Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1999 z dne 19. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1999 z dne 19. 2. 1999

Kazalo

523. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Nevlje, stran 996.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 57/96) in v skladu s statutom Krajevne skupnosti Nevlje je Svet KS Nevlje na seji dne 14. 1. 1999 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Nevlje
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Nevlje se razpisuje referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za sofinanciranje izvajanja sprejetih programov dela na območju Krajevne skupnosti Nevlje.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, 14. marca 1999, od 7. do 19. ure, v prostorih Osnovne šole Frana Albrehta, podružnica Nevlje, za vasi Nevlje, Vrhpolje, Oševek, Tučna in Briše ter v gostilni Zlata kaplja, za vasi Soteska, Hrib, Poreber in Vir.
3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabljala za:
– sofinanciranje dograditve vodovodnega omrežja,
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije,
– sofinanciranje asfaltiranja cest,
– sofinanciranje razširitve pokopališča,
– sofinanciranje postavitve javne razsvetljave,
– financiranje funkcionalnih dejavnosti KS, dotacije in podporo društev v KS.
S samoprispevkom bo zbranih predvidoma 40,000.000 SIT.
4. člen
Z referendumom se bodo krajani izrekli o uvedbi samoprispevka za obdobje petih let, od 1. 5. 1999 do 30. 4. 2004.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Nevlje, in sicer:
– vsi zaposleni občani po stopnji 1,5% mesečno od osebnih dohodkov, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnega dohodka,
– upokojenci po stopnji 1,5% od pokojnine mesečno, ki je osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšane za prispevke in davke,
– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost po stopnji 1,5% mesečno od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje,
– zavezanci, katerim se davek odmerja od popoldanske obrti po stopnji 1,5% od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke,
– zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno opravljanje storitev po stopnji 1,5% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke,
– lastniki zemljišč po stopnji 5% od katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin.
Samoprispevek se ne plačuje od dohodkov, za katere je oprostitev po 12. členu zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nadomestil ali pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Kamnik.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo prispevkov in davkov davkoplačevalcev.
7. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem računu, bo upravljal Svet krajevne skupnosti Nevlje, ki je tudi odgovoren za zbiranje ter pravilno in namensko uporabo sredstev.
8. člen
Za postopek o glasovanju in izvedbi referenduma se smiselno uporabljajo določila zakona o volitvah.
Referendum vodi volilna komisija KS Nevlje po tehničnih pravilih, ki veljajo za volitve, kot tudi ugotovi rezultate in izdela zaključno poročilo o izidu referenduma za območje KS Nevlje.
Izid referenduma se objavi v Uradnem listu RS.
9. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi krajani, ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku na območju KS Nevlje, pa so zaposleni in prejemajo osebni dohodek.
10. člen
Na referendumu glasujejo volivci neposredno in tajno z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo:
Krajevna skupnost Nevlje
Na referendumu, dne 14. 3. 1999, za izvedbo samoprispevka v denarju, za čas od 1. 5. 1999 do 30. 4. 2004, za območje Krajevne skupnosti Nevlje, ki se bo uporabil za izvedbo nalog po programu samoprispevka
glasujem
                     ZA          PROTI
Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži ZA, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
11. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Nevlje.
12. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Uradnem listu RS ter začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Predsednik
Sveta KS Nevlje
Štefan Plahuta l. r.

AAA Zlata odličnost