Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1999 z dne 26. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1999 z dne 26. 2. 1999

Kazalo

608. Uredba o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1999, stran 1139.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 6. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1999
1. člen
Za uresničevanje ciljev, predvidenih z zakonom o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane, se sredstva finančnih intervencij za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1999 namenijo za:
A) pokritje obveznosti po pogodbah iz leta 1998 v skupnem znesku 307,828.321 SIT za naslednje namene:
---------------------------------------------------------------------------------
Postavka  Opis                                SIT
---------------------------------------------------------------------------------
2429    Podeželje in agrarne operacije:
      Urejanje podeželja in obnova
      vasi-dokumentacija                     15,133.680
2431    Podeželje in agrarne operacije: Izdelava
      predhodnih analiz in investicijsko tehnične
      dokumentacije                        11,398.680
2430    Podeželje in agrarne operacije: Komasacije         15,162.026
2554    Podeželje in agrarne operacije:
      Raziskovalne naloge s področja razvoja
      Podeželja                          6,254.000
1458    Urejanje podeželja in obnova vasi-izvedba          64,973.649
3804    Kmetijska infrastruktura                  49,033.048
3805    Vinske ceste                        11,800.172
1491    Agromelioracije                       64,027.912
1494    Namakanje in osuševanje kmetijskih zemljišč         42,009.881
1497    Akumulacije                         6,329.803
2470    Regionalni razvojni projekti podeželja           21,705.470
---------------------------------------------------------------------------------
B) izvajanje programov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) za leto 1999 v skupnem znesku 679,678.536 SIT za naslednje namene:
---------------------------------------------------------------------------------
Postavka  Opis                                SIT
---------------------------------------------------------------------------------
8227    Podeželje in agrarne operacije:
      Vzdrževanje melioracijskih sistemov            107,000.000
2429    Podeželje in agrarne operacije:
      Urejanje podeželja in obnova
      vasi-dokumentacija                      1,728.006
2432    Podeželje in agrarne operacije: Sanacija
      nedokončanih komasacij                   53,500.000
2435    Podeželje in agrarne operacije:
      Nacionalni program namakanja                321,200.000
2436    Podeželje in agrarne operacije: Vzdrževanje
      akumulacije Vogršček                    30,000.000
2554    Podeželje in agrarne operacije: Raziskovalne
      naloge s področja razvoja podeželja             16,951.000
1458    Urejanje podeželja in obnova vasi-izvedba          6,000.000
3805    Vinske ceste                        10,000.000
3807    Poizkusni centri za namakanje                4,219.000
2451    Vodooskrba Bele krajine                   63,286.000
2470    Regionalni razvojni projekti podeželja           41,794.530
2449    Skupni nameni: Podpora ukrepom
      za pospeševanje kmetijstva v občinah            24,000.000
---------------------------------------------------------------------------------
C) realizacijo zahtevkov, prispelih na javne razpise za zbiranje zahtevkov za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova intervencij za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1999, v skupnem znesku 1.073,443.143 SIT, za naslednje namene:
---------------------------------------------------------------------------------
Postavka  Opis                                SIT
---------------------------------------------------------------------------------
2429    Podeželje in agrarne operacije: Urejanje
      podeželja in obnova vasi-dokumentacija            8,452.314
2431    Podeželje in agrarne operacije: Izdelava
      predhodnih analiz in invest. tehnična
      dokumentacija                        13,915.320
2430    Podeželje in agrarne operacije: Komasacije         31,551.974
2438    Skupni nameni: Obnova in urejanje pašnikov         99,200.000
2449    Skupni nameni: Podpora ukrepom
      za pospeševanje kmetijstva v občinah            476,000.000
1458    Urejanje podeželja in obnova vasi-izvedba          55,597.351
3804    Kmetijska infrastruktura                  43,785.952
3805    Vinske ceste                        83,675.828
1491    Agromelioracije                      116,348.088
1494    Namakanje in osuševanje kmetijskih zemljišč        113,274.119
1497    Akumulacije                         31,642.197
---------------------------------------------------------------------------------
2. člen
Upravičenci do sredstev po tej uredbi so fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost oziroma storitve kmetijstva in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Sloveniji.
Zahtevke za izplačilo sredstev po tej uredbi vlagajo upravičenci iz prejšnjega odstavka v svojem imenu oziroma njihovi pooblaščenci v njihovem imenu in za njihov račun.
3. člen
Sredstva iz točke A) 1. člena te uredbe dodeljuje ministrstvo za obveznosti po pogodbah iz leta 1998 v nepovratni obliki.
4. člen
Sredstva iz točke B) 1. člena te uredbe se dodeljuje na podlagi programov ministrstva za leto 1999 v nepovratni obliki. Programe ministrstva sprejme minister po uveljavitvi te uredbe.
O uvrstitvi v program in o višini dodeljenih sredstev odloči minister s sklepom.
5. člen
Sredstva iz točke C) 1. člena te uredbe dodeljuje ministrstvo za realizacijo zahtevkov, prejetih na javne razpise za dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova intervencij za celostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1999 v nepovratni obliki. Pogoje dodelitve sredstev, upravičence, merila, način uveljavljanja in koriščenja sredstev ter druge pogoje, pomembne za uveljavljanje intervencij, bo določal javni razpis.
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev za posamezne namene iz točke C) 1. člena te uredbe vodi komisija, ki jo za posamezen namen imenuje minister.
Komisija pregleda prispele vloge in jih oceni. O pregledu in oceni vlog sestavi komisija zapisnik, ki mora vsebovati zlasti:
– kraj, datum in uro pregleda in ocene vlog,
– imena članov komisije,
– seznam vlagateljev prispelih vlog,
– seznam vlagateljev, katerih vloge so prispele prepozno,
– seznam vlagateljev nepopolnih in neutemeljenih vlog z navedbo pomanjkljivosti,
– seznam upravičencev do sredstev po tej uredbi in predlagane višine sredstev, ki naj se dodelijo.
Na podlagi zapisnika komisije odloči o vloženih zahtevkih minister s sklepom.
Prepozno prispele vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo. Predlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je pet dni od dneva prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni se zavržejo.
6. člen
Na podlagi sklepov o dodeljenih sredstvih iz 4. in 5. člena te uredbe, ministrstvo sklene z upravičenci pogodbe, s katerimi natančneje uredi način in pogoje koriščenja dodeljenih sredstev.
7. člen
Zoper sklep ministra je možno vložiti v roku 15 dni od njegovega prejema na ministrstvo zahtevo za ponovno preveritev postopka dodeljevanja sredstev. Prepozno vložene zahteve za preveritev postopka se zavržejo. O rezultatih ponovne preveritve postopka odloči minister s sklepom.
8. člen
Vlagatelji, ki sredstva po tej uredbi pridobijo za druge upravičence, morajo ta sredstva prenakazati upravičencem najpozneje v petih delovnih dneh po njihovem prejemu.
9. člen
Vlagatelj ne sme pogojevati uveljavljanja ali izplačila interventnih sredstev upravičencu z obsegom proizvodnega oziroma pogodbenega sodelovanja ali nakupom kateregakoli blaga iz svoje trgovske mreže.
10. člen
Za uveljavljanje sredstev po tej uredbi sme vlagatelj, ki interventna sredstva pridobiva za druge, upravičencu zaračunati stroške poslovanja, vendar največ v višini 1% uveljavljenih sredstev.
11. člen
Upravičenec pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli namen pridobitve sredstev po tej uredbi navajal neresnične podatke, je dolžan povrniti vsa neupravičeno pridobljena sredstva skupaj s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila upravičencu do dneva vračila.
Upravičenec izgubi tudi pravico do katerihkoli intervencijskih sredstev ministrstva za dobo dveh let, o čemer odloči minister s sklepom. Rok prične teči z dnevom vročitve sklepa.
12. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-01/99-1
Ljubljana, dne 18. februarja 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost