Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1999 z dne 26. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1999 z dne 26. 2. 1999

Kazalo

612. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Andragoškega centra Republike Slovenije, stran 1143.

Na podlagi 28. člena in 154. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) ter 6. člena in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) je Vlada Republike Slovenije na 97. seji dne 18. februarja 1999 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Andragoškega centra Republike Slovenije
1. člen
1. člen odloka o ustanovitvi Andragoškega centra Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 18/91) se spremeni tako, da se glasi:
‘Za opravljanje dejavnosti in nalog, potrebnih za razvoj, uveljavljanje in izvajanje izobraževanja odraslih, ustanovi Republika Slovenija javni zavod.
Ustanoviteljske pravice uresničuje Vlada Republike Slovenije.
Ime javnega zavoda je: Andragoški center Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: center). Skrajšano ime javnega zavoda je: Andragoški center Slovenije (kratica ACS). V mednarodnem poslovanju se uporablja ime: Slovenian Institute for Adult Education (kratica SIAE).
Sedež javnega zavoda je v Ljubljani, Šmartinska 134a.
S statutom centra se določi znak in grafična oblika imena centra.’.
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
‘Center:
– pripravlja strokovne podlage za razvoj izobraževanja odraslih ter njegovo sistemsko urejanje;
– pripravlja strokovne podlage za spremljanje in ocenjevanje stanja in razvoja izobraževanja odraslih v državi z vidika razvojnih potreb in možnosti družbe, z vidika kakovosti in mednarodne primerljivosti in pripravlja ustrezne ukrepe za pospeševanje izobraževanja odraslih;
– razvija in uvaja projekte za pospeševanje izobraževanja odraslih, širjenje izobraževalnih možnosti prebivalcev in dvig kvalitete izobraževanja odraslih;
– opravlja naloge, povezane s pripravo, uresničevanjem in spremljanjem izvajanja nacionalnega programa izobraževanja odraslih;
– izvaja evalvacije in spremlja poskuse;
– opravlja raziskovalno in razvojno ter drugo ekspertno delo na področju izobraževanja odraslih;
– razvija, organizira in izvaja izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev za andragoško delo in drugih, ki potrebujejo pri svojem delu andragoško znanje;
– opravlja svetovalno delo in nudi strokovno pomoč organizacijam na področju izobraževanja odraslih, andragoškim delavcem in pristojnim upravnim organom;
– razvija metodologijo za pripravo programov za izobraževanje odraslih;
– opravlja knjižničarsko dejavnost in vzdržuje programoteko in medioteko na področju izobraževanja odraslih;
– pripravlja in izdaja publikacije in druga gradiva za izobraževanje odraslih;
– razvija in vzdržuje informacijski sistem; druge infrastrukturne dejavnosti, potrebne za razvoj izobraževanja odraslih in
– pripravlja strokovne podlage za odločanje o zadevah iz pristojnosti strokovnega sveta za izobraževanje odraslih.
V okviru dejavnosti iz prejšnjega odstavka opravlja center naloge, določene s 27., 28. in 29. členom zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) ter s 23. členom zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96).
Center pri opravljanju svojih nalog sodeluje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini.’.
3. člen
Doda se nov 3.a člen, ki se glasi:
‘Dejavnosti centra v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 13/95, 15/96 in 89/98) so naslednje:
DE/22.1                 založništvo,
DE/22.11                 izdajanje knjig,
DE/22.13                 izdajanje revij in periodike,
DE/22.2                 tiskarstvo in z njim povezane storitve,
DE/22.3                 razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
G/52.471                 dejavnost knjigarn,
G/52.472                 trgovina na drobno s časopisi,
                     revijami,
K/71.33                 dajanje pisarniške in računalniške
                     opreme v najem,
K/72.10                 svetovanje o računalniških napravah,
K/72.20                 svetovanje in oskrba z računalniškimi
                     programi,
K/72.30                 obdelava podatkov,
K/72.40                 dejavnosti, povezane s podatkovnimi
                     bazami,
K/73.10                 raziskovanje in eksperimentalni razvoj
                     na področju naravoslovja in
                     tehnologije,
K/73.20                 raziskovanje in eksperimentalni razvoj
                     na področju družboslovja in
                     humanistike,
K/74.83                 tajniška dela in prevajanje,
L/75.12                 dejavnost javnih ustanov, ki
                     zagotavljajo
                     storitve na področju zdravstva,
                     izobraževanja, kulture in druge
                     socialne
                     storitve, razen obveznega socialnega
                     zavarovanja,
M/80.422                 drugo izobraževanje,
O/92.51                 dejavnost knjižnic in arhivov.’.
4. člen
Doda se nov 3.b člen, ki se glasi:
‘Za izvajanje nalog se center praviloma organizira v naslednja središča:
– raziskovalno središče,
– središče za razvoj in svetovanje,
– izobraževalno središče,
– informacijsko središče in
– druga središča, ki jih ustanovi v soglasju z ustanoviteljem.
Raziskovalno središče opravlja temeljne, aplikativne in razvojne raziskave na področju izobraževanja in učenja odraslih in se lahko organizira kot samostojna obračunska enota v skladu s predpisi, ki veljajo za raziskovalno dejavnost v Sloveniji.’.
5. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
‘Organ upravljanja centra je svet centra.
Sestavljajo ga:
– trije predstavniki delavcev ACS,
– trije predstavniki ustanovitelja,
– en predstavnik iz javne mreže organizacij za izobraževanje odraslih,
– en predstavnik Univerze v Ljubljani in
– en predstavnik Univerze v Mariboru.
Predstavnike delavcev v svetu volijo delavci neposredno, predstavnike ustanoviteljev imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog Ministrstva za šolstvo in šport, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in Ministrstva za znanost in tehnologijo. Ostale predstavnike imenujejo pristojni organi teh organizacij oziroma zvez v skladu z njihovimi akti.
Predsednika sveta centra imenuje svet izmed svojih članov.
Svet centra sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina vseh njegovih članov.
Mandat sveta centra traja 4 leta. Po preteku mandata so lahko člani sveta ponovno izvoljeni.’.
6. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
‘Za direktorja centra je lahko imenovan, kdor poleg v zakonu določenih splošnih pogojev, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima doktorat znanosti,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– druge pogoje, določene s statutom centra.
Kandidati za direktorja centra morajo v postopku razpisa predložiti svojo zamisel razvoja centra.
Mandat direktorja traja 4 leta, po preteku te dobe je lahko ponovno imenovan.’.
7. člen
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
‘Ustanovitelj zagotavlja centru za opravljanje registrirane dejavnosti primerne prostore. Sredstva za financiranje uporabe in vzdrževanja poslovnih prostorov zagotavlja Ministrstvo za šolstvo in šport iz proračunskega vira, ki se razlikuje od virov za financiranje dejavnosti.’.
8. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
‘Center pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti iz proračuna Republike Slovenije, s prodajo svojih storitev na trgu in iz drugih virov.
Iz proračuna pridobiva center sredstva na podlagi finančno ovrednotenih nalog iz letnega programa dela, h kateremu daje soglasje ustanovitelj, na podlagi predhodnega mnenja upravnih organov, pristojnih za vzgojo in izobraževanje in za delo, družino in socialne zadeve, pri čemer se upošteva razvojne potrebe na področju vzgoje in izobraževanja in potrebe za razvoj in uveljavljanje izobraževanja odraslih v državi.’.
9. člen
Besedi izvršni svet v vseh oblikah, se nadomestijo z besedo Vlada Republike Slovenije.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 603-01/98-2
Ljubljana, dne 18. februarja 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost