. člen
Nadzor nad porabo sredstev iz občinskega proračuna, ki jih prejmejo društva oziroma športna zveza opravlja nadzorni odbor Občine Loška dolina, nadzor nad celotno porabo sredstev društev oziroma športne zveze pa opravlja nadzorni odbor društva oziroma športne zveze.
Nadzorni odbor društva oziroma športne zveze o opravljenih nadzorih in ugotovitvah najmanj enkrat letno in sicer do 15. 10. pisno poroča nadzornemu odboru Občine Loška dolina.
V. JAVNI SKLADI
20. člen
Občina Loška dolina lahko za izvajanje programa športa ustanovi javni sklad, na katerega se prenese financiranje dejavnosti za katero je sklad ustanovljen.
Javni sklad se ustanovi z odlokom in po postopku, ki ga določa statut Občine Loška dolina.
21. člen
Javni sklad posluje po predpisih, ki veljajo za ustanove, če ni z zakonom drugače določeno.
22. člen
Akt o ustanovitvi javnega sklada določi vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za uresničevanje ciljev in namenov, za katere je sklad ustanovljen.
23. člen
S statutom in ostalimi akti se podrobneje določijo organizacije, naloge, način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje javnega sklada za področje športa.
24. člen
Sredstva javnega sklada se lahko uporabljajo le za namen, za katere je bil javni sklad ustanovljen.
25. člen
Javni sklad mora vsako leto do 30. novembra predložiti ustanovitelju podrobno poročilo o delu sklada v preteklem letu.
26. člen
Revizijo in nadzor nad javnimi skladi na področju športa katerih ustanovitelj je Občina Loška dolina opravlja nadzorni odbor javnega sklada.
27. člen
Po enakem postopku se ustanavljajo tudi fundacije ali druge ustanove na področju izvajanja ali financiranja programa športa katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Loška dolina.
VI. JAVNI OBJEKTI NA PODROČJU ŠPORTA
28. člen
Urejene in opremljene površine in objekti ter oprema v družbeni lastnini ali lasti občine, ki so namenjeni za izvajanje športne aktivnosti, sestavljajo javne objekte s področja športa.
Površine in objekte, ki predstavljajo javne objekte s področja športa in se oddajajo v upravljanje oziroma v najem, določi občinski svet s sklepom.
29. člen
Javne objekte s področja športa se lahko odda v uporabo posameznikom in pravnim osebam, ki so registrirane za izvajanje športne dejavnosti in vpisane v razvid izvajalcev programa športa v Občini Loška dolina.
30. člen
Javne objekte iz prejšnjega člena se da v uporabo na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede župan oziroma tajnik občine v skladu z veljavno zakonodajo.
Javni objekti se morajo uporabljati v namen za katerega so bili urejeni in določeni.
Izvajalci programa športa v Občini Loška dolina imajo za izvajane storitev programov športa prednost, kadar pod enakimi pogoji nastopajo tudi drugi interesi.
31. člen
Z uporabniki, izbranimi na podlagi javnega razpisa in skladno s programom športa, sklene, ob predhodnem soglasju občinskega sveta, župan pogodbo o uporabi in upravljanju javnih objektov na področju športa.
Pogodba se lahko sklene za določen ali nedoločen čas s šestmesečnim odpovednim rokom.
32. člen
Če se del javnih objektov na področju športa, ki začasno ali trajno niso potrebni za opravljanje športne dejavnosti odda ali proda za druge namene, se dohodek nameni za investicije v javne objekte na področju športa.
33. člen
Za načrtovanje, gradnjo in opremljanje ter za vzdrževanje objektov se uporabljajo normativi, standardi in priporočila, ki veljajo za stroko in jih določi pristojno ministrstvo.
VII. JAVNI ZAVOD NA PODROČJU ŠPORTA
34. člen
Javni zavod na področju športa se lahko ustanovi za opravljanje dejavnosti, ki so z zakonom ali odlokom Občine Loška dolina opredeljene kot javna služba na področju športa.
Javni zavod se lahko ustanovi tudi za opravljanje športnih dejavnosti, ki niso opredeljene kot javne službe, če se opravljanje dejavnosti zagotavlja na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo.
Javni zavod ustanovi z odlokom občinski svet.
35. člen
Občina Loška dolina lahko ustanovi javni zavod tudi skupaj z državo po postopkih in na način, ki ga predvideva zakon.
Če občina ustanovi javni zavod skupaj z državo, se njune medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti uredijo s pogodbo.
Sklep o soustanovitvi javnega zavoda na področju športa skupaj z državo sprejme občinski svet, pogodbo pa na osnovi sklepa podpiše župan.
VIII. DRUŠTVA NA PODROČJU ŠPORTA
36. člen
Posamezniki se združujejo v društva na področju športa z namenom:
– da izvajajo športne dejavnosti,
– da združujejo občane in občanke na posameznih športnih področjih,
– da izvajajo izobraževanje in vzgojne aktivnosti na področju športa,
– da prispevajo k dostopu do dobrin, ki jih nudijo športne dejavnosti,
– da skrbijo za zdrav in skladen razvoj članov in članic,
– da opravljajo druge aktivnosti in naloge na področju športa.
37. člen
Društva na področju športa, katerih dejavnost je posebnega pomena za izvajanje programa športa lahko predlagajo občinskemu svetu, da jim podeli status društva, ki deluje v javnem lokalnem interesu.
Pogoje in kriterije za izpolnjevanje statusa društva, ki deluje v lokalnem javnem interesu, se preverja vsake tri leta.
IX. ZDRAVSTVENO VARSTVO
38. člen
Izvajalci programov na področju športa morajo zagotoviti, da se s športom ukvarjajo zdravstveno sposobne osebe oziroma osebe primerne programu in vadbeni skupini.
X. ŠPORTNE PRIREDITVE
39. člen
Športne prireditve po tem odloku so športna srečanja in tekmovanja, organizirana skladno s pravili posameznih panožnih zvez ali v skladu z razpisi organizatorjev in izvajalcev.
Športne prireditve morajo biti prijavljene skladno z določili veljavne zakonodaje pri pristojnem organu.
40. člen
Organizator športne prireditve mora za vse udeležence in gledalce poskrbeti za varnost in zagotoviti ustrezno prvo pomoč ter zavarovati svojo odgovornost za varnost udeležencev in gledalcev.
41. člen
V objektu ali na prostoru, v/na katerem poteka športna prireditev je prepovedano točenje alkoholnih pijač eno uro pred začetkom prireditve in v času športne prireditve.
Organizator ne sme dovoliti vstopa na tekmovanje osebam, ki so pod vplivom alkohola.
42. člen
V zaprtem športnem objektu, kjer poteka tekmovanje ali druga oblika športne vadbe, je prepovedano kajenje.
Objekti/prostori morajo biti vidno označeni z znaki za prepoved kajenja.
43. člen
Na športno prireditev je prepovedano prinašati pirotehnična in druga eksplozivna sredstva, katera bi ogrožala varnost udeležencev prireditve.
44. člen
Prireditelj, ki kandidira za organizacijo državnega ali mednarodnega tekmovanja, mora pred izvedbo le-tega na območju Občine Loška dolina na objektih, ki so družbena lastnina v upravljanju občine ali last občine, predhodno pridobiti soglasje župana oziroma tajnika občine ali upravljavca javnega objekta.
Soglasje iz prejšnjega odstavka je obvezno predvsem zato, ker bi organizacija tovrstnega tekmovanja imela posledice tudi za občino.
XI. NADZOR IN INŠPEKCIJA
45. člen
Inšpekcijo na področju športa opravlja na podlagi predpisa pristojnega ministra Inšpektorat za šolstvo in šport RS.
46. člen
Nadzor se nanaša na:
– izpolnjevanje nalog v športu, ki so opredeljeni s programom športa v Občini Loška dolina,
– namensko porabo finančnih sredstev in uporabo infrastrukture,
– izpolnjevanje standardov in normativov za izvajanje programa športa.
47. člen
Nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem opravlja nadzorni odbor Občine Loška dolina v delu, ki se nanaša na javna sredstva pridobljena iz občinskega proračuna in v delu, ki se nanaša na gospodarjenje z občinskim premoženjem.
Nadzor nad organizacijo in izvedbo prireditev ter nad določili, ki jih predpisujejo drugi akti imata tudi krajevno pristojna postaja policije in inšpekcija oziroma redarstvo Občine Loška dolina.
XII. INFORMATIKA V ŠPORTU
48. člen
Za organizacijo in sistematično spremljanje stanja v športu za razvoj te dejavnosti in vodenje dolgoročne politike razvoja športa v Občini Loška dolina se vodijo naslednje zbirke podatkov:
– razvid vrhunskih in drugih športnikov,
– razvid izvajalcev letnega programa športa,
– razvid strokovnih delavcev v športu,
– razvid javnih objektov s področja športa,
– razvid državnih in mednarodnih prireditev na območju občine, ostali razvidi.
49. člen
Razvidi športnikov in vrhunskih športnikov obsega ime in priimek, spol, rojstne podatke, prebivališče, športno panogo, stopnjo kategorizacije, športne rezultate uvodnih in mednarodnih tekmovanj in državnih prvenstev. Te podatke do 15. 10. v poročilu sporoča posamezno društvo županu oziroma tajniku občine.
50. člen
Razvid izvajalcev letnega programa športa obsega ime, sedež, ime in priimek zastopnika, naziv športne panoge oziroma dejavnosti. Te podatke sporoča posamezno društvo županu oziroma tajniku občine do 15. 10. v poročilu in ob razpisu.
51. člen
Razvid strokovnih delavcev v športu obsega ime in priimek, spol, rojstne podatke, prebivališče, naziv delodajalca, strokovno izobrazbo oziroma usposobljenost in športno panogo. Te podatke sporoča posamezno društvo županu oziroma tajniku občine do 15. 10. v poročilu in ob razpisu.
52. člen
Razvid javne infrastrukture na področju športa obsega zemljiškoknjižni izpisek, ime objekta, lokacijo, podatke o lastniku, leto izgradnje, namen uporabe, velikost tekmovalnih površin, velikost prostora za obiskovalce.
53. člen
Razvid državnih in mednarodnih športnih prireditev, ki se izvajajo na območju Občine Loška dolina obsega športno panogo, nivo, ime organizatorja, države udeleženke oziroma druge udeležence. Podatke sporoča posamezno društvo županu oziroma tajniku občine 30 dni po izvedenem tekmovanju.
54. člen
Glede na dejavnost in razvoj športa se lahko uvedejo tudi drugi razvidi. Vodenje ostalih razvidov predpiše na podlagi tega odloka župan oziroma tajnik občine.
55. člen
Razvidi se trajno hranijo in arhivirajo na sedežu Občine Loška dolina.
56. člen
Osebni podatki potrebni za vzpostavitev in delovanje razvidov se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo s pisno privolitvijo športnikov, skladno z posebnimi predpisi in zakonskimi določili, ki se nanašajo na zbirke osebnih podatkov.
XIII. KAZENSKE DOLOČBE
57. člen
Z denarno kaznijo od najmanj 40.000 SIT se kaznuje za prekršek društvo oziroma organizator športne prireditve, ki le-te ne propagira v slovenskem jeziku. Odgovorna oseba društva se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT. Te določbe izvajajo osebe iz drugega odstavka 47. člena tega odloka.
58. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje društvo oziroma organizator, ki deluje v nasprotju z določili 40., 41., 42., 43. in 44. člena tega odloka. Za kršitev navedenih členov se kaznuje odgovorna oseba z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT. Te določbe izvajajo osebe iz drugega odstavka 47. člena tega odloka.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
59. člen
Župan oziroma tajnik občine mora v roku osem mesecev po objavi tega odloka izdati ustrezna navodila za realizacijo odloka in vzpostavitvi evidence, ki so določene s tem odlokom.
60. člen
Društva in druge organizacije, ki imajo interes na podlagi tega odloka v tekočem letu pridobiti sredstva iz proračuna Občine Loška dolina morajo županu oziroma tajniku občine po uveljavitvi odloka posredovati vse podatke, ki so predpisani s tem odlokom.
Podatke posredujejo najpozneje 90 dni po objavi odloka.
Društva, ki kandidirajo ali tudi, če ne kandidirajo morajo ne glede na prejšnji odstavek, v roku 120 dni od objave odloka, posredovati županu oziroma tajniku občine podatke, ki so predpisani s tem odlokom.
61. člen
Ta odlok začne veljati na dan sprejema na Občinskem svetu občine Loška dolina objavi pa se v Uradnem listu RS.
Loška dolina, dne 28. januarja 1999.
Župan
Občine Loška dolina
Jožef Gorše l. r.

AAA Zlata odličnost