Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1999 z dne 26. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1999 z dne 26. 2. 1999

Kazalo

595. Začasni sklep o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov, stran 1115.

Na podlagi 100.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Puconci na 1. seji dne 28. 1. 1999 sprejel
Z A Č A S N I S K L E P
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov
I
S tem sklepom se določijo plače občinskih funkcionarjev in nagrade članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih organov.
II
Osnova za izračun plače oziroma dela plače je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za polni delovni čas dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.
III
Plača oziroma del plače župana se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo župana.
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine Puconci, ki sodi v 5. skupino občin, določen količnik osnovne plače v višini 7,0. Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.
Županu pripada za poklicno opravljanje funkcije s skrajšanim delovnim časom 75% plače oblikovane na podlagi zakona oziroma 130 ur.
IV
Za podžupana se določi sejnina v višini 30.000 SIT, ki se mu izplača v obliki plače. Sejnina se mu poveča še za dodatek za minulo delo.
V
Del plače za opravljanje funkcije članov občinskega sveta znaša največ 15% plače župana, ki se izplača v obliki sejnine, in sicer:
SIT
1. za udeležbo na sejah občinskega sveta      10.000
2. za predsedovanje na sejah
nadzornega odbora                  20.000
3. za udeležbo na seji nadzornega odbora      10.000
4. za predsedovanje na seji delovnega
telesa občinskega sveta
– nad 2 uri                     15.000
– do 2 uri                      7.500
5. za udeležbo na seji delovnega
telesa katerega član je
– nad 2 uri                     10.000
– do 2 uri                      5.000
6. za poveljnika štaba CZ              10.000
7. za udeležbo na seji štaba CZ, katerega
član je                       6.250
8. za druge organe občine,
– za predsedovanje                 10.000
– za člane                      5.000
9. predsednikom in članom sveta KS,
in ostalim, ki sodelujejo na seji          5.000
10. za predsedovanje in udeležbo
na sejah občasnih delovnih teles
občinskega sveta in občasnih delovnih teles,
ki jih imenuje župan
– nad 2 uri                     10.000
 – do 2 uri                     5.000
VI
Predsedniku, članom in tajniku občinske volilne komisije se o obsegu sredstev za nagrade odloči s posebnim sklepom
VII
Drugim udeležencem, ki niso člani občinskega sveta, in delovnih teles pripada za udeležbo na sejah sejnina v znesku, ki je določena za člane organov občine in delovnih teles občinskega sveta.
VIII
Sejnine so določene v neto znesku, obračunavajo in izplačujejo pa se na podlagi tega sklepa od 1. 1. 1999 dalje.
IX
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in velja do sprejetja pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, objavi pa se v Uradnem listu RS.
Št. 11006-1/99
Puconci, dne 28. januarja 1999.
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l. r.

AAA Zlata odličnost