Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1999 z dne 26. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1999 z dne 26. 2. 1999

Kazalo

606. Odlok o turistični taksi v Občini Šentjur pri Celju, stran 1136.

Na podlagi 23. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in 19. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95 in 66/98) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na 2. redni seji dne 25. januarja 1999 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Šentjur pri Celju
1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Občini Šentjur pri Celju, oprostitve plačila turistične takse, način pobiranja in vsebina poročanja in nadzor nad njenim pobiranjem in odvajanjem ter kazenska določila na podlagi 45. člena zakona o pospeševanju turizma.
2. člen
Turistična taksa je pavšalni znesek, ki ga plačuje turist za vsak dan bivanja v kraju izven stalnega bivališča. Turistična taksa se plačuje praviloma skupaj s plačilom storitev za prenočevanje. Turist je dolžan plačati turistično takso tudi v primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.
3. člen
Turistična taksa je prihodek občine, ki ga nameni za promocijo, pospeševanje turizma, turistične prireditve, urejanje kraja in druge dejavnosti na področju turizma v občini.
4. člen
Na območju Občine Šentjur pri Celju se določi turistična taksa v višini 10 točk.
Višina turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke. Vrednost točke znaša na dan uveljavitve tega odloka 14 tolarjev. Določa jo Vlada Republike Slovenije, ki jo lahko enkrat letno uskladi na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin. Vrednost točke se določa v mesecu aprilu za prihodnje koledarsko leto.
5. člen
Plačila turistične takse so oproščene osebe v skladu s prvo točko 24. člena zakona o pospeševanju turizma. Osebe, ki so navedene v drugi točki istega člena plačujejo turistično takso v višini 50%.
6. člen
Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje, ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti vpisan razlog oprostitve.
7. člen
Osebe iz prejšnjega člena morajo do 25. v mesecu za pretekli mesec nakazati turistično takso na žiro račun občine št. 50770-630-10243, hkrati pa so dolžne predložiti občini mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek turistične takse. Mesečno poročilo predložijo tudi, če niso imeli gostov. Obrazec »mesečno poročilo o številu prenočitev in pobrani turistični taksi« je sestavni del odloka in se objavi skupaj z njim.
O nočitvah in znesku morajo voditi posebno evidenco.
8. člen
Turistična taksa je izključno prihodek občine.
Predlog o porabi turistične takse pripravi občinska uprava skladno z določbami zakona o pospeševanju turizma.
9. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ. Nadzor opravlja tudi pristojni občinski organ uprave v okviru svojih pristojnosti.
10. člen
Kazenske določbe se uporabljajo tako, kot jih navaja zakon o pospeševanju turizma.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o krajevni turistični taksi (Uradni list RS, št. 2/97).
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 004-1/99-100
Šentjur pri Celju, dne 25. januarja 1999.
Župan
Občine Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti