Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1999 z dne 26. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1999 z dne 26. 2. 1999

Kazalo

594. Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem Občine Postojna, članom nadzornega odbora Občine Postojna, članoma sosveta ter zunanjim članom delovnih teles občinskega sveta, stran 1113.

Na podlagi 100.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98, odl. US; Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, obv. razl. 63/95, 9/96 in 44/96) in 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98 in 84/98) je Občinski svet občine Postojna na 2. seji dne 28. 12. 1998 in po ponovni obravnavi na 3. seji dne 10. 2. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem Občine Postojna, članom nadzornega odbora Občine Postojna, članoma sosveta ter zunanjim članom delovnih teles občinskega sveta
1. člen
S tem pravilnikom se določajo plače, nadomestila plače in povračila stroškov funkcionarjev Občine Postojna in sejnine ter povračila stroškov članom nadzornega odbora Občine Postojna, članoma sosveta ter zunanjim članom delovnih teles občinskega sveta.
2. člen
Funkcionarji Občine Postojna so župan, podžupani in člani občinskega sveta.
3. člen
Funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, ima poleg pravice do plače tudi pravico do povračila stroškov ter pravico do nadomestila plače oziroma izgubljenega zaslužka, kolikor se mu plača oziroma zaslužek zaradi opravljanja funkcije zmanjša.
Nadomestilo plače se izplača za čas, ko funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, zaradi opravljanja funkcije izgubi plačo na delovnem mestu in podjetje, druga organizacija, organ ali delodajalec, kjer je funkcionar v delovnem razmerju, predloži zahtevek za povračilo izgubljene plače Občini Postojna.
Funkcionarju, ki opravlja funkcijo nepoklicno in kot samostojni podjetnik ali podjetnik v lastnem podjetju opravlja dejavnost, se izplača nadomestilo izgubljenega zaslužka na njegovo zahtevo.
Za izračun izgubljenega zaslužka se upošteva osnova od katere funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno plačuje prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
4. člen
Funkcionar, ki opravlja funkcijo poklicno ima pravico do plače in drugih osebnih prejemkov ter do povračila stroškov, ki jih ima pri delu in v zvezi z delom.
5. člen
Plača je sestavljena iz količnika za določitev plače, dodatka za opravljanje funkcije (funkcijski dodatek) in dodatka za delovno dobo.
Plača se določi na podlagi osnove za obračun plač in količnikov v skladu z zakonom in tem pravilnikom.
Osnova za obračun plače je izhodiščna plača za I. tarifni razred, ki jo določa kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti.
6. člen
Količnik za določitev plače župana znaša           7,5
Količnik za določitev plače podžupanov znaša         6,0
Količnik za določitev plače članom
občinskega sveta znaša                   1,125
7. člen
Funkcionarji Občine Postojna so upravičeni do funkcijskega dodatka. Funkcijski dodatek znaša 50%.
8. člen
Funkcionarji Občine Postojna so upravičeni do dodatka za delovno dobo tako, da se jim plača poveča:
– za 0,5% za vsako začeto leto delovne dobe, vendar največ do 20% ,
– za ženske, ki imajo več kot 25 let delovne dobe, se odstotek 0,5 poveča za 0,25 za vsako začeto leto delovne dobe nad 25 let.
9. člen
V primeru, da župan in podžupani opravljajo funkcijo nepoklicno, jim pripada plača v višini 50% plače, ki bi jo dobili, če bi funkcijo opravljali poklicno.
Plača oziroma del plače podžupana v nobenem primeru ne sme presegati 80% plače oziroma dela plače župana, plače članov občinskega sveta pa ne smejo presegati 15% plače župana.
10. člen
Zunanji člani delovnih teles občinskega sveta, člana sosveta načelnika upravne enote in člani nadzornega odbora imajo pravico do sejnine.
V znesek sejnine je vštet tudi čas potreben za pripravo na sejo in aktivnosti povezane s članstvom v komisiji oziroma odboru.
Sejnine so določene v neto zneskih.
Za zunanje člane delovnih teles se štejejo člani, ki niso občinski funkcionarji. Članoma sosveta pripada sejnina, kolikor nista občinska funkcionarja.
11. člen
Članom odborov in komisij pripada sejnina v višini:
– predsednik komisije ali odbora         7.000 SIT
– namestnik pred. komisije ali odbora      6.000 SIT
– član komisije ali odbora            5.000 SIT
12. člen
Članoma sosveta načelnika upravne enote pripada sejnina v višini 7.000 SIT.
13. člen
Članom nadzornega odbora pripada sejnina v višini:
– predsednik                   15.000 SIT
– namestnik                   10.000 SIT
– član                      7.000 SIT
14. člen
Sejnine po 11., 12. in 13. točki tega pravilnika pripadajo članom le v primeru udeležbe na seji delovnih teles. Članoma sosveta pripada sejnina za udeležbo na sejah sosveta in na sejah občinskega sveta. Predsedniku nadzornega odbora oziroma od njega pooblaščenemu članu pripada sejnina tudi za udeležbo na seji občinskega sveta na katero je vabljen.
V primeru, da predsednika nadomešča podpredsednik ali član delovnega telesa, mu za nadomeščanje pripada sejnina v višini, kot je določena za predsednika.
15. člen
Sejnine se valorizirajo trimesečno upoštevaje rast koeficienta za I. tarifni razred po kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti. Ugotovitveni sklep o valorizaciji sejnin sprejme na podlagi predloga občinske uprave občinski svet.
16. člen
Evidenco o prisotnosti na sejah vodi strokovna služba občinskega sveta.
17. člen
Plače in sejnine določene s tem pravilnikom, se izplačujejo mesečno, in sicer do petega v mesecu za pretekli mesec na tekoči oziroma žiro račun posameznika.
18. člen
Sredstva za izplačilo po tem pravilniku se zagotovijo vsakoletno v proračunu Občine Postojna.
19. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjem Občine Postojna, članom nadzornega odbora Občine Postojna in zunanjim članom delovnih teles občinskega sveta (Uradni list RS, št. 71/97).
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od konstituiranja Občinskega sveta občine Postojna dalje.
Št. 032-01-2/99
Postojna, dne 10. februarja 1999.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

AAA Zlata odličnost